《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 10

10. Soaⁿ teh Tín-tāng

 Ū chi̍t-ji̍t, ū lâng chù-ì tio̍h soaⁿ teh tín-tāng, soaⁿ-téng teh chhèng ian. Thó͘-tē mā teh phi̍h-phi̍h-chùn, chhiū-á tn̄g-chat tó--lo̍h--khì, tōa chio̍h-thâu lóng lak-lak--lo̍h--lâi. Tāi-ke lóng kám-kak it-tēng sī ū sím-mi̍h khióng-pò͘ ê tāi-chì beh hoat-seng lah. Só͘-ū ê lâng lóng chū-chi̍p tī kāng chi̍t-ê só͘-chāi, khòaⁿ tàu-té sī sím-mi̍h koài-mi̍h beh chhut-hiān. In tī hia kho̍k-kho̍k-tán, m̄-kú sím-mi̍h lóng bô chhut-hiān.

 Āu--lâi, ū chi̍t-chūn koh khah ke̍k-lia̍t ê tē-tāng, chi̍t-pêng ê soaⁿ li̍h--khui, li̍h chi̍t-phāng chin tōa-phāng. Choân-pō͘ ê lâng lóng ba̍k-chiu kim-kim khòaⁿ kàu tōa-chhùi khui-khui. Lō͘-bóe-chhiú, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-chiah chiok sè-chiah ê niáu-chhí-á, sè-ka-lia̍p-á ê thâu tùi hit-ê soaⁿ-phāng chhun--chhut--lâi, tùi in chit-pêng ti̍t-ti̍t cháu--kòe--lâi.

 Ū lâng hoah-kóng, “Siūⁿ-bē-kàu chiah-ni̍h sè chiah ê niáu-chhí-á kèng-jiân ē chō-sêng soaⁿ-pang tē-li̍h!”