《陳雷文選》

| | | 轉寄

失樂園

(1)

這個所在12月時ê海水已經真冷a,湧mā真大。這暗海防ê又koh掠著一隻水鬼,可惜m̄是活ê,已經槍拍tī心肝頭hia死a,所以無口供通好問。總是he身屍看起來,18、9歲á,規身軀thǹg-theh,kan-na一領短褲á,kap 以前掠著ê仝款,對面阿共á派來ê 水鬼á兵無m̄ tio̍h。聽講che水鬼有2種,一種是來了後,假作咱ê人,四界探消息。一種是專門來偷咱khiā海防ê兵,掠轉去刑。

劉司令真歡喜,親身來海防單位訓話,宣佈禮拜日加菜,koh命令hit日831加班,專門為海防ê服務,票司令部總送。以前拍死水鬼á mā是這款獎勵。海防ê兵á thiòng kah若gín-á,「他媽的」操幹kiāu,等bē赴禮拜日。

這個東引實在是一個真孤單ê海島,四圍規年thàng天ê海風,烏色ê海水。一塊山石kan-na會發草,樹á活bē起來。以前是無人知、無人到ê所在,kan-na幾個掠魚ê tī chia。一江山戰事了後,大陳ê游擊隊撤退到chia,政府kā in編制作「反共救國軍」,m̄是正規ê部隊。所以限制tī chia,bē使走去別位。Che是我來以後,in kā 我講ê,其他poa̍h-kiáu相拍槍殺ê代誌,後來自然漸漸知影。

以前無預備軍官來過,我算是第一期,又koh是野戰病院ê少尉醫官,所以款待無仝。親像831這個所在,院長tō有特別交代,我bē使去買票。反共救國軍每一個單位,二禮拜輪一擺去hia買票chhit-thô,in兵á 話叫作「打炮」。日時兵á票,暗時6點以後限軍官票。後來我才瞭解,這個831屬反共救國軍ê政治作戰部管,為著保密,每一個單位攏有一個代號,831 tō是這個單位ê號碼。但是對外正式ê名稱是叫作「軍中樂園」。

政治作戰部驚兵á「打炮」著病,規定83 1ê查某攏ài定期「衛生檢查」。「若檢查有性病ê一律停票,嚴格實施。」院長kā我吩咐。所以我雖然bē使去831買票,mā是每禮拜ài去hia一擺作檢查。後來發見為著這個檢查ê頭路,病院ê衛生兵會kā我phô͘,相爭beh作我ê助手tòe我去,檢查ê時會tàng看免錢ê查某空。M̄-kú這個頭路事實真複雜無簡單,又koh有生死chiah大ê 責任,我tú-chiah來gōng-gōng攏m̄知影。

這日檢查了成績猶bē bái,kan-na 5個停票。這個16號ê生作少年bē bái,時常有病,大概有人緣,生理siuⁿ好ê關係?我分Pheⁿ-ni-si-lin hō͘伊,kā伊講:「你ài停票3工。」另外一個óa來講:「醫官,我mā有病ài停票,你hō͘我Pheⁿ-ni-si-lin。」我問伊:「你幾號?」「 23號lah。」對he簿á,23號拍一個kho͘ á無病。「你23號tú-chiah檢查了無病,m̄免停票。」伊tu一張單á來我手裡,講:「醫官,這張送你。」我看hit張單á,頂面tǹg一個印á 23號,tō是伊ê票。「醫官,你攏m̄-bat來chhit-thô,che是特別票neh。來lah!Hō͘阮服務一擺lah!」16號ê teh鬥講。特別票tō是軍官票,一張80分鐘,普通兵á票是50分。若是兵á票,in作50分hioh 10分。軍官票khah thiám,ài作80分才hioh 10分。「好lah,醫官,通容一擺lah。Hō͘伊hioh一工mā好。」我看hit個23號,大概已經30外外lah,面色有影無外好,黃酸黃酸,問伊有啥病?「無lah,a̍h to人真thiám a,作bē落去…」院長吩咐有病ê才會使停票,我罵伊:「無病bē使烏白停!」

這個單位雖然號作野戰病院,m̄-kú設備簡單,kan-na會tàng應付普通ê外傷kap小病,khah 嚴重ê攏tio̍h「後送」。病房是有lah,不時tòa kah tīⁿ-tīⁿ 。一kóa是假病來tòa爽--ê,有ê真病來,好了m̄出去。這個姓蔣ê poa̍h-kiáu相拍,槍子pōng著腳,小khóa傷著,已經四禮拜a,不時thèⁿ一枝拐á,páiⁿ leh páiⁿ leh猶m̄出去。這日門診soah,伊kā我 cha̍h leh講:「醫官,作作好事嗎。」我問伊昨啥物好事,伊講:「這個16號不能停呀!」講一晡才知影伊ê意思,叫我bē使停831 hit個16號ê,這禮拜輪著in炮兵單位買票。「醫官,你停別的嗎。」我叫伊買別個ê票,伊講:「老子別的都不要,就是要這個。」我講16號有病,會傳染。「他媽的,管他什麼雞巴病,怕什麼?!吃藥就行了。」Beh kā我討Pheⁿ-ni-si-lin。我m̄ hō͘伊,伊起受氣,大聲嚷:「他媽的,老子等了二個禮拜,再等二個禮拜要等死了!」一定叫我bē使停。我講he是院長ê規定,伊起pháiⁿ面,大聲罵:「你那裡來的臭小子,我蔣光怕你?!他媽的,老子幹掉你!」拐á gia̍h起來tō kòng。佳哉hit個姓白ê衛生兵,後禮拜輪著伊kap我去檢查,khah為我,趕緊kā伊拖走。

(2)

「醫官,拜託一下」這日檢查了,23號ê又koh 按呢講。我無歡喜,想講頂禮拜to已經講bē使a,chit-má koh來lo-so,「我講bē使停tō是bē使。」伊無意無意,身軀邊摸一張紙出來。「醫官,這張批敢會使拜託你讀一下?」我pháiⁿ勢一下,批the̍h來看,是咱台灣hia台南縣路竹鄉寄來ê。「恁tau tī路竹?」 我問伊。

「阿母,你頂個月寄來hit張批今á日才到位。阿媽有小khóa khah 好,醫生講,che bē斷根,若無khah大去tō好。學校註冊攏總350 kho͘。阿媽講,校服chū按呢穿,m̄免koh買。你批若是chiah 久才會到,khah早寄來才會赴。阿媽吩咐你家己ài khah細字。阿芬。」

按呢我才知影,伊tī台灣有一個查某kiáⁿ,猶teh讀冊。伊ê ta家70外a,身體bái,聽起來大概是有生啥物件。過來16號kā我講,伊ê翁幾冬前作土水,起樓á厝peh koân poa̍h落來,siak死去。Chhun一個查某kiáⁿ kap ta家,chhun ê代誌我無koh問siuⁿ chē。

這個以後,伊也無koh來拜託我。每個月月經來ê時,照規定會使無作,che tō是in hioh睏日。M̄-kú che也是一個問題,有ê想beh加停票,會假月經來。院長先tō有kā我教,ài注意,一定tio̍h看in ê月經帶,有影來ê才會使停。不過這方面,in二個是攏照規矩來。

(3)

這暗特別冷,ji̍h-puh車ê玻璃攏凍霜。天是清清清,一大堆光iàⁿ-iàⁿ ê星,實在這個孤單ê海島暗時看起來khah平安,比日時khah sûi chē 。「他媽的,三更半夜搞什麼急診!」 這個姓白ê ji̍h-puh ná駛ná罵。事實tī chia半暝急診時常有,hia ê兵á暗時poa̍h-kiáu lim酒,gia̍h槍相pōng。定定mā teh叫。不過831半暝急診猶是第一擺。我teh想,是m̄是有兵á食醋,半暝去hia tōaⁿ槍?

Hit個23號ê倒tī房間內哀哀叫,面色青sún -sún,chhìn汗一直流。16號ê kap伊仝房間,teh kā伊拭汗。講是早起pak肚tō憂憂á痛,無hioh睏koh去作,eng暗大痛起來。Kā摸,pak-肚尾ân-tòng-tòng,khap leh tō痛kah跳起來。問一下詳細,taⁿ害a,這個月月經猶未來,已經慢十外工a lah。In作這行ê定定有這個問題,我講「大概是子宮外有身。」趕緊kā伊車來病院,注大tâng射。報告院長,che咱chia野戰病院無法度處理,ài馬上轉送,緊急開刀,a̍h無若piàng破流大血tō救bē赴a。院長講,這個月ê補給船後禮拜才會到。我講按呢bē赴lah,ài用直升機護送。院長請示政治作戰部,講kan-na軍事人員才會使用直升機護送,831 ê m̄是軍事人員。尾a電話拍幾nā通,才安排明á暗一隻臨時來ê軍艦,順路送去金門。

隔轉日,病房圍一大堆兵á看鬧熱。「他媽的,幾號?」主要是beh 知影幾號ê破病停票。有一個老炊事兵,mā 是炮兵單位ê,規日坐tī病房m̄走,kā伊jôe手拭汗,koh煮食物來kā伊飼。院長趕mā m̄走。聽講伊m̄ bat買別號ê票,一定kan-na 23號,有時作一下買2張,坐tòa 831房間內面kap伊講話,hō͘伊hioh睏…,有人講伊精神無啥正常…。我teh想,這個老兵敢是kā 23號看作伊m̄ bat有過ê親人?伊精神上ê某?伊ê查某kiáⁿ?伊ê老母?…但是tī chia這個失落放捨ê海島,tó一款才是正常ê人?Hia ê二禮拜買一張票去chhit-thô ê兵á,抑是這個tī家己幻想ê頭殼內製造一點á溫情kap親情ê老兵leh ?

M̄-kú hit暗23號開始流血,佳哉無拚真大。我kā伊講,liâm-mih船來tō會kā伊送去金門,tī hia趕緊手術。填後送資料表ê時,才想著猶m̄知影伊ê名。「你叫作啥?」「我23號。」伊按呢應,若像伊mā bē記家己ê名,因為tī chia人攏叫伊23號。我koh問:「你姓啥?」伊才應:「我林花市,人叫我花a。」小khóa kā我笑一下。我心內煩惱,m̄知拚會到金門bē?

這時16號下班趕到位,kōaⁿ一腳細個箱á,kā花--a講:「你ê衫攏tī chia。」koh the̍h一個皮包á hō͘伊。「這個你收hō͘好。」我知影,hin內面tō是伊來chia 4個月thàn ê錢。我kā皮包á挾tòa伊ê身軀邊,koh注一枝止痛ê mò-hui,看伊上車,細聲kā講:「你金門手術好勢,緊轉去台灣。」伊概成知影我ê意思,叫伊m̄通koh作a,搖頭講:「契約猶未到期。」目睭niauh-niauh看我,看16號ê,一時á細聲問:「醫官,你啥物名?」

這個月ê補給船有照時間到。大家消息攏是靈通,有新ê 831 ê查某來。Ta̍k個月攏有新ê來,mā有舊ê契約到期轉去。In攏teh等新ê來beh試。這月日來3個,ài先檢查才賣票,che mā是我ê頭路。 這個新ê 23號差不多20外歲,生作khah粗,愛講話,薰食真重,大腿hia刺一隻細隻ê紅尾ia̍h-á,講按呢查甫人khah會刺激。我問伊tó位來ê,伊講是ùi屏東監獄來ê。我chhoah一tiô,問伊按怎thài會出外海來到這個所在?伊講伊mā m̄知影chiah hn̄g,koh講若是tī監獄ài koh關三冬,來chia作2冬tō會使轉去,koh有錢通好thàn,he監獄ê人按呢kā伊講ê。我想beh問伊,啥物代誌hō͘人關?伊家己先講:「He錢m̄是我搶ê,刀á mā m̄是我ê。」

我想起以前hit個23號,真後悔到taⁿ m̄知影伊是按怎來東引ê。敢oan-na是hō͘人關,按監獄來ê?伊敢會搶錢thâi人?抑是本來tō是酒家ê查某,年歲siuⁿ大,choán來chia bóng koh thàn?或者攏m̄是,kan-na是in 翁作土水,起樓á厝peh koân poah死去,普通ê thàn食人niā-niā?

「醫官,好a ho͘ⁿh?」新來--ê問,「通過a,通過a。」我按呢應。伸手入去lak袋á內,摸著 hit張23號送我ê軍官票」,soah無張持講:「恁後擺若siuⁿ thiám作bē落去,才kā我講。」23號ê kā內褲giú起來,hit隻細隻ê紅尾ia̍h-á tú好掩leh無看去。

已經2禮拜--a,院長猶恬恬。我知影伊ê人,以前後送有問題,攏m̄愛koh講。明á chài我才來kā伊問看māi。

尾注:真chē tī台灣ê中國人為著日本兵ê慰安婦道德上大憤慨。Hō͘我想起我作兵ê時,軍中有真chē這款失落ê「樂園」。這篇是我ê報告。