《Tui3台語開始》

| | || 轉寄

聖經百科全書─願你的聖名受尊崇、悔改

願你的聖名受尊崇

主禱文中kā咱講應該án-ne祈禱:「願你的聖名受尊崇。」chit句話是什麼意思neh?

Chit句話中有一字真要緊,就是「聖」。平常咱講某某人是聖人,是講伊ê倫理行為真好。但是聖經用聖chit字ê時,伊ê意思卻m̄是án-ne。聖經中「聖」ê原意是「分別」。Tī希伯來人ê觀念中,一件物件是聖ê,意思是伊kap其他物件有分別;祭壇是聖ê,因為伊ê存在kap其它ê存在有分別;祭司ê工作是聖ê,因為這工作kap其他職業有分別。

Án-ne,咱就知影「願你的聖名受尊崇」ê意思leh。耶穌是講,上帝ê名應該khǹg tī一個獨一無二ê位置。伊kap世上ê君王有分別,因為伊是君王ê君王。伊kap世上ê教師有別,因伊是所有教師ê教師。伊kap世上ê法官有分別,因為伊是所有世上法官ê審判者。


悔改

主後三百五十四年十一月十三日tī北非出世了一位偉大ê神學家,伊ê名叫奧古斯丁。

奧古斯丁少年ê時真聰明,年紀輕輕就作到大學教授。但是伊ê生活相當敗壞,十七歲ê時就犯姦淫罪kap一個女子同居。伊一面追求真理,一面放縱情慾,chit件事hō͘伊心中感覺不平安。伊看過一kóa基督教ê修道士,無什麼學問卻ē-tàng過一個聖潔ê生活,ah伊chit-ê大學者soah無辦法。Tī chit種自責聲中,有一pái伊tī伊羅馬ê厝裡ê花園中散步,聽tio̍h厝邊gín-á有聲teh講:「the̍h起來讀!」就 án-ne伊the̍h起一本聖經,phah開,裡面án-ne寫:「咱ê行為tio̍h端正,親像tī日時teh生活,m̄ thang放縱酒醉,m̄ thang好色、放蕩、m̄ thang相爭、怨妒。」(羅馬書十三章十三節)讀了chit段經文了後,奧古斯丁心中有了真實ê平安。伊感受tio̍h上帝ê能力進入伊ê心中,hō͘伊克服罪惡。到落尾,伊成做一個偉大ê基督教會ê思想家。

Chit種ê事件tī基督信仰中叫作「悔改」。意思to̍h是:轉離罪惡,歸向上帝。 施洗約翰ê講道中就常出現chit-ê主題。附帶beh講ê是,悔改絕對m̄是一種精神狀況而已,伊必然會結出悔改ê果子。所以一個人悔改ah,伊m̄-nā有情感ê憂傷;siāng,伊mā會有生活上ê改變。