《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

布袋戲尪á

你m̄免怨嘆命運
你生tī人疊人ê黑箱á內
你生出看人面色ê厚面皮
你活tī人lia̍h你thit-thô ê戲檯

活成一生奴才ê運命

你leh騰雲駕霧 m̄是
你leh吐劍光  m̄是
你leh榮耀風光 m̄是
你套tī人ê掌中

演活一生傀儡ê德性

你無歷史 只有人ê歷史
你無思想 只有人ê思想
你無語言 只有人ê語言
你無生命 只有人ê生命

死成一生奴才ê本性

1982.10.27