《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 28

28. Bé-á kap Lî-á

Bé-á kap Lî-á tâng-chê tòe chú-lâng chhut-mn̂g. Bé-á chhēng-chhah chin súi, iân-lō͘ kiâⁿ iân-lō͘ thiàu-lāng, sim-chêng chin khin-sang. Lî-á phāiⁿ tāng-mi̍h chin chia̍h-la̍t, iân-lō͘ kiâⁿ, iân-lō͘ phīⁿ-phēⁿ chhoán, sim-chêng chin ut-chut.

Lî-á thó͘ chi̍t-ê tōa-khùi, án-ne kā Bé-á kóng, “Góa nā-sī lí chiū hó lah! Kui-kang chia̍h-pá-pá, êng-sian-sian, koh thang chhēng kàu súi-tang-tang.”

Tē-jī-kang, ū chi̍t-tiûⁿ tōa chiàn-ia̍h. Siōng bóe-pái chhut-chiàn ê sî, Bé-á tio̍h tāng-siong, tó tī lō͘-piⁿ, teh-beh sí lah. Lî-á kiâⁿ tùi hia kòe, khòaⁿ-tio̍h Bé-á kan-ta chun chi̍t-tiám-á khùi-si-á, kám-kak i chin khó-liân.

“Góa chhò lah,” Lî-á kóng, “Iáu-sī pêng-hoân khah an-choân!”