《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Chò seⁿ-ji̍t

Kin-á-ji̍t góa chò seⁿ-ji̍t Tông-o̍h chhuân ê ke-nn̄g-ko Ta̍k-ê chia̍h kah chhiò bi bi Chò-hóe thiàu-bú sńg iû-hì Hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí ū chhù-bī Koh ū lé-bu̍t kap hó-chia̍h-mi̍h

Hàn-lô pán 今仔日我tsò生日 同學tshuân ê 雞卵糕 逐家食kah笑bi bi
做伙跳舞耍遊戲 歡歡喜喜有趣味 Koh有禮物kap好食物