《陳雷文選》

| | | 轉寄

起停盤

1.

「我永遠tī你ê身邊,你笑我tòe你笑。你háu我kā你拭目屎,…咱仝一條性命,我是刺毛虫,你是刺毛虫變出來ê iâ-á,我永遠kap你分bē開…」茵蕙手裡the̍h hit張批紙,ná讀目屎ná tho̍p-tho̍p-滴,紙滴tâm去,字tō霧去。

Hit暗tī房間內,家己一個háu kah目屎ta。過轉日早起,二蕾目睭紅koh腫,m̄敢去上班。老母知影猶koh是仝hit項代誌,最近不時為著che khàu,看kah心痛,m̄敢siuⁿ問,驚去刺激著伊,kan-na kha-chiah後一直吐大khùi。早tō有kā伊講過a,咱普通食頭路人ê家庭,無錢也無地位。Chit-má ê少年人,beh等到伊畢業猶hiah chē冬,pháiⁿ按算lah。茵蕙hit時大學2年,青春少年,chia ê話ná有teh聽,攏應講:「我kap伊仝一條性命,永遠分bē開。」

2.

Tī亞洲證券公司teh出入ê人客,攏叫陳永勝「霸王ê」。一來是因為伊人生作粗phiāng,一個面不時紅膏赤chhih,bē輸thâi豬ê lim燒酒。Koh一來是意見chē,nâ喉大空,若是伊講話,規樓攏聽會著。但是上要緊是伊有錢,非常真好額,m̄是因為伊作過銀行襄理ê關係。主要是伊gâu ī股票,有thàn著大錢。咱台灣以前股票俗,有錢tō買股票起來khǹg,股母生股kiáⁿ,bē輸niáu鼠á teh thòaⁿ。尾a台灣經濟發展,股票大起價,tō是按呢thàn著大錢。銀行襄理辭掉,專心來ī股票。Koh oân-nā gâu,行情看會準,落tō買,起tō賣,lú ká lú chē。照黃太太ê講法,厝kap股票算算起來,beh kah成億ê。

「這枝今á日定著破24 ê。」大家攏聽著伊按呢講。成實開盤無2點鐘,tō起到24 kho͘。「猶koh會起leh,26才是頂線。」伊又koh按呢講,所以hia ê婦女股票族ê黃太太玉、金太太珠、王太太寶,hit日到12點受盤猶無人放手。

「霸王ê,明á chài 26衝會到bē ?」金太太珠細聲問,勝a講:「看今á日這個扮勢,明á chài 定著起停盤 。」結果王太太寶坐tī頭前聽著,kā黃太太玉講:「明á早khah早來leh。咱洗頭毛改作下晡lah。」黃太太玉無應,頭一直tàm。

勝a轉來到厝,hoah:「今á日ê盤實在有到súi ê,ta̍k枝to紅phà-phà!」In某來富a無歡喜應伊:「你規日kan-na tháⁿ你hia ê股票,厝裡查某kiáⁿ按怎攏無管!」勝a問:「咱勝美ta̍k日出門去學校,轉來tiàm厝裡讀冊,敢有啥問題?」來富a講:「問題tō是tī chia lah!規日chiú tī厝內,也bē曉出去chhit-thô交朋友。」 「交朋友ê代誌,咱m̄免替伊煩惱,等大漢,自然tō會lah。」「等大漢?!已經大學4年a neh,liâm-mi畢業,ah若出國去留學,tō koh khah無機會loh。」

「O̍͘h …」勝a按呢應,想想leh,這個來富a講了也是有理,應講:「靜美a若m̄ ài 出去交朋友,咱叫朋友來厝裡hō͘伊交。」來富聽了奇怪,問伊:「Beh按怎叫朋友來厝裡hō͘伊交?」勝a講,按呢生…按呢生…。來富a聽一下嘴開開,hoah講:「按呢tō親像是用買ê,ná會使得?!」勝a罵伊:「你成實m̄-bat代誌。Chit-má是啥物時代?股票會使用買ê,大厝、汽車會使用買ê、內衫內褲攏用買ê,ah che咱若看有合意,ná bē使用買ê ?!」所以來富a來chhōe in姨á,hit個in翁tī醫師公會作會長,拜託伊介紹一個好ê來hō͘ in靜美a交朋友,吩咐講:「Ài醫學院ê。」 Tú好這個姨á bat一個朋友,這個朋友ê後生有一個醫學院ê學生teh kā補習,tō kā伊介紹過來。

面試hit日,三人坐tī客廳,the ê是德國牛皮ê phóng椅,照ê是Chheh-khuh(捷克)水晶ê吊燈,lim ê是意大利ê ka-pi expresso。來富a看這個學生,生作四正四正,有禮有體,心內歡喜5分,問伊:「你teh讀醫學院?」明致a講:「我台大醫學院6年。」來富a心內歡喜6分,問:「畢業了beh 開業tó一科?」明致a講:「我khah愛外科。」勝a講:「阮靜美今年大學經濟系4年,beh請你來補習。」明致a應:「經濟我khah m̄-bat。」勝a講:「補習英語,畢業了beh去留學。」明致a講:「我英語無講真好。」勝a講:「你m̄免siuⁿ顧謙。讀台大醫學院ê聯考攏600外點,ta̍k科mā這枝ê。」比一枝大頭姆hō͘伊看,雄雄lù一句英語問伊:「Mr.Wu,how old are yo͘?」明致a無想著伊會kā考試,順嘴tō應:「yes。」勝a講:「你看,按呢ná有問題?」來富a心內8、9分ê歡喜,插一枝嘴問:「你敢有女朋友?」「我有一個女朋友,熟悉5冬a。」「猶未訂婚?」「等我畢業才beh訂婚。」「In tau teh chhòng啥?」「老父tī區公所食頭路,已經退休a。」來富a心內想,食頭路人無錢也無地位,按呢che簡單,歡喜tō有10分,一直kā勝a bih嘴nih目。勝a講:「你專工來教阮靜美,別位攏mài去。」一點鐘補習費3千kho͘,兼算來回車馬費。He明致一算,一禮拜來三擺,一個月3、4萬kho͘,比食一個頭路ê khah好空,隨tō答應in。

一個月後,來富a問查某kiáⁿ:「老師補習了按怎?」靜美講:「我kā伊問問題,伊攏講yes kap no。」來富a問:「Ah伊人按怎?」查某kiáⁿ嘴角微一下,面轉一hóaⁿ紅,無應tō走去。來富a知影,心內有拍算。

Koh來hit禮拜,明致來補習,來富a kā伊參詳:「你chit-má tòa hia離學校khah遠。我tī chia 對面有一間厝空空無人tòa。你搬來,按呢beh補習、去學校攏khah方便。」Chhōa明致去看厝,一間闊闊闊,三個睏房,一個大廳,一間冊房,灶腳、浴室攏是全新ê裝璜,phi-phi-phà-phà,金金siak-siak,電視、冰箱、眠床、冷氣ta̍k項有,無輸董事長ê別莊。明致a看kah bē講話,5分鐘才tuh一句:「Che…che chiah大間…」來富--a kā伊giú leh,tiàm he kún金絲ê phòng椅坐落來,講:「明致a,這間厝作你tòa。你kan-na認真教阮靜美,專心對待伊,按呢tō上好a。…咱親像家己ê人,費用你攏m̄免煩惱。」

明致瞭解伊ê意思,搬入來新厝tòa。家己一個闊khǹg khǹg,beh食beh用ta̍k項有,koh有人來拚掃。來富a kā查某kiáⁿ講:「Chit-má老師tòa對面,m̄免麻煩伊來。你家己去伊hia補習。」所以靜美tō來明致chia補習,有時講yes,有時講no,大部分時間是開講話仙,二人漸漸來熟悉。這個來富a看kah歡喜tī心內,不時kōaⁿ食ê kōaⁿ用ê來看明致,照顧頭照顧尾,bē輸家己ê。有時á mā會kā明致暗示,這間tī新公園邊三樓ê大厝是登記靜美ê名ê。「阮二個老ê,kan-na靜美一個,財產m̄留hō͘伊得,beh hō͘啥人?」定著這個明致a讀醫學院ê gín-á,聯考攏600外分以上,m̄是gōng-gōng--ê,意思mā攏聽有tō是lah。

講來咱人也是真奇怪,若是食苦受難khah久to bē慣勢,若是快樂享受koh成緊tō會適應。這個明致搬來了後,tòa好食好穿好,koh有輕可錢通thàn,soah liâm-mi來慣勢去。感覺若像這款生活條件kap環境是生成tō應該有ê。特別是伊讀醫學院,畢業出來作醫生,上無mā tio̍h ài有這款ê厝,享這款ê受。漸漸伊才來瞭解,伊交茵蕙5冬a,是按怎厝裡攏一直反對。Tī in田庄ê海寮hia,人攏散kah驚著a,老母不時teh罵:「Kan-na súi是會食得?會用得?!」若有人來作hm̄人,m̄是kah田kah厝,tō是kah魚塭á kah股票。M̄-kú伊目睭內kan-na茵蕙一個,明明無田無厝,無魚塭á無股票。莫怪庄裡ê人,親成ê五十,朋友ê六十,攏替伊ê父母怨嘆,無彩kan-taⁿ生這個後生才情,讀kah醫學院作醫生…

Chit-má伊kā想起來,以前實在是少年人浪漫ê愛情主義,青春期無實際ê理想迷思。因為伊bih tī學校內,攏無注意著外面社會ê狀況,實在除了愛情以外,人生猶有真chē重要ê物件,這點伊chit-má才忽然間看著lah。

Lú想lú明白,tō有一個決定:過去ê放hō͘過去,將來ê bē使無去。但是這個新覺悟ê道理beh按怎kā茵蕙講,伊才會tàng理解leh?

這日伊專工chhōa茵蕙來新公園這間第三樓ê公寓。門拍一下開,bē活lah,若董事長ê別莊,phi-phi-phia̍k-phia̍k,金金siak-siak,內面食ê看ê用ê ta̍k項有。茵蕙m̄相信,明致家己一個tòa tī chia!Kā看,桌頂是伊ê冊,房間吊伊ê衫,m̄是家己目睭teh作怪?明致講:「Che…che攏tòa免錢ê 。」茵蕙聽無,目睭掠伊看。「我作家教,一個月薪水3、4萬,這間厝tòa免錢。」明致講,櫥á拍開,吊規排新táng-táng名牌ê衫褲。冰箱拍開,食ê lim ê khǹg kah tīⁿ-tīⁿ。茵蕙問伊:「Che是啥物款ê家教leh?」才知影有一個獨生查某kiáⁿ,大學生4年,畢業beh去留學,無愛出去交朋友,叫明致來教英語…。這時伊才作一下全部瞭解,為啥物這幾個月以來,漸漸伊lú無拍電話hō͘伊,漸漸lú無êng kap伊見面,漸漸lú無koh講,in是仝一條性命,永遠分bē開…。「真久我tō想beh kā你講a… 」伊耳空內若像有聽著明致teh講,嘴裡念「我知影lah…,我攏知影lah ,…」That tiâu ê聲khê tī nâ喉,走bē出來,oa̍t頭tō走,chông離開hit間闊lòng-lòng、內面ta̍k項有ê大厝。

3.

無外久時機變bái,連續幾個月,ta̍k股票<跌停板>,按萬外點落到2千點。霸王陳永勝ī大輸大,了kah ta-ta,hō͘證券行斷頭,全部破產,險險跳樓。

明致轉來舊底tòa ê所在,kap朋友公家一間房間。無外久koh想起伊kap茵蕙,仝一條性命,伊是刺毛虫,伊是刺毛虫變ê iâ-á,in永遠分bē開ê代誌。