《寧毀不銹─馬偕e5故事》

| | || 轉寄

回首來時路

郭和烈牧師tī 1971年出版ê《宣教師偕數理牧師傳》,tī寫完馬偕博士傳記ê尾聲bat對chit位台灣宣教先鋒做6點結論:現在摘錄tī後壁。
(一)伊是chi̍t-ê信仰者: 馬偕所信ê上帝m̄是it般人所講ê理想ê上帝,mā m̄是由哲學者所思考出來ê思想ê上帝。Chiah-ê上帝是無生命ê上帝。伊所信ê上帝是耶穌啟示ê,由聖靈所印證有生命ê上帝。

(二)伊是chi̍t-ê勇敢ê人: 當年1872年馬偕來台灣宣教ê時代,環境充滿危險,漢人kan-ta知影鴉片戰爭kap無平等條約是外國人帶hō͘東方ê禍壞,無法度分辨 gōa國人hit種是侵略、thang運恨ê人,hit種人是正直ê宗教家,伊來到台灣ê時,聽伊傳教ê人,惡言相罵、丟石頭、潑屎,甚至用刀 á對待‥‥伊mā lóng無反悔,勇敢直前無躊躇。有chit種無驚hiâⁿ ê精神,chiah有可能成做創造歷史ê gâu人。

(三)伊是意志堅強ê人: 馬偕tī台灣宣教30年久,伊所計畫ê代誌,無論遭遇任何困,jōa-chē勸阻,便若決定beh做ê代誌,無chi̍t件是無做完tio̍h放..e,這mā是意志堅強ê人成做偉人必須ài有ê條件。

(四)伊是chi̍t-ê耐力不凡ê人 馬偕tī台灣宣教30年,伊差不多lóng是行路傳福音..ê。1893年,台北大稻埕往竹塹(新竹)ê鐵路工程chiah完成通車,ē- sái講是7年了後伊破病..a,咱看伊所設ê教會大部分lóng 無tī鐵枝路邊,伊到各地傳福音,差不多無利用過鐵路。Siōng hō͘人佩服ê耐力是伊不時赤腳行路,腳bē起水泡,根本m̄免皮鞋。伊不時自淡水到阿里港來回帶領門徒旅行,有時chūn出門70-gōa工 hiah久,mā lóng用行路,咱tio̍h會使看出伊ê耐力。

(五)伊是chi̍t-ê熱情佈教ê人 馬偕投入宣教工作,全心熱情投入,伊ê座右銘是:「甘願毀壞,無願意生sian、àu..去。」(Rather burn o͘t than rust o͘t)chit種熱情是克勒德人(Colt)性格ê特質之一。

伊為宣教工作四界奔走,tiāⁿ-tiāⁿ bōe記得食睏,所以原來hiah-ni̍h勇壯ê人到50歲ê時chūn已經kā伊ê體力用盡,thang講盡心盡力,死了後,tī伊ê信念內底無比宣教koh-khah重要..e。

(六)伊ê弱點: 馬偕ê傳記《台灣遙寄》(koh名<台灣六記>)是由家己ê筆記、日記、報告摘要、科學研究、描敘ê斷片、人物略傳等文獻資料編輯完成。接落 chit-ê整理撰寫工作ê是當時擔任西敏斯德報社主筆ê J. A.Mac Donald博士,chit位朋友tī馬偕往生ê時chum,bat對伊做chit種ê評斷: 「馬偕ê行事風格有弱點,伊是真獨裁kap武斷..e,ài伊tī執行chi̍t件代誌ê時chūn kap同伴採取商量或者是退讓是無可能..e。Tī北部ê其他4位宣教師只ē-tàng聽馬偕ê命令,soah真少有家己ê空間去發揮家己 ê才情。」

郭和烈牧師tī chit本關於馬偕博士ê傳記談起伊-ê性ê 6點特質,lóng無偏差,chi̍t-ê人本底就是chi̍t-ê有限ê個體,世上真oh有完美ê人,馬偕博士當然mā無例gōa。

根據伊早期學生ê chi̍t-kóa談話,馬偕家屬ê回憶,mā提起伊因為要求嚴格,有chi̍t-kóa所在想beh做到完美。Nā-sì無法度達成伊ê 標準,tiāⁿ-tiāⁿ性地會giâ..起..來,嚴厲責備學生或者是下屬。

M̄-koh整體來講,伊對家人、學生、朋友hit種無私、真誠ê關懷,若認bat伊ê人lóng感念銘記tī心肝內,這to̍h是別人對伊ê個性明顯ê印象。

非洲叢生醫生史懷哲tī非洲蘭巴倫行醫半世紀,siong尾kap bó͘海倫lóng安息tī hia。愛因斯坦tī chit位老友ê冊批內底,對史懷哲做chit種ê評價:

「你是充分發揮滿滿ê精力kap真chē方面ê 才情,對人類有真大ê貢獻,koh為人類開創未來ê chió數人傑之it。」

M̄-koh,史懷哲晚年ê時,名聲真響,仝款受tio̍h真chē批評,有人講伊觀念錯誤,生活習慣落伍,病院設備siuⁿ粗等等。其實,史懷哲選 擇簡樸ê生活方式,透過koh-khah人性化、尊重病人ê方式,去經營蘭巴倫病院村是有伊ê遠見kap苦心..e。

有人向史懷哲提起伊有獨裁個性ê時chūn,史懷哲m̄-nā無受氣,反tńg天真地nih目睭,問對方講:
「那你感覺如何?」
對方回答:
「我認為hit-ê人講得真有道理ah!」
史懷哲醫生聽tio̍h mā真歡喜大笑。