《台語荒漠甘泉(全羅版)》

| | | 轉寄

"Khò sìn-sim, hó-táⁿ kiâⁿ chìn-chêng"

listen

La̍k ge̍h jī-saⁿ (La̍k ge̍h jī-cha̍p-saⁿ ji̍t)

"Pí-tek chiū tùi chûn-ni̍h lo̍h-khì, kiâⁿ chúi-bīn, beh chiū-kūn Iâ-so͘. Chóng-sī khòaⁿ-kìⁿ hong, chiū kiaⁿ; teh-beh tîm-lo̍h-khì, chiū âu-kiò kóng, Chú ah, kiù góa." (Má-thài 14:29-30)

Bûn-iàn (John Bunyan) kóng, Pí-tek sui-jiân tī hoâi-gî ê sî, iáu ū chi̍t-tiám-á sìn-sim. Bô-koán i sī kiaⁿ-hiâⁿ âu-kiò, i khak-si̍t thiàu-lo̍h chúi, hiòng Iâ-so͘ hia kiâⁿ-khì.

Chit ê keng-bûn, Pí-tek ê ba̍k-chiu si̍t-chāi chiâⁿ chòe i ê chó͘-gāi. I tùi chûn lo̍h-lâi, pho-lōng piān m̄-sī i só͘ ài khì koan-sim ê sū. I ê koan-sim sī Ki-tok ka-kī ê kng tī o͘-àm tiong só͘ chiò chhut ê hit tiâu lō͘. Sè-chiūⁿ ê ông-kok ê kong-hui, sīm-chì pí Ai-ki̍p ê kong-hui iáⁿ-ba̍k cha̍p-pē í-siōng, iā put-eng-kai choán-î Pí-tek ê ba̍k-chiu, sī-sòaⁿ.

Chú kiò lí tī chúi-bīn kiâⁿ, lí eng-kai chhiong-móa sìn-sim, hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí kiâⁿ lo̍h-khì. Lí ba̍k-chiu chí-ū khòaⁿ I, liân kheh chi̍t-ē iā bô. Lí kó͘-kè hong jōa kiông, éng jōa koâiⁿ, lóng bô lō͘-ēng. Lí bōe-thang chè-ho̍k in. Siūⁿ beh thàm gûi-hiám ê tōa-sòe, si̍t-chè-siōng hoán-tńg hō͘ gûi-hiám teh-tó lo̍h-khì. Tī khùn-lân bīn-chêng tiû-tû, hoán-tńg hō͘ tōa-éng im-bia̍t lí ê ki-hōe.

"Góa beh kia̍h ba̍k ǹg soaⁿ" (Si-phian 121:1) Ióng-kám hiòng chêng kiâⁿ, bô ū tē jī tiâu lō͘.

Kiaⁿ lo̍h chúi mah? put-eng-kai,
Khò sìn-sim siû lâi!
I bōe pàng lí chhìn-chhái,
Sìn-khò I, chiū chai,
I kap lí tông-chāi.


附註:《荒漠甘泉》漢羅版kap "Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ"全羅版附CD,由人光出版社出版, 歡迎洽購(06-235-6277分機(122~124) , e-mail:book@pctpress.org