《白話字文獻e5文明觀》

| | || 轉寄

第三章《台灣府城教會報》中ê現代醫療衛生書寫(四)

1931年,李約翰醫生(Dr.John.Llewellyn Little.)當任院長後,改善新樓醫院ê設備kap外觀,kā醫院南面改做一棟八床病室hō͘「肺癆」病人thang tòa,這是南部台灣設置肺痨特別治療ê鼻祖,亦有設置一棟十床小兒病室teh照顧「著猴」(lám身gín-á-kiáⁿ)ê囝仔。 另外,增設X光線、紫外線kap檢查室等近代設備。 自馬雅各醫生到台南創設台南醫館到李約翰醫生,總共七十年久ê歷史,一直到1935年,因為政治局勢ê影響,交hō͘南部大會經營為止。

值得注意ê是,長老教會ê醫療事工除了普通性質ê西式醫院之外,koh有針對特別病症「Thái-ko病」(痲瘋病�癩病)所設置ê醫院。早期台灣有真chē 「Thái-ko病」ê患者,根據調查,tī 1929年所知影ê tō有四千ê患者, 加上「Thái-ko病」患者ê心理壓力kap整各社會眼光,致使真chē隱藏性、m̄-káⁿ公開ê患者。1929年2月教會報nih,林燕臣所寫ê<設Thái-ko病院>tō描寫岀chit khoán情形:台灣thai-ko患者真chē,khah常tòa tī街內,若khah傷重,就tòa khah ún-ba̍t ê所在,m̄-ài見著人,雖然警官査著亦無hoat-tō͘。醫生亦bē-ē kā伊táⁿ-tia̍p,kan-táⁿ bih tī內面,本身hoân-ló peh-pak,iàm-chiān失志,頭kia̍h bē起,beh死bē-tit khùi-tn̄g,ná久身軀ná hiú-nōaⁿ,街內ê人真驚,beh閃避m̄-kú無路,驚了去hō͘ in òe著;對án-ne兩pêng lóng艱苦。

1911年,戴仁壽醫生來到台灣tō注意著「Thái-ko病」患者ê需求kap治療,亦關心患者ê生活,所以積極推動「Thái-ko病救治會」kap「Thái-ko醫院」ê設置。戴醫生做北部馬偕醫院院長期間,ta̍k禮拜三kap拜六有特別針對癩病患者做治療,有百外ê患者來hō͘伊看。為著beh hō͘所有ê患者lóng得著照顧,所以積極進行募款,除了台灣南北部教會之外,亦tńg去英國募款,著手建醫院 。總是,tī設置醫院ê過程亦有tú著真大ê阻擋,1932年1月第562期ê教會報刊載<Thái-ko病院受反對>ê文章,詳細記錄戴醫生成立醫院ê艱難。當時有淡水人「許丙」 召集淡水街有力者十外人出頭反對,反對ê原因是相信地理師講,淡水本來會出gâu人,對面(指八里)若設thái-ko醫院,地靈會敗壞,所以出頭阻擋。許丙要求kä醫院地點變更轉移去pa̍k位,koh聯名庄民tǹg印,煽動八里庄民講:「chit ê地方若建thái-ko院,後日所出ê產物,米,chhek,果子,西瓜,魚類,lóng無人káⁿ買。」戴醫生用合理、衛生,kap世界學者ê phoe演說hō͘庄民聽,後來雖然許丙等人猶原反對,總是,亦有一部份庄民贊成醫院m̄-thang轉移去pa̍k位 。Beh設立thái-ko病院ê慈善事業tō án-ne經過種種ê困難chiah完成。1934年,tī台北縣八里鄉ê「Ngâu-san-oân」(樂山園) 建設完成,是台灣史上頭一間由民間設立、專門收容「Thái-ko病」患者,近代化設備真完善ê癩病病院。另外,日本政府亦tī戴醫生ê建議下,設立官方ê痲瘋療養院「樂生院」 ;戴仁壽醫生因為對癩病患者ê貢獻hō͘人稱做「台灣痲瘋救濟之父」。

《台灣府城教會報》lāi-té對現代西式病院設置ê報導,包含南部打狗ê旗後病院、台南醫館kap後來ê新樓病院,中部大社醫館、蘭醫館kap後來ê彰化病院。Koh有1913年以後對北部馬偕病院ê報導,以及台灣第一間「痲瘋病院」(樂山園)。教會報一方面報導chiah-ê醫院設立ê過程,亦將各醫院ê動態、需求,透過報紙ê傳播hō͘所有ê教會�教友來了解。當時設置醫館ê費用來源有本地患者ê收入,mā有來自英國、加拿大教會ê補助、募款。 總是,tng當醫院因為患者ê增加需要擴建,tú著困難ê時chūn,亦會tī教會報中尋求各教會ê支援。親像tī 1912年5月,教會報刊載一篇<siàu-liām醫館>,tō是報導台南醫館ê馬醫生kap彰化醫館ê蘭醫生需要補助醫館費用ê消息,教會報tī報導ê中間亦鼓舞各教會補助、寄付,請會友替醫館祈禱。Koh過三個月ê教會報中,隨tō刊載台南、彰化醫館收著kúi nā間教會幫助醫館所費ê消息,報紙mā將tàu幫贊ê教會名稱kap金額刊出來。 ùi chia m̄-nā thang證明教會報ê鼓舞有一定ê效果,是扮演連絡台灣南、中、北部醫療事務ê重要媒介,mā證明透過「白話字」ē-tàng將病院設置kap醫生、患者ê情形等現代醫療訊息,用民間ê語言書寫落來,hō͘普羅大眾thang有機會接觸台灣醫療現代化ê基礎建設。

另外,ùi教會報lāi-té白話字書寫ê現代醫療衛生內容,咱mā ē-sái看著早期台灣人患者面對西方醫療ê情形。《台南府城教會報》tī 1896年9月刊登ê<台南醫館>描寫當初時ê患者情形,「chē chē人ê症頭拖到真傷重,tī厝-nih請佛請本地醫生無-法-tit,chiah姑不終來醫館táⁿ-tia̍p。」ùi chiah-ê描寫thang看出當時民間對現代西式醫療保持距離ê心態,不得已傷勢嚴重,本地漢醫無法度醫治ê時,chiah踏入醫館。Tī接觸著西式醫療chìn前,早期台灣人醫療ê方式是óa靠漢醫chat脈,或者是採取民俗療法,求神明、道士ê幫贊,khah欠缺西洋式ê解剖學、生理學、外科方面ê知識kap技術。所以當時來醫館求醫ê病症khah chē是屬於外科,尤其「ba̍k-chiu痛」佔大多數, 「寒熱症」(瘧疾)tī當時亦真普遍。所以,tng當患者經過西式醫療ê手術、治療解決著身體上、精神上苦疼ê時chūn,mā會對醫療傳教士所傳揚ê基督福音產生欣慕,間接促成醫療傳道ê效果。具體ê例是,患者入醫館得到治療以後tńg去宣傳道理ê情形,甚至因為án-ne來設立教會。親像1898年,溪洲ê陳陸kap蕭壟(佳里)ê黃水加先生,tī新樓醫院接受著馬雅各醫生ê診療以後,心存感激,後來tǹg去佳里創設北門郡ê第一間教會「蕭壟台灣基督長老教會」。 Koh親像「烏牛欄」siōng早ê信徒「潘開山武干」,因為phah獵受傷,送到府城接受馬雅各醫生ê治療以後,接觸著西方文化kap基督教義,促成烏牛欄教會ê成立。 Chiah ê用白話字呈現tī教會報ê醫療史,m̄-nā見證著醫療傳教ê影響,mā見証早期台灣人ùi傳統中醫走入現代西式醫療ê歷史。