《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

少年人愛骨力

Lâng kóng i sī thih-kut-á seⁿ Hó kha hó chhiú m̄ chò khang-khòe Góa kóng siàu-liân lâng Lí sī teh pìⁿ siáⁿ-mi̍h hòe?


漢羅版
人講伊是鐵骨仔生 好跤好手毋做工課 我講少年人 你是teh變啥物hòe?