《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 40

40. Chúi-ke kap Gû-káng

Chi̍t-chiah lāu chúi-ke chē tī chúi-khut-á-piⁿ teh tuh-ku. Sè-kiáⁿ tōa-kiaⁿ sió-koài cháu-kòe-lâi kā tâu kóng, “Góa khòaⁿ-tio̍h chi̍t-chiah chiok khó-phà ê tōng-bu̍t, chiok tōa chiah, chhin-chhiūⁿ chi̍t-la̍p soaⁿ hiah-ni̍h tōa. Thâu-khak-téng hoat nn̄g-ki kak. Ū chi̍t-ki tn̂g bóe-liu, kha-tê-á pun-chò nn̄g-tè.”

“Gōng gín-á, góa kóng hō͘ lí thiaⁿ. He sī Ông--sian--seⁿ ê gû-káng. I mā bô chhiūⁿ lí kóng ê hiah-ni̍h tōa, kan-ta pí góa khah tōa sió-khóa-á nā-tiāⁿ. Chin kán-tan, góa mā ū hoat-tō͘ piàn hiah tōa hō͘ lí khòaⁿ.”

Kóng-liáu, i chiū khai-sí kā pak-tó͘ kek hō͘ phòng--khí--lâi, mn̄g in kiáⁿ kóng, “I kiám ū chhiūⁿ góa ê pak-tó͘ chiah-ni̍h tōa?” “Ū no͘h! Pí lí tōa chiok chē leh!” Hit chiah lāu chúi-ke koh chài kek, ná kek ná mn̄g, “Án-ne ū kàu tōa--bô?” “Koh khah tōa leh! Koh khah tōa leh!” Lāu chúi-ke chiū suh chi̍t-ē tōa-khùi, koh kek, koh-chài kek, it-ti̍t kek. I ê sin-khu mā ti̍t-ti̍t phòng-tōa, phòng-tōa, koh phòng-tōa.

“Góa káⁿ khak-tēng gû-káng choa̍t-tùi bô chhiūⁿ góa chit-má chiah-tōa.” Ōe tú kóng soah, lāu chúi-ke ê pak-tó͘ sûi piak--phòa lah.

Phòng-hong chúi-ke thâi bô bah. Chū-khoa chū-tōa ê lâng kan-ta ē hāi-sí ka-kī.