《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

213-chiam, 巧氣ê田蛤á

(chi̍t) (bóe) 杜蚓(tō͘-kún)á tī 稻 田(tiū-chhân) (ni̍h) (thiàu)leh (thiàu)leh koh ngia̍uh-ngia̍uh-soan,引起(ín-khí) (kīn) (ūi)á 田 蛤(chhân-kap)á 注意(chù-ì)(chi̍t) (chiah) (chi̍t) (chiah) (thiàu) óa (khì),「肥 肥(pûi-pûi)軟 軟(nńg-nńg)芳 甜(phang-tiⁿ) ê 滋味(chu-bī)」 hō͘ 田 蛤(chhân-kap)á (lâu) (chhùi)nōa (chúi)杜蚓(tō͘-kún)á 繼 續(kè-sio̍k) (thiàu) à (thiàu)繼 續(kè-sio̍k) ngia̍uh-ngia̍uh-soan,肥 肥(pûi-pûi)軟 軟(nńg-nńg) koh 芳 甜(phang-tiⁿ) ê 滋味(chu-bī),siâⁿ kah (chi̍t) (chiah) 田 蛤(chhân-kap)á (tòng) bē-tiâu,雄 雄(hiông-hiông)過 去(kòe-.khì),kā 杜蚓(tō͘-kún)á ()(chhùi),tng-tong beh (thun) 落喉(lo̍h-âu),siáⁿ (chai) he (tiò) 水 蛙(chúi-ke) ê (sòaⁿ) 一下(chi̍t-ē)tioh,(poe) chiūⁿ 半 空(pòaⁿ-khong) (tiong),「阿娘(a-niâ)ŏe!」(tōa) hoah 一 聲(chi̍t-siaⁿ)「tŏp- tŏp」,(poa̍h) (lo̍h) 田 底(chhân-té)

杜蚓(tō͘-kún)á () koh 繼 續(kè-sio̍k) (thiàu)繼 續(kè-sio̍k) ngia̍uh-ngia̍uh-soan,田 蛤(chhân-kap)á 繼 續(kè-sio̍k) (lâu) (chhùi)nōa,hit (chiah) 險 險(hiám-hiám)á tio̍h (tiàu) ê 田 蛤(chhân-kap)á,(thâu)oat-.leh,() koh (chài) 回 頭(hôe-thâu)

啟示(khé-sī)溜溜(liu-liu) chhiu-chhiu,(chia̍h) (nn̄g) (lúi) (ba̍k)chiu。() (chi̍t)pái (koai),chiah-bē hō͘ (lâng) (phiàn)(chai)