《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 30

30. Siáu-thiú-á kap Chng-kha-lâng
Chng-kha nāu-jia̍t ê sî, ū chi̍t-ê siáu-thiú-á teh piáu-ián bô͘-hong ta̍k-chióng tōng-bu̍t ê kiò-siaⁿ, ta̍k-ê lóng khòaⁿ-kàu chhiò-ha-ha. Siōng lō͘-bóe, i koh o̍h ti-á ki-ki kiò, o̍h kàu chiok sêng. Khòaⁿ nāu-jia̍t ê lâng long siūⁿ-kóng i sin-khu tiāⁿ-tio̍h ū chhàng chi̍t-chiah ti-á.


M̄-kú, ū chi̍t-ê gōa-chng-lâng khiā tī piⁿ--á kóng, “He ná-sī ti-á ê kiò-siaⁿ! Chi̍t-tiám-á tio̍h bô sêng. Bîn-á-chài góa chiah hō͘ lín thiaⁿ khòaⁿ ti-á ê kiò-siaⁿ sī seⁿ-chò siáⁿ-khoán.”

Keh-tńg-kang, hit-ê lâng chiâⁿ-si̍t peh-chiūⁿ bú-tâi, thâu-khak lê-lê, o̍h ti-á ki-ki-kiò, kiò bô thêng koh chin chhò-hīⁿ. Koan-chiòng thiaⁿ liáu chin sit-bōng, lóng kā mē, koh kā tìm chio̍h-thâu-á kiò i tiām--khì.


“Lín chiah-ê giàn-thâu--ê!” i khui-chhùi tōa-siaⁿ jiáng, “ Lí tàu-té sī bat siáⁿ!”. I ná jiáng ná kā chhàng tī hiû-á lāi ê ti-á-kiáⁿ lia̍h--chhut--lâi, chhiú kā ti-hīⁿ-á khiú tiâu-tiâu. Goân-lâi sī chiàⁿ-káng ê ti-á teh ki-ki-kiò.

Ké--ê thong-lâng o-ló, chin--ê lâng sòa hiâm chhàu--chho.