《台語荒漠甘泉(全羅版)》

| | || 轉寄

"Kî-tó ê thāi-tō͘"

listen

La̍k ge̍h cha̍p-la̍k (La̍k ge̍h cha̍p-la̍k ji̍t)

"Góa ê ǹg-bāng sī tùi I lâi." (Si-phian 62:5)

Lán ǹg Chú kiû, siông-siông soah hut-lio̍k tio̍h khì tui-chhē só͘ kiû ê tap-àn, piáu-sī chhut lán ê chhéng-kiû bô kàu sêng-ì. Lông-hu, chòe-sit-lâng ài kàu siu-sêng chiah móa-ì. Siā-kek-chhiú ài koan-chhat chhèng-chí sī-m̄-sī siā tio̍h tiong-sim. I-seng ài chai i ê chhù-hong sī-m̄-sī ū kong-hāu. Kiám kóng chi̍t ê ki-tok-tô͘ put eng-kai siông-sè koan-chhat i ê kî-tó sī-m̄-sī ū tit-tio̍h kong-hāu mah?

Ki-tok-tô͘ múi chi̍t ê kî-tó, bô-lūn sī sio̍k sè-kan ê, á-sī sio̍k lêng-sèng ê sù-hok, chí-iàu ha̍p tī sèng-keng só͘ kui-tēng ê iau-kiû, ōe tit-tio̍h chhiong-hun ê hôe-èng. Kî-tó pêng sìn-sim, chun-thàn Siōng-tè ê chí-ì kiû. Kî-tó pit-su lia̍h-tiâu Siōng-tè ê èng-ún, hōng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ, koh Sèng-lêng ê kám-tōng lâi kiû.

Siōng-tè tùi I ê kiáⁿ-jî khiân-sêng ê kî-tó lóng beh hôe-èng. Che m̄-nā sī chiong-hián I ka-kī ê êng-iāu, iā chiàu-kò͘ ki-tok-tô͘ ê lêng-sèng kap éng-oán ê hok-hūn. Sèng-keng tiong, bô-lūn sím-mi̍h lâng ǹg Iâ-so͘ Ki-tok chhéng-kiû, I lóng bōe bat kū-choa̍t. Lán thang siong-sìn, hōng I ê miâ chòe jīm-hô ê kî-tó lóng bōe kóng sī hông-jiân bô-hāu.

Ū-sî, Chú tùi lán ê kî-tó í-keng lâi-lîm, chóng-sī lán bô khòaⁿ chhut-lâi. Tang-thiⁿ chi̍t lia̍p chéng-chí tī thô͘-ni̍h, sui-jiân khòaⁿ bōe tio̍h, ná chhin-chhiūⁿ bô chûn-chāi. Si̍t-chè-siōng, sī teh siⁿ kun, chhun-thiⁿ kàu, ōe puh-gê, seng-tióng, koh kiat-si̍t. --- Edward Bickersteth Kî-tó iân-chhiân ê hôe-tap sī sìn-sim ê khó-giām. Che iā sī hō͘ lán ki-hōe tī lán ê chhéng-kiû iáu bōe siū chiap-la̍p ê sî, ōe kian-tēng put-î siong-sìn I, kèng-ùi I. --- Charles H. Spurgeon


附註:《荒漠甘泉》漢羅版kap "Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ"全羅版附CD,由人光出版社出版, 歡迎洽購(06-235-6277分機(122~124) , e-mail:book@pctpress.org