《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

鉸刀

我用鉸刀剪tiāu過去 ê pháiⁿ-mi̍h-á 我用鉸刀剪tiāu思戀 ê 滋味 我用鉸刀剪tiāu內心 ê 空喙 想欲放bōe記得

毋過 就是剪bōe tiāu 心疼ê感覺 是hiah-nī-á 真 Che 敢是天公伯仔對我 ê 創治?


白話字版 Góa iōng ka-to chián tiāu kòe-khì ê pháiⁿ-mi̍h-á Góa iōng ka-to chián tiāu tiāu su-loân ê chu-bī Góa iōng ka-to chián tiāu tiāu lāi-sim ê khang-chhùi Siūⁿ-beh pàng bōe kì-tit


M̄-koh Tō-sī chián bōe tiāu sim-thiàⁿ ê kám-kak Sī hiah-nī-á chin Che kám-sī thiⁿ-kong peh-á tùi góa ê chhòng-tī?