《Tui3台語開始》

| | || 轉寄

聖經百科全書─ 馬其頓ê呼聲、割禮

經文:使徒行傳十六章六~十節 馬其頓ê呼聲
保羅ê傳道旅行總共有三pái。第二pái ê傳道旅行頭尾大約有三年。Chit段行程記載tī使徒行傳一五章三十節到十八章廿三節。

這pái旅行,保羅tùi安提阿開始,經過今á日土耳其ê南部,訪問了基利家地區ê教會,經過特庇、路司得、以哥念kap比西底ê安提阿地區ê教會。當伊beh進入庇推尼(tī今á日黑海ê西南方)時,「耶穌ê神m̄准」(第七節)。所以in來到特羅亞,這ê城tī亞洲ê siōng西pêng,koh過去就是歐洲了。暗時,保羅看tio̍h一個異象,看tio̍h一個馬其頓人(馬其頓為羅馬帝國ê一省今希臘ê北部)khiā-teh懇求伊,講:「請過來到馬其頓幫助阮!」(第九節)保羅著向馬其頓出發,福音就按呢進入歐洲。到今á日,若有所在對咱講in需要耶穌基督ê福音,咱就講咱聽tio̍h「馬其頓ê呼聲」。

Chit段經文有一個小地方咱應該注意,第十節忽然tùi「in」變成「阮」。這表示tùi第十節開始,作者路加加入了傳道旅行ê行列。伊會加入,一個可能ê理由是保羅ê身軀無好,歐洲之行對伊來講是真艱苦ê代誌,所以路加就成了伊ê私人醫生。咱讀使徒行傳ê時,應當學習保羅hit種為tio̍h福音拍拚向前ê精神。mā tio̍h學習,路加恬恬chiâⁿ做保羅ê同工。


割禮
割禮並m̄是單單以色列人chiah有,埃及、以東、亞捫、摩押、新疆一kóa信仰回教ê人lóng有割禮。割禮ê方法有兩種,第一種是單單割一刀。第二種是將包皮(男性生殖器尾liu ê外皮)完全除去。咱tī舊約所看tio̍h ê割禮是第二種方式。以色列人歡喜tī一個人生落來ê第八工實施。實施割禮ê人普通是家長,伊也須要tī hit一工為嬰孩號名(參考路加福音一章五節)。

割禮一般干單被了解做維持清潔衛生,或是一種成年人ê標誌,或是正式成做民族中ê一員ê方式。但以色列人對割禮ê了解是深具宗教意義ê。以色列人認為割禮是上帝ê命令(創世紀十七章廿三到廿七節),是屬tī上帝、屬tī以色列民ê象徵(出埃及記十二章四八節),是結約ê記號(使徒行傳七章八節),這記號mā提醒以色列民對上帝應盡ê義務(耶利米冊四章四節)。割禮對以色列人有chiah-ni̍h深刻ê意義。所以,伊ê反面:未受割禮ê,常有鄙視ê意思。譬如未受割禮ê樹(利未記十九章廿二節),意思是bē-tàng食ê。未受割禮ê唇、耳、心,意思是無用ê、不潔之物。未受割禮ê肉身,意思是死ê肉身。

讀新約時,咱應當注意tio̍h使徒們對割禮ê態度。當福音傳入一kóa未受割禮ê民族ê時,到底人信了耶穌就ē-tàng啊,iá是愛加上行割禮?保羅堅決講不需要,但是一kóa猶太背景ê基督徒講「需要」。In為tio̍h這衝突起來,mā kā chit件事the̍h到耶路撒冷ê使徒會議中(詳見使徒行傳十五章一節以下)討論。最後chit-ê會議議決,人因為信就kap上帝kap好,割禮是無關要緊ê。

Chit-ê會議ê意義,m̄-nā是hō͘咱tī今á日不被舊約中ê繁文縟節所綁,伊koh-khah重要ê意義tī,通過當時對割禮ê爭論,hō͘咱看tio̍h信仰m̄是通過守律法來得tio̍h上帝ê祝福,乃是完全óa靠上帝ê恩典kap慈愛