《Tui3台語開始》

| | || 轉寄

聖經百科全書─彼拉多kap耶穌ê死、安息日

彼拉多kap耶穌ê死

耶穌hō͘公會(猶太人ê 最高法庭)審判ê時,罪名是:侮辱了上帝。Chiah-ê公會裡面ê人想beh判耶穌死刑,但是hit時in是羅馬帝國ê殖民地,無判人死刑ê權利。所以,in將耶穌轉送hō͘羅馬總督彼拉多。In mā知影彼拉多bē受理chit種宗教爭執ê案件,koh-khah bē判耶穌死刑,所以就捏造耶穌ê罪狀,告伊是政治犯,罪名是:(1)耶穌是革命份子,(2)伊傓動人māi納稅,(3)自稱是王(參看路加福音二三章第二節)。

彼拉多實在m̄相信耶穌是政治犯。伊一直想beh放耶穌。譬喻講,那時chūn是搬過節。照慣例,ē-sái放一個罪犯。彼拉多就kā耶穌kap一位重刑犯巴拉巴排作伙,問群眾beh釋放tó一位。無想tio̍h群眾大聲叫講:「beh巴拉巴,無愛耶穌。」到最後,彼拉多無辦法,只好用「洗手」來表示伊kap chit-ê tāi-chì無關。

傳說講,到今á日,彼拉多ê鬼魂iáu重覆洗手ê動作。彼拉多認為伊洗了手就逃避了責任。伊無想tio̍h,當一個人應該釋放一個人,卻逃閃伊ê責任,並將chit-ê tāi-chì交hō͘別人去解決ê時,別人所做ê決定lóng kap伊有關。

教會史真清楚 kā咱講,彼拉多kap耶穌ê死絕對有關係。使徒信經án-ne講:「咱ê主……tī本丟彼拉多任內受苦,釘ti十字架。」


安息日

有一kóa人講:「因為十條誡中kā咱講當守安息日,所以禮拜日咱愛去禮拜堂敬拜上帝。」十誡中kā咱講當守安息日無錯。禮拜日當去禮拜堂mā無錯。但,認為禮拜日就是安息日卻是m̄-tio̍h ê。因為安息日是禮拜五日落ê時到禮拜六日落ê時,並m̄是現在ê禮拜日。

安息日,猶太人寫真chē ê律法。譬喻講,這一工行路無應該該超過三分之二公里,這一工若有人受傷,干單ē-tàng 簡單包khang-chhùi,bē-sái boah藥膏。為什麼neh?因為猶太人認為chiah-ê lóng是「作工」,lóng是不守安息日ê行為。甚至有一kóa koh-khah極端ê派別竟然m̄准人去便所。Chiah-ê人án-ne做,kā一個輕鬆平安ê日子變做重擔。

耶穌尊重律法,但伊並無死守律法。伊甚至為tio̍h安息日ê律法kap法利賽人衝突過。譬如馬太福音十二章中記載,有一pái耶穌到了一座猶太人ê會堂。Hia有一個人,伊e5kou-tâ。耶穌無chhap hiah-ê條文縟節,醫治hit-ê人。結果法利賽人非常無歡喜,就「計謀攻擊耶穌。」耶穌做chiah-ê事ê siōng基本想法是:「安息日是為tio̍h人設立ê,人m̄是為安息日設立ê。」

耶穌復活昇天後,初代教會ê基督徒本來iáu守安息日,但漸漸改tī「主日」(就是現在ê禮拜日)崇拜。而且耶穌是tī禮拜日復活ê,基督徒koh tī這一工聚集紀念伊,漸漸,主日就代替了安息日。