《《台灣青年》精選台譯》

| | | 轉寄

"Tâi-oân Chheng-liân" Tē-jī koàn tē-it hō Hoat-khan-sû/《台灣青年》第二卷第一號 發刊詞

Hiān-kim sī kòe-khì ê sêng-kó, bī-lâi to̍h sī hiān-kim ê sêng-kó; lī-khui kòe-khì to̍h bô hiān-kim, mā bô chhiong-hun ê lí-iû lâi kah hiān-kim keh-khui. Hiān-kim sī éng-hêng ê chi̍t-pō͘-hūn, i sī bô hoat-tō͘ chhek-to̍k ê chhiau-oa̍t bû-hān ê éng-hêng, éng-hêng kè-sio̍k éng-hêng, it-ti̍t teh iân-sio̍k; he sī kah chiong-lâi ē koh kè-sio̍k ê "keng" chit chò-hóe ê "hūi" ê chi̍t-pō͘-hūn. Lī-khui kòe-khì ê le̍k-sú to̍h bô hiān-si̍t ê chûn-chāi, thoat-lī hiān-si̍t to̍h ē kah bī-lâi chhiat-tn̄g; tui-kiû chin-lí, tio̍h tùi sî-kan lâi lí-kái lán ê sióng-siōng.

Lán chheng-liân chun-tiōng sûn-chin koh ko-kiat ê lí-sióng, tī kòe-khì ê le̍k-sú kah bo̍k-chêng ê hiān-si̍t siā-hōe ê ki-chhó͘ téng-bīn khiā ho͘ chāi, tùi chi̍t pō͘ koh chi̍t pō͘ teh chìn-pō͘ ê bī-lâi jīm-hô sū-bu̍t lóng tio̍h phō ǹg-bāng. Bô lí-sióng ê chheng-liân ē chiâⁿ-chò siā-hōe ê hāi-thâng, ū lí-sióng ê chheng-liân ē chiâⁿ-chò siā-hōe ê tiong-kian hūn-chú; che sī chheng-liân lí-sióng thêng-tō͘ í-ki̍p hián-sī siā-hōe ê heng-soe, bîn-cho̍k ê heng-soe, kok-ka ê seng-chûn kah jîn-lūi ê ku̍t-khí ê khì-ap-kè.

Jîn-lūi sī chi̍t chióng siā-hōe tōng-bu̍t. Kí-khí gō͘ chhioh koân ê seng-khu, tùi eng-kai chhî-kú ê siā-hōe ê sûn-kiat lâi hi-seng, jî-chhiáⁿ ǹg-bāng beh si̍t-hiān chū-iû hô-pêng ê lí-sióng siā-hōe, che to̍h sī chheng-liân chun-kùi ê lí-sióng. Thâu-náu bín-chia̍t koh ū jia̍t-chêng ê chheng-liân, kì-jiân ū phō án-ne ê lí-sióng, it-tēng ē kian-chhî ke̍k-le̍k chú-tiuⁿ, jî-chhiáⁿ hiàn-sin hùn-tàu, che sī tong-jiân ê tāi-chì. Che sī i iú-sú í-lâi tùi kái-chō siā-hōe ê siaⁿ kah hóan-tùi ap-le̍k ê chū-iû ho͘-siaⁿ, in lóng sī chheng-liân sî-tāi ê kia̍t-chhut jîn-bu̍t, sī in teh tián-sī le̍k-sú sū-chek ê só͘-chāi.

Jîn-lūi hêng-sêng siā-hōe seng-oa̍h kah kok-ka seng-oa̍h í-lâi, tī thóng-tī tiong-sim sè-le̍k lâi kóng, lóng sī tùi chi̍t lâng î-choán kàu kúi-ê lâng, tùi kúi-ê lâng î-choán kàu to-sò͘ lâng, tùi to-sò͘ lâng î-choán kàu it-poaⁿ kok-bîn; it-ti̍t teh kè-sio̍k î-choán, koh-chài beh î-choán lo̍h-.khì. To̍h sī tùi ke̍k-toan choan-chè chèng-tī î-choán kàu lí-sióng ê bîn-chú chèng-tī, tī chit tiong-kan, só͘-ūi ê kái-chō kah kái-hòng, chū-iû kah hô-pêng ê siaⁿ-im, eng-kai sī lóng bô thêng. Só͘-í, sò͘ chheng nî ê jîn-lūi hoat-tián le̍k-sú, kah-ná lóng hō͘ kiông jio̍k tàu-cheng kah iu-sèng loa̍t-pāi ê chún-chek só͘ am-khàm-.leh, che m̄-sī bô lí-iû ê.

M̄-koh ti̍t-kàu chòe-kīn, in-ūi jîn-lūi tō-tek chìn-pō͘ ê kiat-kó, siā-hōe ê hoat-tián chiah ū kiông-tiāu hō͘-siong hû-chō͘ pí hō͘-siong tàu-cheng khah hó ê ki-pún su-sióng. Bô-lūn án-chóaⁿ, eng-kai hùi-tû siā-hōe siōng ê kai-kip chha-pia̍t, thê-chhiòng lâm-lí pêng-kôan, jî-chhiáⁿ tī keng-chè siōng chhiok-chìn chū-iû kēng-cheng ê chu-pún kiat-kò͘ kái-kek, chèng-tī siōng ho͘-io̍k kiàn-li̍p í kok-bîn chò ki-chhó͘ ê hiàn-chèng thé-chè, iau-kiû si̍t-hêng chin-chiàⁿ ê bîn-chú chèng-tī, chhiok-chìn kok-chè hō͘-siong hia̍p-le̍k kah chhui-tōng si̍t-hiān sè-kài hô-pêng ê liân-bêng; che to̍h sī kiàn-li̍p chôan kiû phó͘-phiàn chek-jīm ê sî-ki.

Lēng-gōa kah téng-bīn só͘ su̍t kāng-khóan, tī biān-lîm chôan kiû chìn-hêng chóng koat-soàn ê chit sî, lán tó-bîn chheng-liân beh án-chóaⁿ bīn-tùi hái-iûⁿ tiong ko͘ -tó ê hiān-chōng seng-oa̍h, í-ki̍p beh án-chóaⁿ tī só͘-ūi si̍t-bîn-tē ê pī si̍t-bîn tē-ūi ê hiān-chōng khiā-khí. Chí-iàu lán kāng-khóan beh chò jîn-lūi ê chi̍t-oân lâi seng-chûn, it-tēng tio̍h thâu-bóe ū kiān-chôan ê lí-sióng, jî-chhiáⁿ chīn lán thian-hù ê sù-bēng; cho̍at-tùi bē-sái in-ūi bo̍k-chêng ê khôan-kéng chōng-thāi ka-kī lâi bê-sit, soah sái khioh-ka̍k, mā bô iông-ín ka-kī tîm-lûn lo̍h-khì sè-kài bûn-hòa ê chúi-pêng-sòaⁿ ē-bīn. Bē-sái án-ne, ká-sú ka-kī iông-ín án-ne chò, siā-hōe mā bē iông-ín án-ne chò; siā-hōe ūi-tio̍h beh si̍t-hiān jîn-tō chèng-gī kah chū-iû pêng-téng ê ki-pún lí-sióng ê sin sè-kài khiok bô iông-ín án-ne chò. Kì-jiân bô iông-ín lán án-ne chò, lán chí-ū ló͘-le̍k hùn-tàu lâi si̍t-hiān ka-kī ê lí-sióng, bô kî-tha ê lō͘ thang kiâⁿ.

Tī sin-nî ê khai-sí, lê-bêng cheng-siaⁿ lâi pò hí, bān-mi̍h keng-sin; kín chiok tông-pau chèng hiaⁿ-tī chí-mōe sin-thé kiān-khong, tông-sî mā sǹg sī lí-sióng chun-tiōng ê tîn-su̍t, lâi chò sin-nî khai-sí ê chiok-sû. (1920 nî )

現今是過去ê成果,未來to̍h是現今ê成果;離開過去to̍h無現今,mā無充分ê理由來kah現今隔開。現今是永恆ê一部分,它是無法度測度ê超越無限ê永恆,永恆繼續永恆,一直teh延續;he是kah將來ē koh繼續ê「經」織做伙ê「緯」ê一部分。離開過去ê歷史to̍h無現實ê存在,脫離現實to̍h ē kah未來切斷;追求真理,tio̍h tùi時間來理解咱ê想像。 咱青年尊重純真koh高潔ê理想,tī過去ê歷史kah目前ê現實社會ê基礎頂面khiā ho͘ 在,對一步koh一步teh進步ê未來任何事物lóng tio̍h抱ǹg望。無理想ê青年ē成做社會ê害蟲,有理想ê青年ē成做社會ê中堅分子;這是青年理想程度以及顯示社會ê興衰、民族ê興衰、國家ê生存kah人類ê崛(ku̍t)起ê氣壓計。

人類是一種社會動物。舉起五尺koân ê身軀,對應該持久ê社會ê純潔來犧牲,而且ǹg望beh實現自由和平ê理想社會,這to̍h是青年尊貴ê理想。頭腦敏捷koh有熱情ê青年,既然有抱án-ne ê理想,一定ē堅持極力主張,而且獻身奮鬥,這是當然ê tāi-chì。這是伊有史以來對改造社會ê聲kah反對壓力ê自由呼聲,in lóng是青年時代ê傑出人物,是in teh展示歷史事蹟ê所在。

人類形成社會生活kah國家生活以來,tī統治中心勢力來講,lóng是tùi一人移轉到幾个人,tùi幾个人移轉到多數人,tùi多數人移轉到一般國民;一直teh繼續移轉,koh再beh移轉落去。To̍h是tùi極端專制政治移轉到理想ê民主政治,tī chit中間,所謂ê改造kah解放,自由kah和平ê聲音,應該是lóng無停。所以,數千年ê人類發展歷史,kah-ná lóng hō͘ 強弱鬥爭kah優勝劣敗ê準則所掩khàm-.leh,這m̄是無理由ê。 M̄-koh直到最近,因為人類道德進步ê結果,社會ê發展chiah有強調互相扶助比互相鬥爭khah好ê基本思想。無論án怎,應該廢除社會上ê階級差別,提倡男女平權,而且tī經濟上促進自由競爭ê資本結構改革,政治上呼籲建立以國民做基礎ê憲政體制,要求實行真正ê民主政治,促進國際互相協力kah推動實現世界和平ê聯盟;這to̍h是建立全球普遍責任ê時機。

另外kah頂面所述仝款,tī面臨全球進行總決算ê chit時,咱島民青年beh án怎面對海洋中孤島ê現狀生活,以及beh án怎tī所謂殖民地ê被殖民地位ê現狀khiā起。只要咱仝款beh做人類ê一員來生存,一定tio̍h頭尾有健全ê理想,而且盡咱天賦ê使命;絕對bē-sái因為目前ê環境狀態ka-kī來迷失,soah使khioh-ka̍k,mā無容允ka-kī沉淪落去世界文化ê水平線下面。Bē-sái án-ne,假使ka-kī容允án-ne做,社會mā bē容允án-ne做;社會為tio̍h beh實現人道正義kah自由平等ê基本理想ê新世界卻無容允án-ne做。既然無容允咱án-ne做,咱只有努力奮鬥來實現ka-kī ê理想,無其它ê路thang行。

Tī新年ê開始,黎明鐘聲來報喜,萬物更新;謹祝同胞眾兄弟姊妹身體健康,同時mā算是理想尊重ê陳述,來做新年開始ê祝詞。(1920年)