《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Góa kap gún sió-mōe

Góa ê sió-mōe sī chi̍t ê iu-siù ê lâng, góa kap i chò-hóe tōa-hàn--ê, kám-chêng chiok hó--ê.Tī sè-hàn sî, góa lóng ē hām i sńg chhit-thô-mi̍h-á iah sī ang-á, góa kap i lóng sńg kah chiok hoaⁿ-hí--ê.
Góa ē kì-tit tī góa tha̍k-chheh ê sî, tī góa tha̍k ko-tiong ê sî-chūn, tāi-iok peh、káu nî chêng, góa ê sin-thé bô-hó, i lóng tī leh góa-ê sin-khu piⁿ pôe-phōaⁿ góa, tiām-tiām thiaⁿ góa ê sim-chêng, m̄-koán góa án-ná kóng hō͘ i thiaⁿ, i lóng chuân-pō͘ chiap-siu, sui-bóng góa ê chōng-hóng ū sî hó ū sî bái, i tuì góa lóng chiok chán--ê.
Góa chit-má siūⁿ--khí-lâi, nā m̄-sī gún sió-mōe, góa chá tō khioh-kak khì--ah, sim-lāi si̍t-tsāi chiok kám-siā i--ê, i ū kong-lô, gún a-pa kap a-bú mā sī chiok chiàu-kò͘ góa --ê, gún chi̍t-ke hóe-á kám-chêng lóng chin hó, góa chiok hēng-ūn seⁿ tī chi̍t-ê ka-têng, góa chin-sim kám-siā in.
*刊佇台文罔報NO.283