《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

成大台語認證

Nā-sī kóng-tio̍h Sêng-tāi jīn-chèng, góa tō siūⁿ-tio̍h chún-pī ê kòe-têng kap sng kam khó͘ tiⁿ.

Sī-án-chóaⁿ kóng--neh? In-ūi tong-chho͘ teh o̍h Tâi-gí Lô-má-jī, góa ê lāu-su kā góa kóng góa ê thêng-tō ū ki-hōe khó--kòe, hāi góa hoaⁿ-hí ka̍h! Kiat-kó tē it kài khó--chhut-lâi bô kòe, tùi ka-tī sī chiok sit-bōng--ê.

M̄-koh lāu-su kó͘-lē góa kè-sio̍k piàⁿ--lòe. Chóng-sǹg tī tē 2 tang ê sî hō͘ góa khó--kòe tiong-ko kip, koh khì Pîn-tong khó chi-oân kàu-su, si̍t-chāi sī put-chí-á khí-mo͘-giang. Chò 2、3 tang ê Tâi-gí lāu-su liáu, góa koh kè-sio̍k piàⁿ Sêng-tāi jīn-chèng, bo̍k-piau sī khó-tio̍h ko-kip, sui-bóng góa tē 2 kài chiah khó--tio̍h, m̄-koh tùi góa lâi kóng sī chi̍t kiāⁿ tōa hí-sū--ah!

In-ūi góa tī 30 hòe chìn-chêng ta̍t-sêng góa jîn-seng ê sim-goān chi it. Ū-kàu thiòng, góa kā ha̍k-seng chèng-bêng lāu-su bô teh nńg--ê! Góa ē koh kè-sio̍k siá-chhut chiok chē Tâi-bûn, lâi thn̂g-thòaⁿ Bú-gí!
漢羅版 若是講著成大台語認證,我就想著準備 ê 過程 kap 酸甘苦甜。 Sī-án-chóaⁿ kóng--neh? 因為當初 teh 學台語羅馬字,我 ê 老師 kā 我講我 ê 程度有機會考過,害我歡喜ka̍h! 結果第一改考出來無過,對家己是足失望--ê。

M̄-koh 老師鼓勵我繼續piàⁿ--lòe。總算第2 冬ê時hō͘ 我考過中高級,koh 去屏東考支援教師,實在不只仔 khí-mo͘-giang。

做2、3 冬 ê 台語老師了,我koh 繼續piàⁿ 成大認證,目標是考著高級,sui-bóng 我第2 改chiah 考--著, m̄-koh 對我來講是chi̍t 件大喜事--ah!
因為我tī 30 歲進前程達成我人生ê 心願之一。有夠 thiòng,我kā 學生證明老師無 bô teh nńg--ê! 我會koh 繼續寫出 chiok chē 台文,來 thn̂g-thòaⁿ 母語!