《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

思念所消失ê台灣農村生活 4

br> Khoài-lo̍k ê Àm- sî
快 樂 的 暗 時


Hông-hun thiⁿ-sek âng-kì-kì, Chhin-chhiūⁿ chi̍t-niá ngó͘-chhái- i.
黃 昏 天 色 紅 吱 吱, 親 像 一 件 五 彩 衣.

Kà lâng siu-kang tò-tńg--khì, Kiat-sok chi̍t-ji̍t ê tāi-chì.
教 人 收 工 倒 轉 去, 結 束 一 日 的 代 誌.

Goe̍h-kng àm-sî hong bî-bî, Thiⁿ-téng ê chhiⁿ siám-siám-sih.
月 光 暗 時 風 微 微, 天 頂 的 星 閃 閃 熠.

Hô͘-sîn chhân-iⁿ poe-khì bih, Sih-sut-á teh ki--ki--ki.
蒼 蠅 蜻 蜓 飛 去 匿, 蟋 蟀 仔 在 吱 吱 吱.

Gín-á khì khòaⁿ pò͘-tē-hì, Koan-kong Tiuⁿ Hui kap Lâu Pī.
囝 仔 去 看 布 袋 戲, 關 公 張 飛 與 劉 備.

Tōa-lâng lim-tê kiâⁿ kî-jí, Soat-tē tâm-thiⁿ chin chhù-bī.
大 人 飲 茶 行 棋 子, 說 地 談 天 真 趣 味.

Chhoe-hong là-liâng tàng lō͘-chúi, Hō͘-lâng sóng kàu beh khùn--khì.
吹 風 納 涼 凍 露 水,  給 人 爽 到 欲 睏 去.

Siu-si̍p hó-sè lâi saⁿ-sî,  Tńg-khì ka-kī ê chhù--ni̍h.
收 拾 好 勢 來 相 辭, 轉 去 自 己 的 厝 裡.

An-bîn hó-khùn chin hok-khì, Lông-chhoan thiam-chēng ê àm-mî.
安 眠 好 睏 真 福 氣, 農 村 恬 靜 的 暗 冥.