《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Ka-hui ê Tâi-gí kàu-sik

Góa sī tī teh ku-nî 2017, chiah khai-sí chèng-sek kà kok-sió ê Tâi-gí khò-têng. Tī góa chò tn̂g-kî ê tāi-khò chìn-chêng, tō bat tāi-kòe té-kî ê Tâi-gí khò. Ē kì-tit hit ê sî-chūn iáu-koh bōe-hiáu Lô-má pheng-im, hit sî chhiáⁿ góa tāi ê lāu-su kóng, chí-iàu kà khò-bûn kap chō-kù ê po͘-hūn tio̍h-hó ah! Góa mā bô siūⁿ hia chē, tō ûn-ûn-á chò, ū khò tō bóng siōng、bóng tāi, mā sī sǹg chi̍t chióng ha̍k-si̍p lah! Chin-chiàⁿ sī kám-siā hit tong sî ê lāu-su hō͘ góa ki-hōe, chiah ū khai-sí tùi Tâi-gí ê kàu-ha̍k ū hèng-chhù! Mā khì Kim-hoa lāu-su hiah o̍h Tâi-gí Lô-má-jī, khai-sí góa ūi Tâi-gí phah-piàⁿ ê seng-gâi.
Chí-iàu sī hō͘ góa kà-kòe ê sió-pêng-iú, in lóng chiok ài siōng góa ê Tâi-gí khò. Ta̍k-kang nā-sī khòaⁿ-tio̍h góa, tō chiok ū cheng-sîn--ê kiò góa Ka-hui lāu-su, kóng--khì-lâi si̍t-chāi ū-kàu kám-sim--ê. Siōng góa Tâi-gí khò ê gín-á ē-sái sǹg kheng-khó. Sī án-chóaⁿ kóng neh? tō-sī siōng múi chi̍t khò, góa lóng ē chhōa in liām, koh hō͘ in ē-hiáu chhiùⁿ kap thiàu-bú, chi̍t 2 chióng lóng piáu-hiān liáu hó--ê, góa tō ē kā in chhop-ín-á. Goán ê Tâi-gí khò ū hūn-cho͘, kèng-sài kàu ha̍k-kî bóe, tōe 1 cho͘ tē 1 miâ tō ū lé-bu̍t thang khe̍h, ta̍k-ê mā chin phah-piàⁿ piáu-hiān, iau-koh ū hō͘ in piáu-tat ka-tī ì-kiàn ê ki-hōe. Chhin-chhiūⁿ chō-kù iah-sī góa kóng chi̍t ê chú-tê, hông in piáu-ta̍t ka-tī ê siūⁿ-hoat, nā iōng Tâi-gí kóng--ê, ē-tàng ū kò-jîn ê ka-hun.
Ē kì-tit tú-á khai-sí khan-kà ê sî-chūn, bô kúi ê lâng gia̍h-chhiú, kàu bóe-á sī jú siōng jú siak-phah, gia̍h--kòe ê lâng iū-koh siūⁿ beh kóng, kóng--khì-lâi si̍t-chāi sī put-chí-á chhù-bī neh! Chóng kóng chi̍t kù, sui-bóng góa siàu-liân, m̄-koh tùi che Tâi-gí kàu-ha̍k sī chiok ū sim--ê. Góa it-tēng ē koh kè-sio̍k phah-piàⁿ, chhòng-chō chhut chi̍t thò Ka-hui ê sim-sek Tâi-gí khò, hō͘ gín-á o̍h Tâi-gí ē-sái khin-sang koh o̍h-tio̍h chiâⁿ-chē mi̍h-kiāⁿ, ǹg-bāng chia ê gín-á í-āu tōa-hàn koh ē tùi góa chit ê lāu-su ū ìn-sióng. Lâi o͘! Ka-hui ê Tâi-gí kàu-sek khui-khò lo͘h!