《台語kah魔術》

| | | 轉寄

2019 年台語認證實況報導

2019 nî Tâi-gí jīn-chèng si̍t-hóng pò-tō So͘ ,Iàn Tek

2019 nî Sêng-kong tāi-ha̍k ê Tâi-gí jīn-chèng tī 5
goe̍h 11 kí-pān khó-chhì,Góa tī 3 goe̍h chhe tio̍h khai-sí
chìn- chio-seng ê khang-khòe,Beh chio-seng tāi-seng tio̍h-
sī soan-thoân,Siōng-khò ê sî iōng chi̍t-chiat khò soat-bêng
Tâi-gí jīn-chèng ê chêng-hêng,pau-koat ūi-siáⁿ-mi̍h beh
khó Tâi-gí jīn-chèng、khó-tê soat-bêng、án-chóaⁿ choh-tap、
ín-tō ha̍k-seng êng-chō pò-miâ ê khì-hun。Tāi-seng seng
piàn mô͘-su̍t siâⁿ ha̍k-seng,koh-lâi kóng chit-hāng mô͘-su̍t
tō-kū beh sàng hō͘ in。Ha̍k-seng mn̄g:chin-chiàⁿ beh sàng,
góa hôe-tap Yes,jiân-kî-āu góa khai-sí kóng Tâi-gí jīn-
chèng ê tiōng-iàu,kóng soah ê sî chiah kóng nā ū pò-miâ ê
lâng tio̍h sàng góa tú-chiah piàn ê mô͘-su̍t tō-kū,sòa-chiap
pun pò-miâ thong-ti-toaⁿ hō͘ ha̍k-seng tńg-khì hō͘ pē-bó
chhiam-miâ,nā beh pò-miâ ê lâng āu-lé-pài khai-sí tio̍h ē-
sái kiáu pò-miâ-hùi。Chi̍t-chiat khò an thâu kàu bóe lóng
teh kóng Tâi-gí jīn-chèng ê tāi-chì,chīn-liōng hō͘ in mn̄g
iú-koan Tâi-gí jīn-chèng ê būn-tê,kiàn-li̍p ha̍k-seng tùi
khó-chhì ê sìn-sim。Tùi soan-thoân、hō͘ ha̍k-seng siá pò-
miâ-pió、siu-chîⁿ、chéng-lí pò-miâ-pió、khì kok-pan chhui-
kiáu pò-miâ-hùi、liân-lo̍k、chioh tiûⁿ-tē、siá chhiam-
têng...ta̍p-ta̍p-tih-tih ê khang-khòe lóng ài ka-tī lâi。
Kan-tan kóng tio̍h-sī「hoân」、「cha̍p」,Lí nā mn̄g góa ū
siáⁿ-mi̍h kám-sióng,góa ê tap-àn sī tiⁿ-bi̍t ê hū-tam。

Sèng-keng kóng︰「hō͘-lâng ê pí kā lâng the̍h--ê khah ū
hok-khì」。Ūi-tio̍h Tâi-gí jīn-chèng chio-seng,góa kā
chia̍h-khó͘ tòng-chò chia̍h-pó͘。Tâi-gí jīn-chèng sī Sêng-
kong tāi-ha̍h gí-bûn chhek-giām tiong-sim ê khang-khòe,mā-
sī lánTâi-bûn-lâng ê sú-bēng。2019 nî 5 goe̍h 11 góa tī
Éng-khongkok-sió tam-jīm chhì-bū jîn-oân,khòaⁿ-tio̍h 258 ê
ha̍k-seng pò-miâ lâi ha̍k-hāu khó-chhì, chóng-kiōng 9 keng
kàu-sek,kám-kak chin ū sêng-chiū-kám。

Chit-pái sī góa tē 10 pái tâu-ji̍p Tâi-gí jīn-chèng
chio-seng,góa tī Éng-khong kok-sió chio 230 lâng,So͘ ,
Sèng Éng chio 28 lâng,goán choân-ke lóng tōng-goân tâu-
ji̍p Tâi-gí jīn-chèng ê khang-khòe。Chio ha̍k-seng lâi
chham-ka Tâi-gí jīn-chèng sui-bóng liáu-chîⁿ koh liáu-
kang,m̄-koh ūi Tâi-gí hù-chhut góa bô hiō-hóe。Ǹg-bāng
Seng-tāi gí-bûn chhek-giām tiong-sim kè-siok pān-lí Tâi-gí
jīn-chèng ê khang-khòe,mā ǹg-bāng koh khah chē lâng tâu-
ji̍p chit-hūn sîn-sèng ê khang-khòe。

Tùi 2013 nî khai-sí chio ha̍k-seng lâi chham-ka Tâi-gí
jīn-chèng kàu taⁿ,í-keng ū 10 pái,chio-seng lâng-sò͘
chhiau-kòe 2000 lâng。