《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

204-chiam, 雞榆kah菅芒


(chi̍t) (châng) 雞榆(ke-jiû)(chhiū)(piⁿ)á (chi̍t) phō 菅 芒(koaⁿ-bâng)(hong) (lâi) sī-sōa(kiò)(hō͘) (lâi) (khí) ài(chhiò)(chi̍t) (ji̍t) (chi̍t) (ji̍t) (kòe),kài(sêng) 無 煩(bô hoân) 無惱(bô ló)

(chò) (chi̍t) pái 風 颱(hong-thai) chiah (chai) 輸贏(su-iâⁿ),hit(àm) ta̍k(ke) lóng mā (ai)() (kiò)()(keh) tńg(kang) 風 颱(hong-thai) (cháu)à,雞榆(ke-jiû) 樹 椏(chhiū-oe) (tn̄g)(kúi)(oe),m̄(chai)() chiah-ē 恢 復(hoe-hok) 旺 欉(ōng-châng) 勇 健(ióng-kiāⁿ)(i) (khòaⁿ) 菅 芒(koaⁿ-bâng)(sió)khóa khi-khi、(sió)khóa jî-chháng-chháng。

雞榆(ke-jiû) 關 心(koan-sim) (mn̄g):「(ū) 要 緊(iàu-kín) ()昨 暝(cha-mê) (sàu) kui(àm),kám(ū) 傷 害(siong-hāi)?」 菅 芒(koaⁿ-bâng) 感 心(kám-sim) (kóng):「(kúi) (kang) 療 傷(liâu-siong) to̍h() 問題(būn-tê)卻 是(khiok-sī) () 硬 骨(ngē-kut) ê 雞榆(ke-jiû) 大哥(tōa-ko),m̄(chai) tang() chiah ē(tit) 恢 復(hoe-hok) 元 氣(goân-khì)?」

啟示(khé-sī)柔 弱(jiû-jio̍k) (seng) (chi) (tô͘)老氏(nó͘-.sī) (kài) 剛 強(kong-kiông)

註解:
雞榆(ke-jiû):[台灣櫸木。木本植物。台灣上等木材名稱]
一phō(chi̍t菢):[一叢]
菅芒(koaⁿ-bâng):[芒草、菅蓁]
sī-sōa叫:[風吹菅芒的聲音]
khi-khi(敧敧):[傾斜]
jî-chháng-chháng(茹氅氅):[形容非常雜亂,毫無條理]
感心(kám-sim):[感動、感激。指內心有所觸動]
tang時(當sî):[何時]