《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 50

50. Thò͘-á Kap ku

Ū chi̍t-pái, thò͘-á pûn ke-kui kóng, i cháu ê sok-tō͘ pí pa̍t-lâng lóng khah kín, bô lâng ē pí--tit. I kóng, “Góa nā piàⁿ-miā cháu, chêng kàu-taⁿ m̄-bat su--kòe! Góa thèng-hó kā só͘-ū ê tōng-bu̍t thiau-chiàn.” Ku chin léng-chēng kā ìn kóng, “Nā án-ne, góa chiap-siūⁿ lí ê thiau-chiàn.’’

Thò͘-á kóng, “Chhiò sí lâng! Liân lí iā káⁿ beh hâm góa pó-sài! Góa choa̍t-tùi kui-lō͘ lóng cháu iâⁿ--lí.“

Ku kóng, “Tī lí liáu-bōe su chìn-chêng, chò lí chīn-liōng chhàu-phùi, bô iàu-kín.”

In sûi chiū khai-sí pí-sài.

Thò͘-á chi̍t-ē-á chiū cháu kàu bô khòaⁿ-kì iáⁿ. M̄-kú chin-kín chiū thêng--lo̍h--lâi, oa̍t-thâu chhiò ku chiâⁿ-si̍t m̄-chai thiⁿ ū jōa-koân, tē ū jōa-kāu. Chhiò soah, chiū tó tī chháu-á-po͘ hioh-khùn, put-ti put-kak sòa khùn--khì.

Ku chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ bān-bān-á pê, lóng bô thêng. Thò͘-á khùn-chhéⁿ ê-sî, khòaⁿ-tio̍h ku í-keng teh beh pê kàu bóe-chām. Chit-sî, i koh-khah án-chóaⁿ piàⁿ sèⁿ-miā cháu mā bô hoat-tō͘ kā ku jiok--tio̍h lah.

Chò tāi-chì iáu-sī ài kha ta̍h si̍t-tē, jīn-chin phah-piàⁿ chiah ē sêng-kong.