《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 47

47 Sit-khì Bóe-liu ê Hô͘-lî

Chi̍t-chiah hô͘-lî bóe-liu hō͘ gia̍p-á gia̍p--tio̍h, ūi-tio̍h beh tô-miā, chiū kā bóe-liu chhoah--tn̄g. Chi̍t khai-sí, i kám-kak bô bóe-liu chin pháiⁿ-khòaⁿ, m̄-káⁿ chhut-khì kìⁿ-chèng. M̄-kú, lō͘-bóe-chhiú i koat-tēng beh biān-tùi hiān-si̍t. I chiū iáu-chhiáⁿ só͘-ū ê hô͘-lî lâi khai-káng.

Tāi-ke lóng kàu-ūi ê sî, i kā tāi-ke kó͘-bú kóng, “Bóe-liu ū nn̄g-hāng bái. Tē-it, hō͘ te̍k-jîn jiok ê sî, bóe-liu ē hō͘ káu-á kā--tio̍h. Tē-jī, lán beh chē lo̍h-lâi khai-káng ê sî, bóe-liu chin tìn-tè. Góa khòaⁿ bē-chhut bóe-liu ū sím-mi̍h lō͘-iōng, góa kiàn-gī tāi-ke lóng kā bóe-liú tok--tn̄g.“

Chi̍t-chiah lāu hô͘-lî kā thuh-chhàu, kóng, “Lí kóng-liáu chin ū tō-lí. M̄-kú, lí iáu-ū bóe-liu ê sî, kiám ē án-ne kā goán kiàn-gī?”

Pa̍t-lâng chū-su bô ha̍p-lí ê kiàn-gī, m̄-thang chhìn-chhái chiap-la̍p.