《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

去舊學校行踏

Góa khin-khin-á kiâⁿ ji̍p-khì chìn-chêng tòa ê kū ha̍k-hāu I óa soaⁿ ê piⁿ-á Kin-nî í-keng móa pah-hòe
Góa ná kiâⁿ ná khòaⁿ hong-kéng Thiaⁿ-tio̍h hong siú-siú kiò ê siaⁿ
Chhiū-hio̍h ta̍uh-ta̍uh-á piau--lo̍h-lâi Hong chhoe ê siaⁿ ná chhiūⁿ poe-lêng-ki poe-kòe ê siaⁿ Chheⁿ-chhùi koh hó thiaⁿ
Góa kiâⁿ ji̍p-khì ūn-tōng tiâⁿ khòaⁿ-tio̍h chheⁿ lìn-lìn ê chháu-po͘ Gín-á tī hia sńg tī hia kiâⁿ-ta̍h
Se̍k-sāi--ê koh ē hām góa sio-chioh mn̄g Sui-bóng góa í-keng bô tī chia kà-chheh
In koh ē kì-tit góa Ū-kàu kám-sim
Chia só͘-ū bí-lē ê kéng kap hôe-ek Góa éng-oán khǹg tī sim-koaⁿ-té
*刊tī台文戰NO.60(2020/10月)