《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

越南姊姊予我ê啟發

Tī kin-nî 5--goe̍h khì Sêng-tāi chham-ka Tâi-oân Lô-má-jīhia̍p-hōe pān ê Lô-má-jī bûn-hòa cheh.Góa khe̍h-tio̍h tē 2 miâ, chin hoaⁿ-hí ! lēng-gōa kohtú-tio̍h 1 hāng ê tāi-chì, ta̍t-ti̍t lán lâi su-khó kap thám-thó. Hit kang ê Pe̍h-ōe-jī pí-sài sī nāu-jia̍t kún-kún, ū bōe chió gín-á mā lâi chham-ka, siōng sè-hàn ê chiah kok-sió 1 nî niâ! che sī chiâⁿ hó ê tāi-chì. Tâi-gí bó-gí nā beh thn̂g-thòaⁿ--lo̍h-khì, beh chi̍t tāi thoân-kòe chi̍t tāi, ū siàu-liân-lâng kap gín-á khéng ha̍k-si̍p sī kài iàu-kín--ê. Lán ê Tâi-gí sī chiok súi ê gí-giân, sī lán ê pó-pòe, Te̍k-o͘-lân nā bô ì-sek--tio̍h, chin-chiàⁿ ē hāi-tio̍h āu chi̍t tāi neh!

Kóng kàu chia, góa sòa--lo̍h-lâi beh kap lín hun-hióng Lô-má-jī ê tiōng-iàu sèng. Lô-má-jī tio̍͘h-sīabc, choân sè-kài chhiau-kòe chi̍t pòaⁿ ê lâng lóng teh sú-iōng.Tī lán Tâi-oân siōng tiòng-iàu ê Lô-má-jīchu-sán tō-sī sú-iōng le̍k-sú chhiau-kòe 150 nî ê Pe̍h-ōe-jī, Pe̍h-ōe-jī sī pó-chhûn Tâi-oân le̍k-sú kap bûn-hòa ū ê bûn-jī kap bûn-hiàn. Siāng-sî mā sī ha̍k-si̍p sè-kài kok-kok ê gí-gian ê ki-chhó͘.
Tâi-gí pí-sài liáu-āu, góa chia̍h pn̄g liáu tō sûi khí chē hóe-chhia tǹg-khì Ko-hiông. Tī hóe-chhia lāi, góa lóng teh koaⁿ-chhat ta̍k ê. Ē-kì-tit chē beh kàu Chó-iâⁿ ê sî, ū chi̍t êkhòaⁿ--khì-lâi sêng Tang-lâm-a lâng ê a-ché chē tī góa ê keh-piah . Góa khòaⁿ-tio̍h i iōng chhiú-ki-á teh khòaⁿ bûn-chiuⁿ, góa chim-chiok kā khòaⁿ! Goân-lâi sī Oa̍t-lâm ê sin-bûn.
Góa khui chhùi iōng Hôa-gí mn̄g kóng,a-ché góa kám ē-tàng liām lí teh khòaⁿ ê bûn-chiuⁿ hō͘ lí thiaⁿ? I kóng hó ah! Góa tō khai-sí liām, liām-liáu i kóng, lí ná ē hiah-nī lī-hāi, lí kám chin-chiàⁿ bōe-hiáu Oa̍t-lâm-ōe? Án-ne khòaⁿ kòe tō ū hoat-tō͘ liām chhut--lâi. Góa kā kóng góa ū o̍h kòe Tâi-gí Lô-má-jī, sui-bóng góa m̄-chai sī siáⁿ-mi̍h ì-sú,chóng--sī góa chi̍t khòaⁿ tō ē-hiáu liām ah! Chin sîn-kî hō͘ⁿ~~~

Só͘-pái chit ê keng-giām kā lán kóng, o̍h Lô-má-jī tek-khak ū chin che lī-ek (hó-chhù), ē-tàng pangchān lán ha̍k-si̍p sè-kài gí-giân, hong-piānkap lâng pôaⁿ-nóa, m̄-nā piàⁿ keng-chè, mā thang ha̍k-si̍p sè-kài bûn-bêng.