《《陳夫人》日譯台e5台灣小說》

| | || 轉寄

《陳夫人》第一部 第五章

安子漸漸khah-chē時間tòa厝裡無出門,連教會mā無去。當牧師讀聖經讀到「約翰....用草蜢kap野蜜做食物」ê時,伊忽然間想boeh吐。做gín-á ê時chūn,去田裡掠草蜢á,伊對hit種臭chhèⁿ味真了解─hit當時感覺氣味好真好食,kám會是hit-ê聯想khah強直接刺激伊ê感覺?

Hit時起伊就驚去污穢tio̍h教堂ê土腳,伊就暫時m̄敢去禮拜。想boeh吐ê情形日日增加,mā開始有頭殼痛、頭暈(hîn)。伊有大概教台灣cha-bó͘-kán煮mi-soh湯、加芝麻ê涼菜或加醋ê涼菜等日本式ê料理,但味覺基本上無仝ê,無可能期待ē-tàng滿足伊ê料理。Chit-ê cha-bó͘-kán雖然講會曉án-ne teh煮日本料理hō͘伊食,但煮伊家己ê菜ta̍k項lóng用油炒á是油chìⁿ,油煙每pái lóng hō͘伊反腹想boeh吐。Chit時安子teh想,若是外家厝tī附近,就想boeh飛tńg去。嫁來台灣了後,第一pái感覺hiah-ni̍h激烈ê思鄉,tùi味覺深深感受tio̍h。安子出世ê故鄉農村有新鮮ê蔬菜,尤其是早蕨(koeh)、絲蔥、蘑菇等清淡─m̄是,可能是粗鈍ê舌頭chiah感覺清淡,實在是有深度ê味覺,總講一句to̍h是,味感ê內行人ê所愛食ê,安子都愛食。以山珍海味來講,chia無法度kap寒冷ê故鄉相比。The̍h愛食ê蔬菜來講,chia kan-ta展講五穀豐收,he是強烈ê日光kap高溫度ê緣故,但是因為án-ne soah喪失微妙ê真味。有一工,景文ê bó͘玉簾kah-ná知安子ê食物興趣,送來一隻烘鴨。全身油lop-lop ê鴨khǹg-tī盤裡,kha-chhng翹翹,頷頸頭挺直,kah-ná teh講:食我chìn前,看一下á惜別ê姿態leh,安子看tio̍h就起雞母皮。玉簾ê意思可能是慶祝長男ê生日,tio̍h應該解說是善意,但是對安子來講,kah-ná hō͘刀á tuh-tio̍h ê款。安子反腹想boeh吐,灰心喪氣,心內著急。而且kah-ná被迫加添不安ê氣氛,chit幾工來,道士pûn鼓吹作法事。厝裡若有人破病就請道士來念經保平安,真是無聊ê迷信。可能是bu-bu叫ê聲音ē-tàng kā病人tùi昏迷狀態驚醒起來ê款,但絕對無法度醫好病人。Chit-ê民族到底為何hiah-ni̍h喧嘩neh?lóng m̄知是寂寞感,á是恬靜感,或是深思感,tùi安靜ê中間來發見活力kap意義ê方法,kan-ta想boeh tī日常生活ê喧嘩kap婚喪喜慶中,用極其複雜ê慣例ê吵鬧來表現生命。M̄是野蠻ê表現, ē-sái講比其他民族khah舊ê文化,已經中毒ê狀態,kám-m̄是leh?

Ta-ke阿嬌講病kiáⁿ嚴重tio̍h請道士來念經,bat派人來kā伊親切ê建議。但是pûn鼓吹、kòng鉦、pûn phín-á有可能安胎趕鬼,á要緊ê本人mā有可能昏倒neh,安子只好kā伊辭退。過幾工了後,ta-ke阿嬌吩咐講有話boeh對安子講,叫安子去一chōa。安子煩惱若拒絕道士會遭遇責罵,伊心肝頭膽膽行向阿嬌ê房間。M̄-koh安子知影ta-ke kap in翁無血緣關係,顛倒感覺心頭khah輕鬆。

身材kah-ná鶴(ho̍h)hiah瘦抽ê阿嬌,雙手掛金環khòa tòa椅hōaⁿ,端正坐tī楓á柴椅頂。伊ê扮勢hō͘人感覺有一種大家族老夫人ê風格,梳一粒真整齊ê「大頭鬃」,烏sìm-sìm ê頭毛,金簪koh掛玉á耳鉤,尤其是tùi頭殼後小khóa影tio̍h紅色頭鬃(cháng),kap日本老婦人ê樸素tú好相反。Iáu有伊ê額頭kah-ná除去雜草ê地面真清氣(台灣婦人無習慣頭毛散亂,一生出來就kā伊挽kah清氣清氣。)kap瘦抽ê體材無啥合ê圓面,雙pêng嘴phé豐滿,hia-ê嘴phé有khah垂落去是年老ê結果,但mā可能因為伊身軀bē liú-liah,lóng-tio̍h用講話來做唯一ê武器,面肉也tio̍h khah發達起來。時時刻刻lóng有恐怖ê先入感,hō͘人有刺giâ-giâ 面chhiuⁿ ê感覺,但詳細kā伊看,小khóa圓圓ê鼻、kah-ná象ê細蕊目chiu kap嘴唇厚厚,chiah-ê顛倒是神經質反射ê形,原來hō͘人真oh親近ê印象kan-ta是hit-ê相當闊ê頭額。雖然是án-ne,hit工阿嬌ê心情真好,安子無真致意hit-ê頭額。

阿嬌ê招待態度是真親切體貼,可能是知影安子有娠,無the̍h kui隻烘鴨出來,卻the̍h出酸酸ê楊桃蜜餞,也tùi保溫袋內ê茶kó͘ thîn茶hō͘安子,koh請伊suh水煙草。而且tī頂pái看tio̍h安子穿台灣衫特別kah意,kā伊o-ló講:「實在真súi,真sù-phòe,kah-ná支那ê楊貴妃á是西施leh。」因為in中間話bē通,當然是透過瑞文ê翻譯,但tùi伊ê表情、手勢kap平常時ê無仝,安子明白ta-ke心情愉快,顛倒teh諂媚ê款式,hō͘伊感覺氣味無好。因為安子會記得kah-ná無久以前因為kā ta-koaⁿ沖腳脊phiaⁿ來惹阿嬌大受氣。

Ta-ke ê話題是有關chìn前景文來講起分財產ê問題,但是為tio̍h chit件tāi-chì何必tio̍h專工叫新婦來講話,顯然是boeh試探有啥物懷柔策略。當事者清文真有chit-ê意思,chit-ê問題早慢一定會實現。Án-ne講起來,究竟為什麼tio̍h來問伊chit-ê無權力ê新婦ê意見neh? kám講是想boeh來kā伊勸解、拐騙hō͘伊順服leh,安子摸未清楚阿嬌腹肚內teh想啥。總是,hiah-ni̍h重大ê tāi-chì,安子講伊bē-tàng表示意見,伊會kā清文轉達老母ê意見,án-ne回答了就離開阿嬌ê房間。

「阿嫂,你tio̍h小心,景文kap老母同謀,伊是奸巧ê人。」翻譯ê瑞文行出房間就細聲kā伊講。假使瑞文無講,安子mā iáu會記得初見面ê時,景文hō͘伊非常狡獪(káu-koài)ê印象。尤其是安子看伊來chhōe清文提出分財產ê款式,koh-khah深深感覺伊ê狡獪。伊囉嗦纏伴不時來chhōe清文,藉tio̍h小khóa雜事或ta̍p-ta̍p滴滴ê家政來hō͘清文操煩,這m̄是一一請示大兄來表示尊敬kap講義理,顛倒是景文知影án-ne做一定會有啥物tāi-chì發生,另外有用心tī-teh。景文掠tiâu大兄對金錢計算無關心koh急boeh追求社會上ê榮達ê學者性格,無久就會bē堪得俗事ê繁雜,主動提出分財產ê問題。

但是tú-chiah通過翻譯,一定有無充分了解ê所在。安子想boeh koh-khah清楚來了解,就chhōe瑞文來伊ê厝。

「每pái來,我lóng感覺日本式ê khiā家真好。」

瑞文伸手boeh the̍h插chhiám-á ê羊羹又koh停手,kah-ná koh一pái感觸ê款式,kā房間內看一遍。

「若hiah-ni̍h kah意,你mā ē-sái起一間日本式ê khiā家ah。」

「我無錢,無法度lah。」

「Kám m̄是teh-boeh分財產lah mah。」

「Bē-sái,bē-sái lah。設使手裡有錢,我mā bē-tàng像大兄án-ne自由使用。阿兄有錢koh有地位,不管周圍ê人án怎講,lóng ē-tàng自由去做,我無辦法lah。我kan-ta讀到中學,當然mā無阿兄hiah-ni̍h優秀,mā有想boeh讀khah高ê學校,真想boeh去日本。M̄-koh固執ê老母kap愛管閒事ê親chiâⁿ lóng反對,而且koh勉強我娶一個無kah意ê cha-bó͘做bó͘....。娶hit種無súi ê cha-bó͘做bó͘,寧可吊tāu死死leh khah贏。」

「Ai-ah,你koh開始boeh做不滿ê tāi-chì,若án-ne,春鸞未免真可憐。春鸞是一個性情溫柔ê好人,因為你iáu年輕,所以無注意tio̍h伊ê精神kap內在ê súi....無影,伊m̄是hiah-ni̍h bái,kám是án-ne?其實是你對伊ê愛情無夠額,所以是你有先入感來看待伊,而且你kā家己ê立場想了siuⁿ過偏僻。M̄-koh chit-má若分財產,你就變成一個有錢人,想boeh讀大學á是去日本lóng有可能....」

「若ē-tàng án-ne to̍h bē-bái,但是....阿嫂kah-ná反對hit-ê問題,為什麼?真奇怪neh。」

瑞文顯然真oh得推測安子ê意思。

「Ai-ah, 請m̄-thang誤解,瑞文。我m̄是反對,我lóng無teh考慮金錢kap財產ê問題,只是根據老母ê話,聽起來kah-ná是伊ài景文繼承陳家ê家業,我感覺chit點需要koh小考慮一下。但如果是家族全體ê意思,就無話thang講,總是究竟是怎樣leh?chit-pái ê問題kám是大家自然造成出來ê意見?或者是....」

「He無一定是án-ne,這完全是老母kap景文兩人想出來chiah引起大家ê意向。M̄-koh in也無hiah容易照in所想ê來達成,因為雖然大家對大兄無好感,但對景文mā無kah意。景文表面上對待人bē-bái,但背後是真gâu計較ê冷酷ê人。春鸞嫁妝kah來ê三萬圓mā去hō͘伊the̍h去,講he m̄是屬伊個人ê,應該是屬陳家ê─cheng-seⁿ(chit句是日本人罵人á是怨嘆ê話),實在有夠過份─無hō͘我得tio̍h半sián錢。而且in bó͘玉簾是愛súi、驕傲koh pháiⁿ心無好。以前伊bat tī你ê房間潑尿潑kah滿四界,mā剪破衫褲,kám-m̄是?Chit-ê tāi-chì我lóng知。七(華文版:五)十人ê家族án-ne tòa作伙亂雜,四界lóng有間諜,ta̍k項lóng通過話傳來傳去,chiah-ê惡作孽lóng mā是玉簾叫伊ê cha-bó͘-kán去做ê。」

安子koh想起已經bē記得hit件潑尿ê tāi-chì,而且午前送來hit隻烘鴨koh再出現tī眼前,伊突然感覺想boeh吐,面色koh-khah蒼白,目chiu露出艱苦ê款式。瑞文kah-ná kap伊同感痛苦,目頭結結講:
「阿嫂真可憐,為什麼你偏偏走來chit-ê艱苦ê所在neh?」

「M̄-koh án-ne看起來,阮翁bó͘無法度一生tòa-tī chia loh!」

「阿兄家己有想boeh搬出去chiah-tio̍h! 伊是一個名譽心真強ê人,為tio̍h家己ê成功發展,lóng無boeh關心厝裡ê tāi-chì。....但是阿嫂kah-ná無想boeh離開chit-ê厝,幾百年mā boeh tòa落去ê口氣,真奇怪,實在有夠不可思議。我若是你,像籠裡ê鳥,早to̍h飛出去loh。」

「我無翼,設使飛出去,會chhōe無物thang食koh hō͘雨淋(lâm),kám-m̄是會死去mah。阮翁bó͘ tī chit款ê命運,我想這是神ê攝理。」

「Kám án-ne?我bē了解。阿嫂,這到底是什麼原因leh?你有啥物特別ê事情,我想boeh知。」

瑞文對阿嫂tī常識上無法度解說ê心情,伊有真chē疑問koh有好奇心一直問,但是安子無kā伊回答。伊到chit-má都iáu無法度明確對翁婿清文講出chit-ê心情,互相是台日結婚,清文是台灣人命運ê立場,兩人所生ê混血兒ê事。考慮tio̍h chiah-ê情形,in夫婦兩人ē-tàng安心khiā起ê所在,是陳家比世界ê其他所在lóng khah好。安子無法度用嘴講出chiah-ê理由,he是一種直覺ê靈感。

「阿嫂ē-sái講是典型ê貞節日本婦人,而且koh有基督教ê教養kap信仰,因此我真kah意阿嫂,ǹg望你ē-tàng一直tòa-tī chit-ê厝,我無法度說明我是gōa-ni̍h-á希望ē-tàng án-ne。但是,án-ne阿嫂siuⁿ辛苦,bē-tàng有幸福。雖然有百萬財產,也bē-tàng自由使用。」

「所以我講,瑞文,是你誤解我ê意思lah。我絕對m̄是為tio̍h財產來結婚ê,若kā我看做hiah-ni̍h污穢ê心態,我會真慘。」

「M̄是lah,chit點我真清楚。阿嫂ê心kap你ê面容仝款súi,自你來到陳家ê時,我to̍h感覺tio̍h你有súi ê心,純真koh溫純,有小khóa孤獨ê款式....oh, kah-ná khǹg-tī床頭微妙色彩ê青磁花瓶....真súi,若一摸就會破碎ê....hō͘人感覺真可憐。」

瑞文過頭ê形容hō͘安子ê面小khóa紅起來,但tú-chiah提起ê財產問題,瑞文已經無koh曲解自己ê清白態度,安子了解了後就安心。án-ne是好,總..是為什麼瑞文一直teh感覺伊可憐,對伊流露超過程度ê同情neh?伊遠離故鄉來到無習慣ê所在,嫁來複雜ê陳家chit件事,安子想講是青年人常常有ê純情關心,到taⁿ lóng無特別去kā伊注意tio̍h,但今á日伊講話ê聲音kap態度有超過平常ê壓迫感。無意中面對面kā伊看,有一種緊張koh苦惱ê面貌,蒼白ê嘴phé微微á發紅,目神熱情teh燒起來。安子tio̍h驚一下,kah-ná想boeh逃避,kā目chiu垂落來。逃避ê視線又koh看tio̍h瑞文khǹg-tī紫檀桌角白siak-siak ê手─koh有蒼白、纖細,顯然是teh chhoah ê手指(cháiⁿ)。

「真討厭neh,你為什麼boeh tiāⁿ-tiāⁿ講我可憐?感謝你關心我種種ê tāi-chì,但你想講我ê人生無幸福,he是你想了siuⁿ過頭lah。」

安子掩蓋胸坎受tio̍h奇妙壓迫ê神情,thiau故意露出輕蔑ê微笑。

「不管你án怎掩蓋,我lóng知你是無幸福ê人生。」

「為什麼?」

「因為並無hiah-ni̍h愛清文大兄....」

「啥人?....kám是teh講我?」安子對小叔意外ê話tio̍h驚,伊giâ頭挺胸,用強壓ê氣勢講:「你講啥物痟話!án-ne隨便想像是一種罪惡oh!」

「若是án-ne....你為什麼無boeh kap大兄作伙離開chit-ê厝來自由生活neh?而且he是真簡單ê tāi-chì ah....真奇怪neh,我無認為你真正愛阿兄。阿嫂是m̄是看破chit-ê世間,確實看起來是án-ne。若是看破,就會成做無幸福kap幸福中間ê心情,設使眼前有好事,想boeh kā伊掠tiâu ê氣力都無。我to̍h是án-ne,kap阿嫂仝款....」

「你烏白講lah,拜託mài-koh án-ne亂講好無?」

安子禁bē-tiâu發出粗魯ê聲,想boeh阻止伊án-ne講。

兩人瞬間變成敵意(華文版:敬意)ê眼神相對,瑞文感覺後悔因為熱情soah講出無應該講ê話,坐teh ê腳頭u soah teh chhoah起來。安子ê胸坎á mā起大湧,有一種不可思議ê搖動。免講是瑞文ê話hō͘伊感覺真意外,但是伊mā ē-tàng用平常心kā伊笑笑leh to̍h soah去ah。Thái-thó需要對瑞文所指出ê tāi-chì hiah-ni̍h正經來表示反對neh? 這可能是伊有娠容易激動。講實在,最近伊感覺對清文有小khóa疏遠,家己對伊突然冷默ê心理變化,安子mā真oh了解到底是什麼原因。這kah-ná雙性花leh,chit-má肉體內ê生命hō͘伊感覺真充實,為tio̍h結合新性命,伊無需要其他ê異性,甚至感覺討厭ê狀態pah。這一定是一時tek ê心理變調所產生ê結果,但若回復tńg來常態iáu-koh持續hit款心情,boeh án怎chiah好,安子忽然擔心起來。Chit種無依óa ê感覺,講起來kah-ná是因為兩人當初相識ê時開始,伊就一直被動ê緣故。Tùi家己ê性情來講,想tio̍h家己tī戀愛時ê痴情就感覺討厭起來,感覺被動是khah tú好。愛人kap被愛lóng ē-sái講是幸福,被愛對伊來講顛倒khah輕鬆koh有節制,ē-tàng保持美好ê自尊心。但是tú-chiah瑞文講kóa意外ê話,kah-ná無意中hō͘伊講tio̍h,soah心虛koh起緊張,到底是為什麼neh。

M̄知tùi toh位吹來huh-huh叫hō͘人感覺無爽快ê風聲,過晝了後,厝裡ê雞、鵝發出奇怪ê叫聲,這是風颱boeh來ê前兆。Iáu未到黃昏ê時刻,厝內忽然暗落來,雷公ná大砲震動門窗,sih-nah掃過兩人ê胸坎。安子聯想tio̍h各各他(譯註:耶穌被釘十字架ê所在)ê天昏地暗,伊無想tio̍h家己有犯tio̍h hit種hō͘天受氣ê罪過,為什麼tùi心底一直驚惶起來?瑞文mā後悔講出收bē tńg來ê話,想boeh向安子解說,但m̄知boeh án怎來開嘴。從án-ne,到安子teh-boeh關窗á門khiā起來ê瞬間,被天地所生出ê異常之力打倒,面硬身軀kiu起來,兩人面對面坐teh,lóng無發見瑞文ê bó͘春鸞滿腹嫉妒tùi紙門外ǹg in兩人金金teh看。