《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | || 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十一章

Sin-thiⁿ Sin-tē
1 Góa koh khòaⁿ-tio̍h ū sin ê thiⁿ kah sin ê tē, in-ūi chêng ê thiⁿ chêng ê tē í-keng bô-khì, hái mā bô koh chûn-chāi. 2 Góa koh khòaⁿ-tio̍h sèng-siâⁿ, chiū-sī sin ê Iâ-lō͘-sat-léng, tùi thiⁿ-téng Siōng-Chú hia kàng lo̍h-lâi, chhin-chhiūⁿ sin-niû tá-pān hó-sè lâi gêng-chiap sin-lông. 3 Góa koh thiaⁿ-tio̍h ū tōa-siaⁿ tùi pó-chō hoat-chhut, kóng, "Siōng-Chú ê hōe-bō͘ tī lâng ê tiong-kan! Siōng-Chú beh kah in chò-hóe tòa, in beh chò I e chú-bîn, Siōng-Chú pún-sin beh kah in tông-chāi, chò in ê Siōng-Chú. 4 I ē kā in ba̍k-chiu ê ba̍k-sái lóng chhit kah ta, bô koh ū sí-bông, mā bô koh ū ai-siong, thî-khàu, thàng-thiàⁿ, in-ūi í-chêng ê tāi-chì í-keng kòe-khì à." 5 Chē tī pó-chō Hit-ūi kóng, "Góa kā bān-bu̍t ōaⁿ-sin!" Koh kóng, "Lí tio̍h siá lo̍h-lâi, in-ūi chiah-ê ōe sī chin-si̍t khó-khò." 6 Hit-ūi koh kā góa kóng, "Í-keng oân-sêng à! Góa chiū-sī khí-thâu ê α kah kiat-bóe ê Ω. Góa beh chiong oa̍h-miā ê chúi-chôaⁿ pe̍h-pe̍h hō͘ chhùi-ta ê lâng lim. 7 Tek-sèng ê lâng beh sêng-chiap chiah-ê un-sù. Góa beh chò i ê Siōng-Chú, i beh chò Góa ê kiáⁿ-jî. 8 M̄-koh hiah-ê sió-táⁿ ê, m̄ sìn ê, khó-ò͘ⁿ ê, thâi lâng ê, îm-loān ê, kiâⁿ siâ-su̍t ê, pài ngó͘-siōng ê, kah só͘-ū kóng pe̍h-chha̍t ê lâng, in chù-tiāⁿ tio̍h khì ê só͘-chāi sī hit-ê ēng hóe kah liû-hông teh sio ê ô͘. Chit-ê chiū-sī tē-jī-pái ê sí."

Sin Iâ-lō͘-sat-léng
9 Phâng chhit-tè óaⁿ té-móa siōng lō͘-bóe chhit-hāng chai-hō ê thiⁿ-sài kî-tiong chi̍t-ê lâi kah góa kóng-ōe, kóng, "Lâi! góa beh pò lí khòaⁿ sin-niû, chiū-sī Iûⁿ-ko ê bó͘." 10 Góa siū Sèng-Sîn ê kám-tōng, hō͘ thiⁿ-sài chhōa khì chi̍t chō tōa koh koân ê soaⁿ. I pò góa khòaⁿ tùi thiⁿ-téng Siōng-Chú hia kàng lo̍h-lâi ê sèng siâⁿ Iâ-lō͘-sat-léng. 11 Chit-ê siâⁿ ū Siōng-Chú ê êng-kng. Siâⁿ ê kng chhin-chhiūⁿ siōng pó-kùi ê pó-chio̍h, chhin-chhiūⁿ phek-ge̍k, chhin-chhiūⁿ chúi-chiⁿ hiah-ni̍h kng-liāng. 12 Siâⁿ ū tōa koh koân ê chhiûⁿ, siâⁿ chhiûⁿ ū cha̍p-jī-ê mn̂g, chiah-ê mn̂g ū cha̍p-jī-ê thiⁿ-sài teh kò͘-siú. Múi chi̍t-ê siâⁿ-mn̂g kok khek Í-sek-lia̍t kiáⁿ-sun cha̍p-jī chi-cho̍k ê miâ. 13 Tang-pêng ū saⁿ-ê mn̂g, pak-pêng ū saⁿ-ê mn̂g, lâm-pêng ū saⁿ-ê mn̂g, sai-pêng ū saⁿ-ê mn̂g. 14 Siâⁿ-chhiûⁿ ū cha̍p-jī-ê tē-ki, tē-ki téng-bīn ū Iûⁿ-ko ê cha̍p-jī sù-tô͘ ê cha̍p-jī-ê miâ. 15 Kah góa kóng-ōe hit-ê thiⁿ-sài ū the̍h chi̍t-ki kim-chhioh, beh niû hit-ê siâⁿ, siâⁿ-mn̂g kah siâⁿ-chhiûⁿ. 16 Siâⁿ sī sì-kak-hêng, tn̂g kah khoah sio-siâng. Thiⁿ-sài ēng chhioh niû siâⁿ, kiat-kó sī nn̄g-chheng sì-pah kong-chhioh, tn̂g khoah, koân lóng sio-siâng. 17 Thiⁿ-sài chiàu lâng ê chhùn-chhioh, chiū-sī thiⁿ-sài ê chhùn-chhioh niû siâⁿ-chhiûⁿ, kiat-kó sī chhiûⁿ-koân la̍k-cha̍p kong-chhioh. 18 Siâⁿ-chhiûⁿ sī ēng phek-ge̍k lâi khí, siâⁿ pún-sin sī ēng chhin-chhiūⁿ po-lê hiah chheng-liāng ê hó kim kí-chō-.ê. 19 Siâⁿ-chhiûⁿ ê tē-ki ū an ta̍k-chióng ê pó-chio̍h. Thâu-chi̍t-ê tē-ki sī phek-ge̍k, tē-jī-ê sī lâm-ge̍k, tē-saⁿ-ê sī chhong-ge̍k, tē-sì-ê sī chheⁿ-ge̍k, 20 tē-gō͘-ê sī âng-ge̍k, tē-la̍k-ê sī bé-ló, tē-chhit-ê sī n̂g-ge̍k, tē-peh-ê sī le̍k-ge̍k, tē-káu-ê sī khín-n̂g-ge̍k, tē-cha̍p-ê sī húi-chhùi-ge̍k; tē-cha̍p-it-ê sī chí-sek-ge̍k, tē-cha̍p-jī-ê sī chhiah-ge̍k. 21 Cha̍p-jī-ê mn̂g sī cha̍p-jī-lia̍p chin-chu, chiah-ê mn̂g ta̍k-ê lóng sī chi̍t-lia̍p chin-chu chò-.ê. Siâⁿ ê ke-lō͘ sī sûn-kim ê, kim kah chhin-chhiūⁿ thàu-bêng ê po-lê. 22 Góa bô khòaⁿ-tio̍h siâⁿ-lāi ū sèng-tiān, in-ūi Chú, choân-lêng ê Siōng-Chú kah Iûⁿ-ko chò chit-ê siâⁿ ê sèng-tiān. 23 Chit-ê siâⁿ bô su-iàu ji̍t á-sī goe̍h lâi chiò kng, in-ūi ū Siōng-Chú ê êng-kng teh chiò, Iûⁿ-ko chiū-sī chit-ê siâⁿ ê teng. 24 Lia̍t-kok ê lâng óa-khò chit-ê kng lâi kiâⁿ-lō͘, tē-chiūⁿ ê kun-ông ē chiong in ê êng-kng tòa-lâi hō͘ chit-ê siâⁿ. 25 Siâⁿ-mn̂g ji̍t-sî lóng bô koaiⁿ, in-ūi tī hia lóng bô àm-sî. 26 Lâng ē chiong lia̍t-kok ê êng-kng kah chun-kùi tòa-lâi hō͘ chit-ê siâⁿ. 27 M̄-koh bô chheng-khì ê mi̍h, í-ki̍p hêng-ûi khó-ò͘ⁿ kah kóng-pe̍h-chha̍t ê lâng choa̍t-tùi bē-tit ji̍p-khì hia, kan-taⁿ ū miâ kì tī Iûⁿ-ko ê oa̍h-miā-chheh ê lâng chiah ē-tit ji̍p-khì.