《Tui3台語開始》

| | || 轉寄

聖經百科全書─先知耶利米ê出身、耶穌ê受氣

先知耶利米ê出身

經文:耶利米書一章一節
大衛王年紀老ê時,伊兩個kiáⁿ互相爭奪王位。Chit兩個人是亞多尼雅kap所羅門。

亞多尼雅ê支持者是祭司亞比亞他,軍人約押kap一kóa反對派人士。所羅門ê支持者是先知拿單,祭司撒督,以及軍隊(參考列王記上一、二章)。宮廷內鬥爭ê結果,所羅門勝利了。亞多尼雅ê支持者ê運命是:軍人約押被殺(列王紀上二章三四節)。祭司亞比亞他被放逐,列王紀上二章二六節án-ne記載:「王kā祭司亞比亞他講:『你著tńg去亞拿突你ê田園hia。你應該tio̍h死,總是今仔日我m̄ hō͘你死,因為你tī我ê父大衛個面前有扛主耶和華ê櫃,koh我ê老父所受一切ê患難,你也kap伊受患難。』祭司亞比亞他就因為按呢tńg去亞拿突城。

亞比亞他無死,伊koh-khah無想tio̍h伊ê後裔出一位出名ê先知耶利米。耶利米書一章一節án-ne講:「便雅憫地亞拿突城ê祭司中,希勒家ê子,耶利米ê話記tī下面。」


耶穌ê受氣
pôaⁿ過節是猶太人所有節期中siōng重要ê一個節期。法律上明文規定,tòa tī耶路撒冷十五英里以內ê成年男子lóng tio̍h參加。而且m̄-nā是這範圍內ê人,猶太人當時已散佈世界各地。In無論tòa to位,in心中lóng是ǹg望tio̍h一世人至少有一pái去耶路撒冷過一pái pôaⁿ過節。耶路撒冷城到pôaⁿ過節就因為按呢非常顯鬧熱,siōng chē人 ê記錄是二百二十五萬人tī-chia過節。

有一種稅是每一個超過十九歲ê猶太人lóng tio̍h繳納ê,就是聖殿稅(稅款是半個舍客勒,差不多是當時兩工ê工錢)。朝聖者tùi國外tńg來,身軀頂帶外國錢,chiah-ê外國統治者ê錢tī聖殿內被看作不清氣。In必須chhōe「換錢ê人」,換做猶太錢,然後chiah奉獻。換錢ê人常常tī換錢ê過程中,心piⁿ國外tńg來ê同胞。Chit種不公平ê現象,koh-khah hō͘耶穌傷心ê是,in竟然借宗教之名teh做。

除了換錢ê以外,iáu有賣牛、羊、鴿子ê人。來聖殿ê人通常帶一項犧牲,為著伊平安到耶路撒冷來獻上感謝祭。聖殿內有專門負責檢驗檢查ê人teh看chiah-ê祭物是m̄是會瑕疵,家己備辦祭物ê人,常常tī檢驗中,受過頭ê檢查hō͘人拒絕祭物。所以in必須tī聖殿中另外買祭物,擺chiah-ê祭物攤位ê人ê後壁頭家是做過大祭司ê亞那(當時ê大祭司該亞法ê丈人)。這又koh是一種公然勒索ê行為。當可憐ê崇拜者hō͘人án-ne對待時,耶穌受氣手the̍h鞭趕出牛、羊,倒出換錢之人ê錢。(約翰福音二章一五節)耶穌受氣講:「豈無記載講:『我ê厝beh稱做萬邦祈禱ê厝mah?』若是恁hō͘伊做賊siū。」(馬可福音一一章一七節)

當耶穌看tio̍h不公平ê代誌ê時,耶穌m̄是恬恬,伊正直khiā出來反對。