《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Gún khó-liân ê sió-mōe

Góa sī to̍k-sin-á, sī iáu-bōe chhōa bó͘ ê lâng, ka-tī chit ê lâng tùi Tâi-lâm kàu Ko-hiông phah-piàⁿ, sui-bóng sin-khó͘, m̄-koh mā sī ka-tī ê koat-tēng.

Góa chhù--nih ū chit ê sió-mōe, A-pah kap A-bú kan-taⁿ seⁿ gún 2 ê gín-á niâ. Chū sè-hàn góa kap sió-mōe ê kám-chêng tō chiok hó--ê, i mā chin koai chin iu-siù, tha̍k ko-tiong ê sî-chūn lóng khe̍h thâu-miâ, tit-tio̍h bōe-chió ê chióng-kim, mā kā chi̍t-kóa chîⁿ kau hō͘ pē-bú.

M̄-koh ū chit kiāⁿ chiok pi-chhám ê tāi-chì, tī i ko-tiong chhut-gia̍p bô-jōa-kú ê sî hoat-seng--ê. I tī ko-tiong tha̍k-chheh ê sî-chūn kau-tio̍h chit ê lâm-pêng-iú, kóng jōa ài --i tú jōa ài--i, góa chiah bô teh kā i sìn-táu--leh! In-ūi i hāi-sí gún sió-mōe.

Che kóng--khì-lâi tō siong-sim! Tō-sī i ko-tiong se̍k-sāi chit ê tōa i 5 hòe ê cha-poo-lâng, hit ê lâng ko-tiong chhut-gia̍p tō teh chia̍h thâu-lō͘--ah! Chia̍h ê thâu-lō͘ , I sī tī o͘-tó͘-bái-á tiàm chò o͘-chhiú--ê, lâng-pān koh-sǹg ē-sái--ê, m̄-koh ài chia̍h-hun. In 2 ê sī án-chóaⁿ se̍k-sāi ê kòe-têng neh? Kóng--khì-lâi koh sī chit ê kò͘-sū ah!

Ū chi̍t kang gún sió-mōe pôe i ê ha̍k-tiúⁿ khì siu-lí o͘-tó͘-bái, hit keng o͘-tó͘-bái-á tiàm ê thâu-ke kap hit ê ha̍k-tiúⁿ ê lāu-pē ū se̍k-sāi, sī pêng-iú, só͘-í nā-sī o͘-tó͘-bái-á ū būn-tê, lóng ē-chhōe hit keng tiàm siu-lí. Tō tī hit-kang, sin-lâi ê o͘-chhiú--ê khòaⁿ-tio̍h gún sió-mōe, chŏaⁿ saⁿh--tio̍h, i kám-kak gún sió-mōe seⁿ-chó chin súi, ū chheng-chhun siàu-lú ê khì-chit , o͘-chhiú--ê ba̍k-chiu lóng bô lî-khui i ê sin- khu, it-ti̍t teh kā siòng, che sī gún sió-mōe i chāi-seⁿ ê sî kā góa kóng--ê.

Siūⁿ-tio̍h che, góa kiông beh háu--chhut-lâi--ah, i sī góa siōng ài ê sió-mōe, m̄-koh chin siáu-liân tō lî-khui chit ê sè-kan--ah!

Sió-mōe kā góa kóng, tūi hit kang o͘-chhiú--ê kā i thó tiān-ōe liáu-āu, tō tiāⁿ-tiāⁿ iok i chhut--lâi, i o-ló sió-mōe chin súi koh chin khiáu, jî-chhiáⁿ put-sî-á kóng tiⁿ-bi̍t ê ōe, koh sàng sió-mōe ài ê mi̍h-kiāⁿ, chit-chióng tui-kiû ê hong-se̍k, tōe chit ê siàu-lú bē kám-kak tah-sim? tong-jiân mā sī tòng-bōe-tiâu tō hām i chò-hóe ah! Ah tong-chho͘ sió-mōe pôe khì siu-lí o͘-tó͘-bái-á tiàm ê ha̍k-tiúⁿ leh? Tong-jiân mā sī teh kah-ì gún sió-mōe, m̄-koh i ê ài iah-bōe kóng--chhut--khì, tō hō͘ hit ê cha-po͘-lâng chhiúⁿ--khì--ah!

Chin khó-sioh hit ê ha̍k-tiúⁿ A-lô lâng-pān chin hó, seⁿ chò chin iân-tâu koh chiâⁿ lò, pún-té i kap gún sió-mōe teh khan, soah hō͘ hit ê o͘-chhiú--ê phò-hoāi.

Koh lâi kóng-tio̍h gún sió-mōe A-hong, sī án-chóaⁿ khiau--khì--ê. I tī ko-saⁿ chhut-ia̍p, chha-put-to 10 kang, tī hit kang hām in lâm-pêng-iú A-hoat chhut-khì, hām lâng sio-lòng, chŏaⁿ lòng chit ê A-hong poe--chhut-khì, koh hō͘ chit tâi lu bah-khuh ê hòe-chhia kàu--tio̍h, ah chit siaⁿ chhám ah! Bô sí mā ún sí ah! Hit kang chhut tāi-chì, A-hoat chin kín-tiūⁿ, i kín khà tiān-ōe kiò lâng kā i sàng-khì pēⁿ-īⁿ, bóe--á mā sī kiù bōe tǹg-lâi. Góa ē kì-tit gún sió-mōe A-hong thâu-chhit hit kang, gún A-pah kap A-bú sī khàu kah ba̍k-sái lâu ba̍k-sái tih, chin-chiàⁿ chiok siong-sim, siūⁿ bē-kàu i án-ne tō sí--khì--ah! Chi̍t ê chheng-chhun siàu-lú ê sìⁿ-miā tō án-ne bô--khì--ah! Bōe--á A-hoat mā in-ūi chit kiāⁿ tāi-chì hông lia̍h khì koaiⁿ--ah!