《陳雷文選》

| | | 轉寄

寫hō͘ 學生朋友ê代誌 41 - 中醫ê危險性

(Siá hō͘ ha̍k-seng pêng-iú ê tāi-chì 41)(寫hō͘ 學生朋友ê代誌 41)

Tiong-i ê hûi-hiám-sèng / 中醫ê危險性

Chòe-kīn ū chi̍t-chat sin-bûn. Li̍p-hoat-īⁿ thê-àn “Tiong-i hoat-tián hoat”, poah-chîⁿ thui-sak hoat-tián tiong-i. Góa siūⁿ chit-ê hoat-àn ū su-iàu chìn-chi̍t-pō͘ khó-lū.

最近有一節新聞. 立法院提案 “中醫發展法 ”, 撥錢推sak發展中醫. 我想這个法案有需要進一步考慮.

Lán lâi khòaⁿ tiong-io̍h pō͘-hūn. Tiong-io̍h chheh(pí-jū Siōng-hái Tiong-i ha̍k-īⁿ kàu-châi-chheh “Tiong-chháu io̍h-ha̍k”)kā tiong-io̍h io̍h-sèng hun sù khùi(hân, jia̍t, un, liâng)gō͘ bī(sin, kam, sng, khó͘, kiâm). Hân-liâng io̍h tī jia̍t-sèng-pēⁿ. Un-jia̍t-io̍h tī hân-sèng pēⁿ……kam-bī io̍h ē pó͘, ji̍p pî. Khó͘-bī io̍h chheng-jia̍t, sià-ē, kàng-ge̍k, ji̍p sim-keng……chióng-chióng. Pí-jū:chio̍h-ko chheng-jia̍t sià-hóe, ti-táⁿ-chiap kái-to̍k, lêng-iûⁿ-kak pêng-koaⁿ…….chha-put-to choân-pō͘ sī hêng-iông-sû, thiaⁿ--khí-lâi kài-sêng ū-iáⁿ ū-chiah, ná-ū ná-bô. Lí kám chiâⁿ-si̍t ē-tàng liáu-kái I teh kóng-siáⁿ? Siáⁿ-mi̍h sī hân, jia̍t, un, liâng? Siáⁿ-mi̍h sī sià-hóe, kái-to̍k? siáⁿ-mi̍h kiò-chò ji̍p-koaⁿ-keng, ji̍p pî-keng? Kám ū jīm-hô si̍t-thé kho-ha̍k ê tēng-gī? Tui-kiù lâi-goân, tap-àn lóng-sī kó͘-chá “pún-keng” “pún-chháu kang-bo̍k” …….ū án-ne siá. Kî-si̍t bô pòaⁿ-tih sò͘-jī, kho-ha̍k si̍t-giām kin-kù. Kui-phiⁿ tō-sī chò bûn-chiong, ōe-hó͘-lān. Bô kū-thé lāi-iông.

咱來看中藥部分. 中藥冊(比如上海中醫學院教材冊“中草藥學”)kā中藥藥性分四氣(寒, 熱, 溫, 涼)五味(辛, 甘, 酸, 苦, 鹹). 寒涼藥治熱性病. 溫熱藥治寒性病…..甘味藥ē補, 入脾. 苦味藥清熱, 瀉下, 降逆, 入心經..……種種. 比如:石膏清熱瀉火, 豬膽汁改毒, 羚羊角平肝……差不多全部是形容詞, 聽--起-來蓋成有影有跡, 若有若無. 你敢成實ē-tàng瞭解伊teh講啥?啥物是寒, 熱, 溫, 涼?啥物是瀉火, 解毒?啥物叫做入肝經, 入脾經?敢有任何實體科學ê定義?追究來源, 答案攏是古早冊“本經” “ 本草綱目” …..有按呢寫. 其實無半滴數字, 科學實驗根據. 規篇tō是做文章, 畫虎爛. 無具體內容.

Kúi pah-chióng sīm-chì chhian-chióng tiong-io̍h lāi-té, tiāⁿ-tio̍h ū ē éng-hióng sin-thé, ū io̍h-sèng ê mi̍h. tān-sī ū io̍h-sèng, bô io̍h-sèng, in tī-liâu pēⁿ-chèng ê hāu-kó lóng-bô kho-ha̍k-te̍k ê phêng-kó͘, liáu-kái. “Ti-táⁿ-chiap kái-to̍k”, iōng-lâi tī ba̍k-chhiah, n̂g-thán, sī siáⁿ-mi̍h kin-kù? Koh-khah giâm-tiōng sī, kin-pún chit-ê “to̍k” m̄-chai sī siáⁿ. Bô-hoat-tō͘ tēng-gī, beh chóaⁿ-iūⁿ lâi phêng-kó͘?

幾百種甚至千種中藥內底, 定tio̍h有ē影響身體, 有藥性ê物. 但是有藥性, 無藥性, in治療病症ê效果攏無科學te̍k ê評估, 瞭解. “豬膽汁改毒”, 用來治目赤, 黃疸, 是啥物根據?Koh-khah嚴重是, 根本這个“毒” m̄知是啥, 無法度定義, beh怎樣來評估?

Tiong-io̍h í-gōa, kî-tha tiong-i ê lāi-iông mā-sī kâng-khoán ê būn-tê móa-móa-sī. Tiong-i só͘ kin-kù ê kin-pún lí-lūn chhut-hoat-tiám, chhin-chhiūⁿ keng-me̍h, khì, hân, jia̍t…..bô kū-thé, bêng-khak ê tēng-gī. Só͘-í bô-hoat-tō͘ iōng kho-ha̍k ê hong-hoat lâi chèng-bêng I tio̍h iah-sī m̄-tio̍h. chhiáⁿ-mn̄g beh án-chóaⁿ chèng-bêng “chio̍h-ko chheng-jia̍t sià-hóe” “ti-táⁿ-chiap kái-to̍k” ? In-ūi che “hóe” “to̍k” sī bô kū-thé ê mi̍h-kiāⁿ, bô-hoat-tō͘ chhek-niû.

中藥以外, 其他中醫ê內容mā是仝這款ê問題滿滿是. 中醫所根據ê根本理論出發點, 親像經眽, 氣, 寒, 熱….無具體, 明確ê定義. 所以無法度用科學ê方法來證明伊tio̍h ia̍h是m̄-tio̍h. 請問beh按怎證明 “石膏清熱瀉火” “ 豬膽汁改毒 ” ?因為che “火” “毒” 是無具體ê物件, 無法度測量.

Tiong-i ê pún-chit sī hui kho-ha̍k--ê. I tī Tâi-oân, Tiong-kok ē sî-kiâⁿ chûn-chāi, chú-iàu sī khò chèng-tī ê chi-chhî kap it-poaⁿ lâng ê bû-ti. Lî-chhiáⁿ chin-chē pēⁿ-chèng, pí-jū kam-mō͘, sī khah-siông m̄-bián chia̍h-io̍h chū-jiân ka-tī ē hó. Lí nā khì chia̍h saⁿ thiap tiong-io̍h, kam-mō͘ hó--khì, kám ē-sái kóng sī hit saⁿ-thiap tiong-io̍h tī-hó--ê?Chin-chē lâng chia̍h tiong-io̍h kám-kak ū-hāu, kî-si̍t sī pēⁿ ka-tī hó--khì. Só͘-í i-liâu ê hāu-kó it-tēng tio̍h-ài kho-ha̍k-te̍k ê thóng-kè pí-kàu, chiah ē-tàng kiat-lūn.

中醫ê本質是非科學--ê. 伊tī台灣, 中國ē時行存在, 主要是靠政治ê支持Kap一般人ê無知. 而且真chē病症, 比如感冒, 是khah常m̄免食藥自然家己ē好. 你若去食三帖中藥, 感冒好--去, 敢ē使講是hit 三帖中藥治好--ê?真chē人食中藥感覺有效, 其實是病家己好--去. 所以醫療 ê 效果一定tio̍h-ài科學te̍k ê統計比較, chiah ē-tàng結論.

Tōa Tiong-kok chú-gī kā tiong-i tòng-chò kho-ha̍k ê sêng-chiū, che-sī ka-tī phiàn ka-tī. Tiong-i m̄-nā sī hui-kho-ha̍k, lî-chhiáⁿ sī ké kho-ha̍k (psedoscience), hoán kho-ha̍k. chit-ê bô keng-kòe kho-ha̍k chèng-bêng, he̍k-chiá bē-tàng chèng-bêng ê i-liâu, sī lōng-hùi chu-goân, sīm-chì ē ín-khí i-liâu siong-hāi. Che tō-sī tiong-i ê hûi-hiám-sèng. Tī au-bí, bô keng-kòe giâm-keh kho-ha̍k chèng-bêng ê tī-liâu sī hui-hoat.

大中國主義kā中醫當作科學ê成就, che是家己騙家己. 中醫m̄-nā是非科學, 而且是假科學(psudoscience), 反科學. 一个無經過科學證明, 或者bē-tàng證明 ê 醫療, 是浪費資源, 甚至ē引起醫療傷害. Che tō是中醫 ê 危險性. Tī 歐美, 無經過嚴格科學證明ê治療是非法.

Chèng-hú chi-chhî tiong-i tī-liâu, tō-sī kā tiong-i chit-ê hui kho-ha̍k, ké kho-ha̍k, hoán kho-ha̍k ê mi̍h-kiāⁿ chún-chò ū kho-ha̍k kin-kù ê tì-sek!Tong-jiân bô ha̍p-lí, bô eng-kai. Che tō-sī tiong-i lēng-gōa chit-hāng ê hûi-hiám-sèng. Ko͘-bú chiòng-lâng khin-sī kho-ha̍k.

政府支持中醫治療, tō是kā 中醫這个非科學, 假科學, 反科學 ê 物件準作有科學根據 ê知識!當然無合理, 無應該. Che tō是中醫另外一項 ê 危險性. 鼓舞眾人輕視科學.

Chèng-hú èng-kai thêng-chí chi-chhî tiong-i tī-liâu. Thêng-chí i-liâu chèng-tī-hòa. Thêng-chí iōng kong-ka ê chiⁿ lâi hù “iûⁿ táⁿ-chiap tī hì lô-siong” chit-khoán mi̍h-kiāⁿ, chit-khoán ké i-ha̍k. èng-kai iu-sian iōng kho-ha̍k hong-hoat kap koan-liām lâi phêng-kó͘ tiong-i chit-ê mi̍h-kiāⁿ.

政府應該停止支持中醫治療. 停止醫療政治化. 停止用公家ê錢來付 “羊膽汁治肺癆傷” 這款物件, 這款假醫學. 應該優先用科學方法kap觀念來評估中醫這个物件.

(Chok-chiá chù:chhiáⁿ-iōng pe̍h-ōe-jī)(作者注:請用白話字)