《Tui3台語開始》

| | || 轉寄

「精、清、新」ê聖經版本

舊年八月,我tī「基督教論壇報」看tio̍h「聖經基金會」印行《和合新版》聖經ê廣告。廣告上對chit-ê版本(以下一率稱《和合新版》)有幾個形容詞:「精」、「清」、「新」、「突破傳統、創新品質」。Tī-chia,我無beh講聖經公會蔡仁理牧師所講ê版權問題。我就用chit幾ê形容詞來檢查伊有無實質ê意義iá無。

先就「精」來講。The̍h-tio̍h《和合新版》時,我tuh kap幾位同工討論聖經ê翻譯。大家將chit-ê版本頭尾看看leh,二十分鐘內就發現其中有bē少問題,舉幾項如下:(下面引用ê《和合新版》ê經文lóng無翻做台語)

1.一位同工指出耶利米冊三章一節「和合新版」ê校對不精。Chit段經文「和合新版」排做四chōa(下面ê中文會翻譯,次序mā無kā tín動,如下: 有話說、人若休妻、妻離他而去、作了地起不是大大玷污了麼‧但你和許多親愛的行別人的奇、前夫豈能再收回他來‧若回收他來、那邪淫、還可以歸向我‧這是耶和華說的。 咱ē-tàng發現,伊kap第三chōa是排倒péng--loh。chit ê出版聖經ê單位連chit款ê錯誤也chhoe7boe7出來,會使講是「校對」會「精」。

2.出埃及記八章十四節《和合新版》作「眾人把青蛙聚攏成堆,遍地就都腥臭。」出埃及記八章十七傑作「他們就這樣行,亞倫伸杖擊打地上的塵土,就在人身上和牲畜身上有了虱子,埃及遍地的塵土卻變成虱子了。」頂面兩節lóng有「遍地」二字。《和合新版》十四節作「徧地」,十七節則作「遍地」。當然,主持chit-ê版本ê工作者ē-tàng回答講「遍」、「徧」二字ē-tàng通用。《經典釋文》就講:「徧,古遍字。」但起碼tī聖經中使用仝一詞時,應該前後一致。聖經公會出版ê《和合本》兩ūi攏翻做「遍地」。用字khah嚴格、khah「精」。

就「清」來講。我手裏ê《和合本》聖經是聖經公會一九六九年tī香港印行ê串珠本,kap chit本一九八七年出版ê《和合新版》兩本對照,tī我問過ê人中間,大家攏指出聖經公會ê版本khah「清」。「和合新版」in ê感想是:「he是以前聖經ê型mah!」。其實,in會有chit種感覺是自然ê。這kap「和合新版」用ê字體有關。這就kap廣告ê最後chite5字--「新」,有關了。

最後就「新」講。。我舉《和合新版》〈凡例〉中ê一段文字為例。凡例講: 書中的圈點,是要將意思更顯亮。所用的諸點式,都擺列如下: 凡一句而意思不全e的、就用尖點。 凡一氣而意思不全e的就用圓點。 凡一氣或數氣而意思已全e的、就用小圈。 凡引證話、就前後加雙鉤、 ‘’名叫引號。 凡申明話、就前後加括弓、( )名叫解號…… 《和合新版》ê工作者ē-tàng到各大中小學做一個調查,問in,目前有人用圓點「‧」無?有人引號用雙鉤「‘’」無?若無,我boeh講,這不是「新」,像《現代中文譯本》hit種用法chiah叫做「新」(因為用「新」式標點_)。

按呢講來,咱ē-tàng講歸本《和合新版》聖經,不管tī校對上、tī排版上以及tī標點符號上,完全無符合廣告詞所講ê「精、清、新」。伊無「突破傳統」,mā無「創新品質」。Tī chit種情況下,我干taⁿ ē-tàng講設計chit-ê廣告ê人「用字大膽」。

台灣需要什麼款ê神學?咱需要ē-tàng不斷自我反省ê神學。咱用什麼語言teh宣揚,咱對chiah-ê語言ê真實義以及伊背後所牽涉ê種種神學問題,,是m̄是tī上帝面前敬虔思考?咱tī廣告家己ê出版品時,對家己所講ê話,是m̄是lóng存負責任ê態度?這是我寫chit篇文章煞ê時,tī心中一再teh想--ê。

1998年用中文發表tī《方向》雙月刊,2008年用漢羅台語改寫。