《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 7

7. Sai kap Chhí

Ū chi̍t-ji̍t, Sai teh khùn, Chi̍t-chiah niáu-chhí m̄ chai sí, Peh khí sai ê sin-khu téng cháu-lâi cháu-khì. Sai hō͘ i chhá--chhíⁿ, Tōa-chhiú giâ-khí-lâi hap--lo̍h--khì, Sa tio̍h chhí. Sai chhùi-á peh kàu khui~khui~khui, Siūⁿ beh kā niáu-chhí thun--lo̍h--khì. Niáu-chhí tōa siaⁿ ai-ai hiⁿ, “Tāi-ông ah! Jiâu góa chi̍t-pái mài siū-khì, Chiong-lâi góa ē pò-tap--lí.” Sai kám-kak chin chhù-bī, He sī bô khó-lêng ê tāi-chì. Chi̍t-sim khó-liân--i, Kui-khì pàng-pàng hō͘ i khì.

Bô jōa-kú, Sai poa̍h-lo̍h hām-chíⁿ--ni̍h. La̍h-jîn kā pa̍k tī chhiū-kha-piⁿ, Beh kā chhia khì hiàn hō͘ kun-ông i. Niáu-chhí kiâⁿ--kòe khòaⁿ-tio̍h siù-ông ai-ai-hiⁿ, Si̍t-chāi thòng-khó͘ koh ai-pi. Niáu-chhí chhùi-khí chin lāi-lī, Soh-á hō͘ i kā tn̄g--khì, Bān-siù chi-ông hō͘ chhí kiù-cháu--khì. M̄-thang khòaⁿ chhí sè-chiah koh bô-mi̍h, Sió-chut-á mā ū chi̍t-pō͘ chhú, Choa̍t-tùi bē bōng-un koh pōe-gī!