《歷史上ê主耶穌》

| | | 轉寄

第五章_1 約瑟kah馬利亞聖家

1) 約瑟(耶穌ê養父)ê家譜(馬太1:1~17)
耶穌ê家譜tùi祂ê養父約瑟chit pêng來算,kan-taⁿ tùi亞伯拉罕算起到耶西生Ta-bi̍t有14代;Ta-bi̍t tùi烏利亞ê bó͘生所羅門算起到約西亞生耶哥尼雅mā有14代;tùi偤大國亡國偤大人被掠到巴比倫了後,自耶哥尼雅生撒拉鐵到約瑟mā有14代。

Tī chit 3个14代共42代中ê族譜內面,若是咱m̄-bat chiah-ê人物是啥人?讀tio̍h chiah-ê人物ê名真正是淡薄á趣味都無,無人ē認為上「chiok精采、真有趣味!」當阮teh讀聖經ê時,讀tio̍h chiah-ê咱平常根本無看過ê人物,tī聖經歷史mā真少提起ê人名ê時,你kám ē停落來想看māi?真chē人讀ê時lóng是讀一人跳過一人,讀過頭14代koh跳過另外一段ê 14代,讀tio̍h siōng尾出現約瑟ê名ê時,chiah想tio̍h約瑟ê故事來。

M̄-koh,咱細讀偤太人非常重視民族血統ê純正性ê時,親像亞伯拉罕到迦南地ê時,為tio̍h幫以撒娶bó͘,to̍h ài叫伊ê老奴僕tńg來到美索不達米亞ê拿鶴(亞伯拉罕ê兄弟)ê城,哈蘭(tī今á日土耳其ê東南部,oá近幼發拉底河)去chhōe同族(亞蘭人)彼土利(拿鶴kah密迦所生ê kiáⁿ)ê cha-bó͘ kiáⁿ利百加(容貌非常美麗),來做以撒ê bó͘。以撒kah利百加生一對雙生á,以掃kah雅各;以掃娶迦南本地ê cha-bó͘ gín-á做bó͘,一娶to̍h娶兩个赫人ê cha-bó͘ kiáⁿ做bó͘,chit二个赫人ê新婦tiāⁿ-tiāⁿ hō͘以撒kah利百加「心內大憂悶」(創世記26:34、35)。Á雅各到老母利百加ê後頭厝牧羊ê時,就án-ne娶利百加ê阿兄拉班(雅各ê阿舅)所生ê一對姊妹利亞kah拉結做bó͘。

為tio̍h kah正統ê血親結婚,tī古代社會是一種非常普遍ê傳統,包括帝王ê傳承、王位無外傳,所以,王子大多數lóng是kah ka-kī ê親姊妹結婚,來保持正統ê帝位,真少有例外,m̄-koh m̄是無。親像雅各有12个kiáⁿ,約瑟hō͘ in阿兄出賣到埃及,當伊tùi奴隸ê身分高升做埃及ê首相ê時,法老王to̍h安排安城(to̍h是現今ê開羅)ê祭司波提非拉 ê cha-bó͘ kiáⁿ亞西納hō͘ 約瑟做bó͘,為約瑟生二个kiáⁿ,to̍h是瑪拿西kah以法蓮;當雅各(以色列)年紀老邁ê時,伊特別叫約瑟ài kā伊chit兩个kiáⁿ chhōa到伊面前,伊就kā in chim嘴,kā in抱,用倒手hōaⁿ tī大kiáⁿ瑪拿西ê頭殼頂面,用正手hōaⁿ tī以法蓮ê頭,來為約瑟ê kiáⁿ祝福(創世記48章)。

當約書亞chhōa以色列人tńg來到上帝應允hō͘ 亞伯拉罕ê迦南地ê時,約書亞mā按照摩西所指示ê分配圖kā中部siōng美好ê土地一塊分hō͘ 瑪拿西,一塊分hō͘以法蓮;當in tńg來迦南地ê時,chit兩个kiáⁿ ê kiáⁿ孫mā按照約瑟ê吩咐,kā伊ê遺體(真可能已經按照埃及ê慣例製作為木乃伊)帶tńg來示劍ê所在安葬。

【註:約瑟做埃及宰相ê時,埃及ê法老是遊牧民族希克索人,m̄是埃及人;希克索人kah希伯來人仝款是近東ê遊牧民族,真可能是近親á是遠親,所以約瑟kah安城ê祭司(非埃及人神廟ê祭司,伊ê職位可能kah撒冷王麥基洗德祭司類似)ê cha-bó͘ kiáⁿ結婚,mā有血緣關係】。

摩西kah米甸人ê祭司葉忒羅ê cha-bó͘ kiáⁿ西坡拉結婚,mā是生兩个kiáⁿ,名叫革舜kah以利以謝;葉忒羅應該mā是牧羊民族ê祭司,聖經講:「摩西ê丈人葉忒羅kā燒祭kah別款ê祭獻hō͘上帝。亞倫kah以色列ê長老lóng來,tī上帝ê面前,kah摩西ê丈人做伙食。」(出埃及記18:12)。所以綜結來講,約瑟ê丈人、摩西ê丈人kah撒冷王麥基洗德,應該lóng是耶和華上帝ê祭司;以色列人認為kah上帝ê祭司ê cha-bó͘ kiáⁿ結婚,thang看做是有血緣關係ê親chiâⁿ!

M̄-koh tī耶穌ê家譜中,卻真意外出現四个外邦cha-bó͘ gín-á ê特例,而且chit四个外邦cha-bó͘ gín-á中間有3个有妓女á是淫婦ê身分;照摩西十誡,chit三个婦女lóng應該hō͘ 人用石頭tìm死ê,m̄-koh她們ê「臭名」竟然列tī耶穌聖家ê族譜中,你講奇怪不奇怪?它ê原因tī tó位?Τī chit中間一定有安藏上帝特別ê奇異恩典tī其中,chit四个屬tī外邦cha-bó͘ gín-á ê人名如下:

1-1她瑪:她瑪是tòa tī迦南地ê亞杜蘭人,是迦南cha-bó͘ gín-á。Tī約瑟hō͘ in兄哥賣去埃及以後,伊ê大兄mā to̍h是雅各ê大kiáⁿ偤大kah迦南cha-bó͘ gín-á書亞結婚。偤大ê大kiáⁿ珥tī基悉ê時iáu kah迦南cha-bó͘ gín-á她瑪結婚,因為珥tī耶和華ê眼中看做是pháiⁿ,耶和華to̍h kā伊thâi死(創世記38:7);按照近東ê慣例:阿兄娶bó͘,死後無kiáⁿ,小弟有責任kah兄嫂同房,為阿兄生後代,m̄-koh,珥ê小弟俄南雖然聽從父命kah兄嫂同房,卻m̄肯為阿兄生kiáⁿ做伊ê後代,就洩精tī地上,被耶和華thâi死;偤大ê第三kiáⁿ示拉長大mā無娶她瑪做bó͘。所以,當她得tio̍h消息講偤大beh去亭拿ê時,她便坐tī往亭拿路中ê伊拿印城門口,蒙面偽裝做妓女。偤大tī城門看tio̍h她,認為她是妓女,自動邀請她講:「來!Hō͘ 我kah你同房。」結果,兩人同房了後,她瑪就tùi偤大懷孕生一對雙生á。

此舉hō͘ 偤大發見,偤大認為她瑪既然「因行淫來懷孕」就beh照當時ê法令「Kā她拖出來,kā她燒死!」M̄-koh,當她hông khiú出來ê時,她mā the̍h出證物出示她本來to̍h是kah她丈夫ê老父有娠ê,卻m̄是kah別ê cha-po͘人同床有娠ê;chit件醜聞雖然m̄是合法,m̄-koh照當時ê奇俗來看卻被容允,所以,偤大to̍h無kā她燒死,顛倒承認講:「她比我koh khah有義,因為我無kā她hō͘ 我ê kiáⁿ示拉。」(創世記38:26);按照迦南當地ê禮俗,cha-bó͘ kiáⁿ若無法度得tio̍h適合近親ê對象,to̍h是thang容允kah ka-kī ê生父同房傳後。

亞伯拉罕ê姪á羅得離開所多瑪,伊ê kiáⁿ婿iáu未親近ka-kī ê未婚妻,無kah伊離開所多瑪,死tī火災。羅得ê bó͘ koh因為「tī伊後面回頭一看,to̍h變成一條鹽柱。」無法度koh生cha-po͘ kiáⁿ hō͘ ka-kī ê cha-bó͘ kiáⁿ做丈夫,就án-ne伊兩个cha-bó͘ kiáⁿ(iáu未親近cha-po͘人)to̍h叫老父lim酒了後kah她同房;chit種兩个cha-bó͘ kiáⁿ lóng tùi老父存留kiáⁿ孫,to̍h是摩押kah便亞米(koh名叫亞捫),這mā是當時ê禮俗認為理所當然ê tāi-chì。因為án-ne,偤大kah新婦生kiáⁿ,偤大照當時傳宗接代ê禮俗來看,伊chiah ē承認伊ê新婦她瑪比伊koh khah有義,chiah無kā她燒死!

1-2 喇合:她是迦南地耶利哥古城ê妓女(廟妓)。因她掩蓋約書亞所派去ê兩个青年探á,soah被約書亞容允她kah她父家ê人lóng ē-tàng tòa tī以色列中保存性命(約書亞記第2、6章);後來以色列人撒門kah喇合結婚,生Ta-bi̍t王ê阿公波阿斯。奇哉!外邦cha-bó͘ gín-á又koh是妓女,伊ê名mā被列tī耶穌聖家ê族譜中。依一般「聖君」ê族譜追查,kám有可能出現chit種記載?

1-3 路得:她是摩押ê cha-bó͘ gín-á,應該是以色列人ê遠親,m̄-koh嚴格講起來,以當時ê國情來看,她是以色列ê外邦人;所以拿娥米kah丈夫以利米勒ê第二kiáⁿ基連tī摩押地避難ê時,kah當地摩押cha-bó͘ gín-á路得結婚,雖然m̄是合法卻合情合理。M̄-koh,事kah願相違背,拿娥米kah丈夫、kiáⁿ兒為tio̍h閃避饑荒,遠離故鄉伯利恆,顛倒無法度救丈夫kah kiáⁿ兒,in到摩押異邦thàn食,父kiáⁿ二代,lóng是chheⁿ屍死。所以,拿娥米便決定遷tńg來伯利恆依親。當時,路得chit位新婦對ta-ke拿娥米特別有情、有孝,koh相óa靠,講:「M̄-thang催我tńg去,mài跟tòe你…你ê國to̍h是我ê國;你ê上帝to̍h是我ê上帝…。」(路得記1:16~17)有chit種認同kah共識,就án-ne,拿娥米就chhōa路得tńg來伯利恆,而且tī親族中替她安排kah波阿斯結婚,chhōe-tio̍h理想ê歸宿。

兩人成親以後生俄備得,俄備得生耶西,耶西生Ta-bi̍t;馬太記錄耶穌基督ê家譜一開始to̍h講:祂是「亞伯拉罕ê kiáⁿ孫,Ta-bi̍t ê kiáⁿ孫,耶穌基督。」(馬太1:1),所以,耶穌基督是以色列人ê君王,mā是外邦人ê救主!其實tùi他拉ê後代來看,路得kah波阿斯lóng是一家親。

1-4 拔示巴:她是Ta-bi̍t王ê忠臣赫人烏利亞ê bó͘,容貌非常美麗,tòa tī王宮ê隔壁。烏利亞若m̄是Ta-bi̍t王ê忠臣á是侍衛兵,是絕對無可能tòa tī王宮ê厝邊;m̄-koh,當烏利亞tio̍h奉命追隨約押統帥去攻打亞捫人ê時,Ta-bi̍t王卻留tī耶路撒冷無領軍出征。聖經講:少年時chūn ê Ta-bi̍t hō͘ 撒母耳先知膏立為王ê時,「伊是赤色,目chiu 清秀,生做好看。」而且「心內敬畏耶和華上帝」,所以,耶和華就指示撒母耳先知講:「Chit-ê人to̍h是,你起來kā伊抹油。」(撒母耳記上16:12)。聖經雖然肯定Ta-bi̍t是「合上帝心意ê王」,當伊kah掃羅王ê次女米甲結婚了後,tī逃難ê時,為tio̍h活leh起見,koh娶拿八ê未亡人亞比該kah亞希暖做bó͘(撒母耳記上25:40、43);當時掃羅已經kā伊ê cha-bó͘ kiáⁿ米甲,to̍h是Ta-bi̍t ê bó͘ 改嫁hō͘ 帕提。後來Ta-bi̍t tī希伯崙做王ê時,koh續娶基述王達買ê cha-bó͘ kiáⁿ瑪迦、哈及、亞比她、以格拉等等六个bó͘ 做皇后,總共生:暗嫩、基利押、押沙龍、亞多尼雅、示法提雅、以特拉等等6个kiáⁿ兒。

Ta-bi̍t王是一个精力充沛ê戰士,到中年以後身軀ê精力猶原真充足,無法度控制情慾。所以tī黃昏ê時,tī耶路撒冷王宮ê厝頂陽台頂散步,無意中看tio̍h厝邊一位「容貌非常美麗」ê婦人teh洗身軀,to̍h派使者去kā她接來kah她同房,結果有娠;chit位美麗ê婦人to̍h是伊ê忠心侍衛烏利亞ê bó͘ 拔示巴。為tio̍h掩蓋chit件醜聞,Ta-bi̍t終其尾設計「借刀殺人」ê陰謀,hō͘ 烏利亞tī敵陣面前被害,chiah koh再娶伊ê bó͘ 拔示巴做王后。Chit件見笑tāi hō͘ 先知拿單知影,巧用譬喻逼Ta-bi̍t王認罪懺悔chiah得上帝赦免。M̄-koh,伊kah拔示巴同房所生ê kiáⁿ ê性命卻因為伊犯罪來死。Tī chia Ta-bi̍t王共犯十誡中ê「殺人」kah「姦淫」二罪,實在應當依誡命律例ê法規ka-kī處死。M̄-koh,因伊為tùi心內徹底悔改求上帝憐憫、赦免;chit項tāi-chì是歷代君王絕對做bē到ê tāi-chì,所以,聖經chiah ē肯定伊猶原是「合上帝心意」ê王。

話講Ta-bi̍t王ê後代kiáⁿ孫,歷任偤大國ê國王mā lóng無一定lóng做領導人民敬畏上帝ê好王;有kóa國王甚至背離上帝,向跪拜偶像ê埃及法老靠óa,koh拜迦南地ê神明,致使偤大國終其尾hō͘ 巴比倫國王尼布甲尼撒王消滅。末代國王西底家因為「伊背叛,硬伊ê頷頸,固執伊ê心,m̄歸順上主—以色列ê上帝。」(歷代志下36:13)所以,耶和華hō͘ 巴比倫人來消滅偤大國,tī利比拉kā西底家王ê kiáⁿ兒thâi死,koh挖伊ê目chiu,kā伊帶到巴比倫囚禁。(註:耶穌ê家譜無記西底家ê名)

是án怎耶穌基督ê家譜,ē出現chiah-ê真khiap-sì ê人物?Τī暗中想講一定藏有上帝做人m̄知ê美意!

根據歷史ê探討:耶穌ê養父約瑟是「義人」,m̄-koh,伊無kah馬利亞同房,耶穌to̍h降生à。Tī約瑟娶馬利亞做bó͘ chìn前,根據史料ê記載:伊kah前bó͘(未記名)已經生四个kiáⁿ兒,to̍h是雅各、約西、偤大、西門(馬可6:3)kah二个無名ê cha-bó͘ kiáⁿ(福音書kan-taⁿ記她們是耶穌ê姊妹);當耶穌被釘十字架ê時,除了聖母馬利亞以外,in lóng無在場。M̄-koh tī耶穌koh活以了後,in chiah相信耶穌是性命ê主,因為án-ne被列入tī信徒ê行列中(使徒行傳1:14),大兄雅各koh做耶路撒冷教會ê主教á是長老(使徒行傳12:17、21:18,加拉太1:19、2:9、12),甚至tī耶路撒冷,tī公元後70年聖城被毀chìn前,tī城內為tio̍h見證耶穌koh活來殉道;殉道前bat寫一本新約聖經中ê雅各書。