《編輯案頭》一本全民lóng thang參與翻譯ê聖經譯本《全民台語聖經》

因為《巴克禮白話字聖經》ê台語是廈門音,m̄是咱現在一般人使用ê台語普遍腔(以高雄市為中心ê中南部腔)。 http://ctb.fhl.net (more)

《本週新文章》2020.10.18

【站內搜尋】

【字型】

《聖經朗讀》

《精選台文報章雜誌》

《快樂學台語歌集》

《張裕宏教授台語論文集》

《台語文獻珍藏》

教會機構活動消息

 
Lahjih寓言 042_chhiám, Lò͘蟹á坦橫行_1
寓意(gū - ì)父母(pē-bú)生 成(seⁿ-sêng)(sūn)()自 然(chū-jiân)to̍h(),m̄-thang勉 強(bián-kióng)
Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g 越南姊姊予我ê啟發
Ū chi̍t kài ê Tâi-gí pí-sài tńg-khì Ko-hiông chē hóe-chhia ê sî, tī hóe-chhia téng tú-tio̍h chit ê goa̍t-lâm ché-ché, hām i sio-tú ê kò͘-sū.
用咱ê話唸Ιn ê詩 Siàu念故鄉ê老母詩
心城的Siàu念故鄉ê老母詩
《白袍.白杖》盲人醫師自傳 《白袍.白杖》第十六章 16, Chit-má,故事開始à(修訂)
Chit-má我是醫生;我感覺家己是一个醫生;我感覺家己已經以醫生ê身分hông接受;我知影我來tio̍h位ā。
林茂生博士論文 第九章 實際問題
共學ê理想基於兩個民族接受教育機會ê平等做假設ê前提,m̄-koh,tī真正操作中,共學ê結果,chit種假設並無實現。
現代台語新約聖經 讀經日記 讀經筆記20 「短視」m̄是台語   
第5節後半:hō͘ lín ū sìn-sim koh ū tek-hēng, ū tek-hēng koh ū tì-sek. 讀起來那像是一項koh加一項平平排佇hia。《巴克禮》:「tī lín ê信加添好德,tī好德加添知識。」
寧毀不銹─馬偕ê故事 回首來時路
泰戈爾有chi̍t句話值得hō͘人思考:「真理是tùi 錯誤ê縫內底漏洩..出來..e。」
草地囝仔做牧師 教會Tī曠野
所以咱ài認清惡魔ê真面目,同時ài了解咱教會或者個人信仰生活ê限時性,期待咱ê教會,雖然tī曠野,但是soah是榮耀ê教會,惡魔雖然橫逆,但是上帝ê保守kap照顧koh-khah大,這是每一個基督徒siōng大ê安慰。
日時 導/倒盲磚
其實導盲磚是一個落伍ê物件,對失明人來講siōng重要ê是定向行動訓練,有了良好ê訓練chiah敢出門,一出門是靠盲杖來「看」路行。
受恩蒙福的一生 現代化kap理想ê老境
箴言16:31「白髮是榮耀ê冠冕,tī公義ê道上必定ē-tàng得tio̍h。」非常清楚說明了人生得勝ê目標,基督教ê價值tī-chia,咱人生ê一切,有上帝豐富ê預備,只要你具備信心,伸出信心ê手路接受豐盛ê神恩!
台語網放送頭 《全民台語聖經》出版感恩禮拜
《新約附詩篇、箴言》白話字版kah漢羅版
BONG報 杜鵑
一bong一bong,純白,粉紅,桃花紅,kâm tio̍h雨水,噴血點ê花蕊
陳雷文選 寫hō͘ 學生朋友ê代誌 43 - 台灣 ê chiù符á
前香港銅鑼灣冊店頭家Lam 先生tī台灣媒體訪問內底講:台灣上大bē穩定ê來源是台灣人青盲接受中國文化. Koh講:假使這代台灣人bē-tàng克服這个盲點, in tō bē-tàng脫離這个bē穩定ê威脅. Che是真正確, 深刻tah心ê話. 真寶貴ê警告.
當上帝開嘴講台語 6.4 日後研究課題
Khah倚近現代台語語感ê新譯本tī未來kám是會tàng取代《巴克禮譯本》tī教徒心目中ê地位?需要jōa chē年chiah會tàng hō͘信徒普遍接受?非教徒ê讀者群對新譯本kám會有khah koân ê接受度?Chia lóng有待日後ê觀察。
荒漠甘泉(漢羅版) 靠信心,好膽行進前
teh-beh沉落去,就喉叫講:主ah,救我。」 (馬太14:29-30)
荒漠甘泉(全羅版) "Khò sìn-sim, hó-táⁿ kiâⁿ chìn-chêng"
teh-beh tîm-lo̍h-khì, chiū âu-kiò kóng, Chú ah, kiù góa." (Má-thài 14:29-30)
胡文池牧師kap布農族 胡文池牧師大事記
1910年 四月廿八日出世tī台北縣新莊市 1918 年進入新莊公學校
台文通訊精選 無後悔ê故事
早春ê中晝時
大湖水面一iân薄紗
咱tī碎螺á殼ê砂埔散步
聽你講bē 了ê心情故事
田岡良食筆尾 Thâi魚
昨--日佮人做伙 tī 天路市仔買魚,一人攏有一尾 pa-láu、一尾皇帝魚,pa-láu 細細尾仔,koh 買 ê 時有 kā 咱thâi好勢,昨昏中晝用烘爐烘十外分就 thang 食......
巫義淵台語常用字 常用字_48....「 吃」

吃/→喫 gut 有三个讀音:1.gut (兀) 2.khek (克) 3.khit (乞)。ㄔ
台語kah魔術 迷人ê笑容
國中蕃薯園 鳳山文德國小2020台語詩506
《台灣青年》精選台譯 "Tâi-oân Chheng-liân" Tē-sì kòan tē-jī hō hoat-khan-sû /《台灣青年》 第四卷第二號 發刊詞
....tio̍h-sǹg Tâi-oân chin sè, lán mā tio̍h siong-sìn lán bô khiàm-khoeh chiâⁿ-chò chit chióng sin lâng.....tio̍h算台灣真細,咱mā tio̍h相信咱無欠缺成做chit種新人。
《一位台灣女信徒ê自述》 第二章_13)1945年二月初一舉行婚禮
13)1945年二月初一舉行婚禮
歷史上ê主耶穌 第十章_三 耶穌行出加利利
三、耶穌koh再離開加利利,前往泰爾(推羅)西頓趕鬼
巴克禮普世版聖經「漢羅+Ruby」試讀本 巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十二章
(goān)主耶穌(chú iâ-so͘)ê恩 典(un-tián),kah lín大家(tāi-ke)同 在(tông-chāi)阿們(a-men)
巴克禮普世版聖經(試讀本) 巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十二章
Ūi-tio̍h chiah-ê tāi-chì chò kiàn-chèng Hit-ūi kóng, "Tio̍h, Góa liâm-piⁿ lâi!" Amen! Chú Iâ-so͘, chhiáⁿ Lí kàng-lîm! 21 Goān Chú Iâ-so͘ ê un-tián kah lín tāi-ke tông-chāi! Amen!
Lāu-lâng kah Hái"/《老人kah海》原著:Hemingway 《老人kah海》_37, 阮ná兄弟同齊行
Chit-má,牠鼻tio̍h khah chhiⁿ ê血味,所以加速前進,藍色ê背鰭破開海水直直來。
台灣地名ê變更 1920年台灣地名變更kap語音變化(13)
Ùi 1920年台灣地名大更改ê歷史,hō͘咱瞭解,維護台灣地名siōng好ê方法,就是m̄通hō͘伊koh變做殖民地,khah免台灣地名koh hō͘殖民者黑白亂改,若無,地名ê語音可能ē變kah連咱tòa tī這塊土地頂面ê人lóng感覺生分、或者是念bē出來,而且mā聯想bē起來舊地名ê地理特色。
《台灣另類牧師●醫師─謝緯》 11-05 附錄: 謝緯大事年表
謝緯tī1916年(日本時代)出世,tī台灣讀公學校、中學以及神學院。1938年去日本讀醫學,1945年kap楊瓊英醫師結婚,1946年回台。1951年去美國進修三年,1955年開始他tī台灣ê醫療宣教事工,直到1970年6月17日受主揀召。
台灣人e5先覺─黃彰輝牧師傳 編後語
讀了黃彰輝牧師ê《回憶kap回顧錄》,深感伊對台灣鄉土愛ê真摯kap台灣人ê信心ê深切,koh-khah湧起對恩師ê愛慕kap尊敬。
押韻啟應詩篇 台語押韻啟應詩篇 101
101  Tāi-pi̍t ê si.

1a Góa beh chhiùⁿ chû-ài kap kong-pêng ê koa;
  我 要 唱 慈 愛 及 公 平 的 歌;
生活台語,台語生活 入廠保養
入 廠(ji̍p-chhiúⁿ)保 養(pó-ióng)
台語遊戲教學 字海hô͘針
學習ê技能:
1. 台語文句ê唸讀。
2. 看有用「全羅馬字」、「全漢字」、「漢羅合寫」等書寫型式ê台語文。

使用ê時機:學生已經具備基礎ê台語文閱讀能力。
賴永祥e教會史話 《教會史話》修訂1_045 熱蘭遮城日記
甘為霖《荷蘭治下ê台灣》第三部(Part ṲI: Chinese conpuest of Formosa)to̍h是伊ê大部分ê英譯。
小說《陳夫人》(一)(日譯台) 寫hō͘學生朋友 ê 代誌 22 - 民主kap獨裁
咱講台灣是一个民主 ê國家, 因為台灣人ē-tàng決定啥人做總統, 啥人做立委. 咱講中國是獨裁國家, 因為中國人bē-tàng決定啥人做主席, 做人民大會代表.
小說《陳夫人》(二)(日譯台) 《陳夫人》第二部 親子 第三十二章(更新版)
「M̄是欠缺,是必要ê;無論起tī tó位,啥人tòa lóng需要ê....。」 安子chit-má chiah了解清文ê想法。她gia̍h頭起來,微微á笑teh看清文,露出責怪清文ê作孽眼神,然後目chiu看清子。 安子ê耳孔發熱變紅;「疼!」安子tī心內細聲teh講。
媒合也可以尋著真愛 走味ê節日
今仔日 我無ài放假 我beh上班
今仔日 我無ài歡喜過節 我beh辛苦過日
聖經故事三字詩 21. Lō͘-tek(1) 路得 (一)
Lūn Lō͘-tek, hó lú tek,
論路得,好女德,
To keng-le̍k, chin sim-sek;
多經歷,真心適;
台灣諺語鹹酸甜 1-12 想beh 好額,káⁿ 會變乞食。
M̄ 知是時機歹賺 (pháiⁿ-choán),ah 抑是風俗bái,風評誠好ê亞洲四條龍之一ê台灣國,講是經濟起飛,起飛kah有影人人樓仔厝一直hak,B.M.W、Benz 一直買來駛,表面上kā看,台灣國ê 百姓真正安居樂業。
台灣鳥á歌詩 大花斑等真久
Kū-kú-kuh kuh! kū-kú-kuh kuh !
Iah是tio̍h等gōa久?