草地囝仔做牧師【前期文章索引】

教會Tī曠野2011.01.30

所以咱ài認清惡魔ê真面目,同時ài了解咱教會或者個人信仰生活ê限時性,期待咱ê教會,雖然tī曠野,但是soah是榮耀ê教會,惡魔雖然橫逆,但是上帝ê保守kap照顧koh-khah大,這是每一個基督徒siōng大ê安慰。

淨化ê動力2011.01.23

Koh再認bat約翰所推介ê疼ê事實,用che來建立咱ê人生,來影響社會,這是教會存在ê價值。伊ê存在m̄是只為tio̍h基督徒,mā是為所有ê人!

靈命ê繼續kap成長2011.01.16

基督徒靈命ê繼續kap成長,是基督徒生活中所bōe-sái疏忽ê事實,咱必須用嚴謹ê心態,去體驗赦罪ê恩典;然後行tī光明中,活tī疼ê世界。因為in kap靈命有深切ê關係。

勵進ê意志2011.01.09

當然人ê意志力是軟弱無完全ê,基督徒ài tī伊ê人格中追求那完全ê,ài把握上帝!M̄是已經得tio̍h,是向chit-ê標竿一直走,chit種期待,是基督徒勵進ê意志動力。

去蕪存菁2011.01.02

中國古早楚國有一個人和氏,發現一塊石頭,伊認定是一塊玉石,提去獻hō͘王,但是王看輕這塊石,而且叫人懲罰和氏,kā伊ê倒腳斬斷,幾年了後,和氏koh獻玉石,另一ê王kā伊ê正腳斬斷,和氏iáu堅信這是寶貝,最後這塊石hō͘刻成玉璽,做成玉璽了後,秦王願意用十五個城市來換取伊。米開朗基羅tùi糞埽堆內ê一塊大理石刻出有名ê大衛像。基督徒是hō͘基督tùi死來救活ê存在!

人生kap基督2010.12.26

以弗所書二章1~10節,真清楚kā咱講:1)無基督ê人生ê悲慘ê狀況;2)基督kap人生ê關係;3)Koh-khah重要ê是咱chiah-ê得救ê人生ê表現,咱ài時常存感恩ê心,完成咱ê使命——行善ê人生。

工顯資值2010.12.19

br> 總有一工,ta̍k位基督徒lóng tio̍h khiā-tī上帝ê施恩寶座前,展示伊ê一生ê工程,面對那嚴肅ê一刻,人beh聽上帝審判ê聲音,是擋會tiâu千錘百鍊ê金銀寶石ê工程,抑是不堪一擊ê工程?Lóng tio̍h顯露tī審判主chìn前,he就是工顯資值ê時刻!

聖化ê印記2010.12.12

總講一句:以前咱是罪ê奴僕,chit-má是上帝ê子民。「現今lín既然tùi罪得tio̍h釋放,作了神ê奴僕,就有成聖ê果子,he結局to̍h是永生。因為罪ê工價是死,惟有神ê恩賜,tī咱主基督耶穌內面,是永生。」

完全ê信仰2010.12.05

信仰hō͘人成做新造ê人,亞波羅ê狀況,to̍h是基督徒信仰生活真實ê內容,用信仰為主體,其他ê,比如學識、才能只是事奉信仰ê僕婢(工具),這chiah是伊正確ê觀念。

基督徒ê容貌2010.11.28

耶穌基督交代所有ê信徒ài替福音作見證,所以:(A) 基督徒是福音ê籽。(B) 基督徒ê存在是成做榮神益人ê存在。(C) 保持美好ê面貌來見證信仰。

繁榮ê人生2010.11.21

繁榮ê人生是人生存在ê方向kap目標,主耶穌真清楚kā咱講繁榮人生ê真實ê內涵。期待tùi約翰福音十五章1~16節chit段聖經會有真正ê體會。

教會ê使命2010.11.14

有一個日本學者訪問德國,看見西柏林ê朝氣,soah下結論講:市民ê氣魄kap phah拼,人民ê支持kap合作,環境ê配合。M̄管任何人才或者理想ê事業,若失去周圍ê同情或者合作,to̍h無簡單有成就,基督徒ê信仰生活koh-khah需要整體ê結合,建立共同心態,做夥向仝一目標去完成使命。

生活ê原則2010.11.07

基督徒tī社會上beh建立良好ê生活原則,發揮做光做鹽ê特質,來榮耀主。

群體動力2010.10.31

做一位符合上帝旨意ê基督徒,關心教會。今á日教會ê任務,beh領chhōa人到主ê面前,發揮群體動力去完成主所託付ê使命。

現實kap信仰2010.10.24

基督徒ê現實生活kap一般人仝款,mā會tú-tio̍h真chē困擾kap問題,必須teh信仰上建立家己,將一切交託hō͘主,因為主關心屬於伊ê人民,「Siáng ē-tàng hō͘咱kap基督ê疼隔開neh…….」(羅馬人書八章35節)

安心ê人生2010.10.17

人生現實ê狀況,有真chē問題kap困難,基督徒mā仝款,m̄-koh基督徒ài因信來堅立tī任何困境中,因為基督徒已經體驗tio̍h人生ê上好ê寶。人生境遇kap困難定定kap咱生活鬥陣,只有tī你人生中建立ē-tàng放心ê實體,he就是hō͘主耶穌基督tī你ê人生排第一位。

義重如山2010.10.10

用這來省思基督徒ê信仰生活kap耶穌基督ê關係,咱對主ê信任到什麼程度?咱用jōa-chē真誠ê疼來對待chit位siōng好ê朋友?

疼ê原則2010.10.03

咱ài會記,愛必須ùi信心去完成伊,共同ê成長會hō͘愛koh-khah完美。改善你ê個性、價值觀kap思想,用khah積極ê心態去適應你ê人生環境,一定ē-tàng收成人生理想ê目標kap結果。切記!停頓不進會將愛teh死!人生就會烏暗無希望。

快樂尊嚴ê歲月2010.09.26

只要你用信仰來建立你ê人生,無論任何境況,你lóng會超越。

成功ê失敗者2010.09.19

烏西雅王ê事例是一面鏡,用伊ê情形不斷來反省咱ê生活,ài做永遠ê成功者,必須ài堅持到底chiah有勝利ê冠冕。

幸福ê人生(四)2010.09.12

幸福ê人生就是:1)(a)倚靠上上帝ê人(b)敬畏祂,行祂ê路(c)歡喜tī上帝ê聖殿。2)(a)過失得tio̍h赦免(b)有上帝恩疼(c)聽上帝、肯受管教。3)(a)掠tiâu主(b)告白信仰(c)bōe因主來跋倒。4)(a)問心無愧(b)歡喜付出(c)ē-tàng tī上帝國食飯。

幸福ê人生(三)2010.09.05

總講一句,持守真道,大聲講出tùi耶穌基督ê信仰,bē-tàng因為基督來跋倒,án-ne chiah ē-tàng創造幸福ê人生。

幸福ê人生(二)2010.08.29

過失得tio̍h赦免,追求一生有上帝ê恩典kap慈愛,以順服ê心去聽從上帝ê話,肯接受上帝ê管教,絕對無m̄-tio̍h!

幸福ê人生(一)2010.08.22

追求人生ê福樂,是人生生活ê重點,雖然幸福ê觀點kap定義,每一ê人無仝,但是對一個信仰者來講,伊確實是建立tī kap上帝ê正確關係頂koân。

理想ê建立2010.08.15

完成理想一定有真chē阻礙。尼希米ē-tàng持守:(一)對上帝絕對ê信心,(二)對人民ê愛心去行。Chit二者實在是勝利ê根本動力。

復興ê道路2010.08.08

只要人ē-tàng順從上帝,實行主ê道路,上帝ê應允kap賜福就會降tī你身上,發出kah-ná天星ê光,耶和華beh做你ê保護,你求告,耶和華必定垂聽,你ê人生會kah-ná肥沃ê田園,有流不盡ê泉源,耶和華beh 提升你,承接應允之地!成做非常完美ê境況,這就是復興。

復興ê基地2010.08.01

基督徒ê信仰kap環境,有時會處tī危機kap挑戰中,信仰ê狀態mā會起起落落,今á日所特別需要ê,是得tio̍h有利ê靈屬境況,若ē-tàng不斷來進入伯特利,to̍h ē-sái hō͘咱ê屬靈性命koh-khah完全進步。

社會ê良心2010.07.25

咱ài學習亞伯拉罕對上帝完全ê信靠,對人類靈魂ê熱愛,以及謙遜ê心,koh一pái做信仰ê省思,咱ê存在如何?tī腐化ê社會中,咱kám有發揮基督徒ê功能?或者是成做別人ê阻礙?

《草地囝仔做牧師》 編者序2010.07.18

本會成立編輯小組,並利用上班之餘ê時,將林牧師ê講道稿整理出版,希望藉tio̍h文字ē-tàng儘量傳達林牧師講章讀真義,來榮神益人。

高俊明牧師 序2010.07.11

每一pái讀林宗要牧師ê講章,我lóng會受感動。伊ê講章,處處lóng teh見證上帝ê疼,並闡明基督徒應該有ê信仰kap生活態度。

《草地囝仔做牧師》林宗要牧師 自序2010.07.04

雖然我對主ê呼召並無確切ê時間體驗,但tī進入神學院ê時就存感恩ê心,抱tio̍h完全委身ê奉獻心態去面對神學教育kap將來ê牧會工作。