《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 46

46.Hô͘-lî Kap Ho̍h

Hô͘-lî tī lō͘--nih tn̄g--tio̍h Ho̍h, kap i sio-chioh-mn̄g, chhiūⁿ hó pêng-iú kāng-khoán. Hô͘-lî chhiáⁿ Ho̍h khì in tau chia̍h-pn̄g, siūⁿ beh kā chhòng-tī.

Toh-téng kan-ta 1 ê chhián-chhián ê pôaⁿ-á té thng, bô pa̍t-hāng chia̍h-mi̍h. Hô͘-lî khin-khin sang-sang chiū kā thng sut liáu-liáu, Ho̍h kan-ta ē-tàng kā chhùi-chiam ùn-tâm nā-tiāⁿ. Ho̍h beh lî-khui ê sî, pak-tó͘ iáu chin iau, kap i lâi ê sî-chūn kāng-khoán.

“Chin sit-lí! ” Hô͘-lî kóng, “ Góa chún-pī ê thng, ná-chhiūⁿ bô ha̍h lí ê kháu-bī.” “Chhiáⁿ lí m̄-thang án-ne kóng,” Ho̍h kóng, “ lēng-ji̍t ōaⁿ góa chhiáⁿ lí chia̍h-pn̄g.”

Kòe nn̄g kang, Hô͘-lî lâi kàu Ho̍h in tau. Ho̍h kā àm-tǹg té tī chi̍t-ki ām-kún tn̂g-tn̂g, chhùi-kháu e̍h-e̍h ê kan-á--ni̍h. Hô͘-lî bô hoat-tō͘ kā chhùi-kho͘ chhun--jip--khì, kan-ta ē-tàng kā kan-á chhùi chīⁿ-chīⁿ leh.

“ Góa bô phah-sǹg beh kā lí hōe sit-lé.” Ho̍h kóng, “ Che sǹg-sī góa tùi lí ê pò-tap!”

M̄-thang ūi-tio̍h ka-kī chi̍t-sî ê khoài-lo̍k khì siong-hāi pa̍t-lâng.