《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

君皇ê生死之戀

Tī teh 1627 nî, ū chi̍t ê hông-tè, i ê siⁿ-sè sī chi̍t ê chiok siong-sim ê kò͘-sū.
Hit kang thàu-chá ū chi̍t-tiám-á kôaⁿ, hong bî-bî-á chhoe--lâi, chhiū-hio̍h ta̍uh-ta̍uh-á phiau--lo̍h-lâi.
“Kin-á-ji̍t, thài-ē sió-khóa-á kôaⁿ-kôaⁿ, góa siūⁿ góa ài chhēng khah kāu--ê saⁿ o͘! ”A-chu kóng kah teh phi̍h-phi̍h-chhoah. Ū chi̍t ê chiok chho͘-chhân ê cha-bó͘-lâng siūⁿ beh tùi hit ê A-chu siūⁿ-khang-siūⁿ-phang, beh hāi-sí i pak-tó͘ lāi-té ê gín-á.
“Aih, lí ū chiàu góa hoan-hù ê tāi-chì chò bô?”Hit ê kan-khiáu ê cha-bó͘-lâng kiò chò A-bí ah, i sī chi̍t ê chiok hiông ê lâng. I tùi i ê ē-kha chhiú lâng kóng--ê. “Ū ah! Lí kau-tài ê io̍h-á, góa lóng chhoân hó-sè ah! Niû-niû m̄-bián hoân-ló o͘!”I kóng kah chiok ū sìn-sim--ê!

Chit ê sî-chūn, hit ê Kun-hông ah koh m̄-chai i siōng ài ê cha-bó͘-lâng, A-chu beh hō͘ i lēng-gōa ê hui hām-hāi. “Góa ê io̍h-á kám hó ah? Chòe-kīn sin-thé bô sóng-khoài, ū khó-lêng sī ū-sin ê koan-hē o͘! Góa ài kah sè-lī leh!”A-chu kóng kah sin-khu teh phi̍h-phi̍h-chhoah, kiōng beh hun-khì.
“Aih, lí khì chàu-kha chhoân hó ê io̍h-á tò--ji̍p-khì, kha-chhiú ài kah kín leh o͘!” “Góa chai-iáⁿ lah!Thàn bô lâng kóaⁿ-kín iōng o͘!” Chit sî, he to̍k-io̍h kā i khǹg ji̍p-khì beh hō͘ A-chu lim ê io̍h-thng lāi-té. A-chu chit ê sî-chūn pēng bô hoat-hiān i beh lim ê io̍h-á hō͘ lâng tāng kòe kha-chhiú ah! A-chu ê ē-kha chhiú lâng kiaⁿ i ê gín-á ē bô--khì, kóaⁿ-kín phâng io̍h-á hō͘ i lim, m̄-koh i m̄-chai-iáⁿ he ioh-á hō͘ lâng tang kòe kha-chhiú ah!

“Góa lim hó ah! Kám-kak sin-thé ū kah hó ah! To-siā--lí o͘!” A-chu tùi i ê ē-kha-chhiú lâng A-tiok ah seh to-siā. Hit ê Kun-hông i siōng ài ê hui A-chu, i koh m̄-chai iáⁿ i ê ài-jîn í-keng hō͘ hit ê A-bí--á hē-to̍k, hit ê A-bí--á tō tāi-chì tōa-tiâu ah! Keh-kang, khióng-pò͘ ê tāi-chì hoat-seng ah! A-chu i bô chhéⁿ--khì-lâi, jî-chhiáⁿ i ê bîn-chhn̂g lóng sī hoeh, i ê ē-kha-chhiú lâng A-tiok khòaⁿ--tio̍h, kiaⁿ kah beh chhoah-sái ah! I kóaⁿ-kín chhōe lâng kā Kun-hông kóng.
Kòe bô jōa kú, hit ê Kun-hông kóaⁿ-khì i sim-ái ê cha-bó͘ lâng ê pâng-keng, beh kah khòaⁿ māi i chit-má sin-thé ê chêng-hêng an-ná! “A-chu ah, lí kín chhéⁿ--khì-lâi, góa beh kah lí kóng-ōe, góa sī lí ê ang lah!”Kun-hông kòaⁿ-tio̍h i án-ne, i sī chiok siong-sim kah ut-chut--ê, koh khàu kah ba̍k-sái sì-lâm-sûi.
Chit sî A-chu ê ba̍k-chiu thí-khui ah! I kóng:“Góa sī án-chóaⁿ ah! Kám kóng cha-hng góa lim ê io̍h-á ū būn-tê?”A-chu kóng-ōe bô siáⁿ khùi-la̍t.

“Góa ē kiò ē-kha-chhiú lâng khì chhâ khòaⁿ māi, sī siáⁿ lâng teh hām-hāi--ê! A-chu lí hòng-sim góa it-tēng ē lia̍h-tio̍h hāi lí ê hiong-chhiú!”Kun-hông kóng kah chiok tōa siaⁿ leh!

Kòe bô kúi kang, Kun-hông í-keng tiâu-cha chhut-lâi sī siáⁿ lâng teh tāng kha-chhiú, hit ê hāi lâng ê A-bí kap i ê ē-kha-chhiú lâng, chin-chiàⁿ sī chhoah teh tán ah! “A-bí, lí chiok hiông ê, káⁿ tùi góa sim-ài ê lâng hē to̍k-chhiú, lâi jîn ah! Kā i thoa-khì tōa-lô!”Kun-hông kóng kah khì-phut-phut. A-bí-á i hông koaiⁿ ji̍p-khì lāi-té, ta̍k-kang lóng gōng-sîn, mā hun bōe chheng-chhó chit-má sī ē-chái-á iah sī àm-sî-á.

“Kun-hông, góa ê gín-á kám pó ē-tiâu? Hō͘ hit ê lâng chhòng-tī kah án-ne, góa si̍t-chāi chiok siong-sim--ê, ah chún kóng i sī chi̍t ê hó-lâng, kiat-kó pìⁿ kah án-ne!”A-chu kóng-ōe kóng kah beh bô-la̍t ah! “Lí hòng-sim, góa it-tēng chhōe siōng hó ê thài-i kah lí i, lán ê gín-á ē pó-tiâu, lí hòng-sim lah!”A-chu thiaⁿ Kun-hông án-ne kóng, i tō ke chiok hòng-sim--ê, mā chiok ū sìn-sim--ê!

(Pòaⁿ-tang kòe--khì ah!) “Lán ê kiáⁿ chhut-sì ah, ū kàu hoaⁿ-hí--ê!”A-chu kóng kah lâu ba̍k-sái. “Hó-ka-chài góa chhōe-tio̍h bōe bái ê thài-i, ah bô nā làu-the, góa choa̍t-tùi kiò lâng kā A-bí chām-thâu!”Kun-hông kóng kah bīn lóng âng-kòng-kòng, bōe-sū chiok siūⁿ khì--ê. “Lí m̄-bán khì lah! Gín-á m̄-sī hó hó, m̄-bán hiah-nī choa̍t-chêng lah!”A-chu kóng che siūⁿ beh kā Kun-hông ko͘-chiâⁿ. “Lí tō-sī siuⁿ kòe hó-sim koh siān-liông ah, góa ē ài lí m̄-sī bô goân-in--ê, m̄-koh hit-ê ok-lâng góa bōe pàng i chhut--lâi, i si̍t-chāi siuⁿ-kòe hiông ah!”Kun-hông kóng kah bīn lóng âng--khì ah!

“Hó lah! Mài koh kóng ah! Lán kóng pa̍t-hāng hó bó? Lí khòaⁿ, lán ê gín-á chiok kó͘-chui--ê neh!”A-chu kóng kah bî-bî-á chhiò. “Í-āu, góa chit ê ūi tō sī beh hō͘ chit ê cha-po͘-kiáⁿ o͘! A-chu chhiáⁿ lí hòng-sim o͘!”Kun-hông phah heng-khám pó-chèng. “Hó ah! Ū lí tī leh, góa ke chiok hòng-sim ê, ah góa seng hioh-khùn--chi̍t-ê o͘!”A-chu kóng kah teh hah-hì ah! “Án-ne, góa tō mài kiáu-jiáu lí ah! Lí hó-hó-á khùn o͘!” Kun-hông kóng soah, tō lî-khui i ê pâng-keng .

(1 tang koh kòe--khì ah!) “Góa ê pó-pòe gín-á, ūi-siáⁿ-mi̍h lí tō án-ne kòe-sin ah! Góa chin-chiàⁿ ū kàu siong-sim--ê!”A-chu khàu kah ū kàu bi-siong --ê, chū-chiông i ê gín-á kòe-sin liáu-āu, i tō ta̍k kang lóng teh khàu, it-tit khàu bōe--soah, kiat-kó soah siong-sim kòe-tō͘, i phòa-pēⁿ ah, pún-lâi i ê sin-thé tō bô siáⁿ-mi̍h hó ah! Chit kiāⁿ tāi-chì liáu-āu, i ê sin-thè koh jú bái .Kòe bô jōa-kú, i tō khì chò-sian ah!

In-ūi siuⁿ kòe siong-sim, chit ê Kun-hông tī in-bó͘ kòe-sin chi̍t tang liáu-āu, mā tòe i khí--ah! Che sī chi̍t ê chhi-chhám ê ài-chêng kò͘-sū, Kun-hông i sī chi̍t ê chiok chhi-chêng ê cha-po͘-kiáⁿ.


*刊tī台文戰線NO.56(2019/10月)