《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 39

39. Hóe-ke kap Khóng-chhiok

Ū chi̍t-chiah hóe-ke tōa-táⁿ cháu-ji̍p-khì khóng-chhiok ê tē-pôaⁿ. I khòaⁿ-tio̍h chin-chē khóng-chhiok mn̂g, he sī khóng-chhiok ōaⁿ-mn̂g ê sî lak--lo̍h--lâi--ê. I kā khóng-chhiok-mn̂g pa̍k-tī bóe-liu, ké-iáⁿ ka-kī sī khóng-chhiok. Chiok ū chū-sìn tōa-pān tōa-pān kiâⁿ khì khóng-chhiok hia, siūⁿ beh kap in chò-tīn.

Tng i kiâⁿ-óa ê sî, hit-tīn khóng-chhiok sûi hoat-hiān i sī ké-pâu--ê; chiū kui-tīn cháu-khì kā tok, kā thóng; koh kā i pa̍k-tī bóe-liu ê khóng-chhiok-mn̂g lóng poe̍h-poe̍h-- lo̍h--lâi. Hóe-ke chin kiàn-siàu, m̄-káⁿ tńg-khì i ê tông-phoaN7hia.

I ê tông-phōaⁿ tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, kā it-chhè khòaⁿ kàu chheng-chheng chhó-chhó, lóng chin khí-mo͘ bái, mā thè i kám-kak chin kiàn-siàu. Tùi i kóng, “ Beh chò chi̍t-chiah ko-kùi ê chiáu-á, kan-ta ū súi-súi ê ú-mô͘ sī bô kàu--ê.”

Iam-ke thàn hōng poe, m̄-nā bô khó-lêng, koh sī kiàn-siàu tāi.