《陳雷文選》

| | | 轉寄

愷悅公主

"Chi̍tpah bān! chi̍tpah bān! chi̍tpah bān! …"Hōng'a tōa siaⁿ hiu, siang chhiú gia̍h koân kàisêng teh hoah bānsòe."chi̍tpah bān! chi̍tpah bān! …"Chùn'a tòe i hán, kā Hōng'a kui sengkhu mo͘h khílâi se̍h. Chùn'a lâng sè hiuⁿ, Hōng'a sin pûi thún, tian chi̍t ē chhe chi̍t sut á siaktó. Putkò sūsi̍t chóngsò͘ sī 99 bān, sǹg nn̄g pái a, kah bô chi̍tpah bān. Hoah chi̍tpah bān ke chin sóng tō sī.

"lâi! góa chhōa lí lâikhì Soho bé súi saⁿ! kìchāi lí kéng, khòaⁿ beh kúi cha̍p niá …"kā Hōng'a kûi leh chim, chim kah Hōng'a ngiau, gī-gī chhiò. He chîⁿ nā kimchóa chi̍t pé chi̍t pé la̍k-la̍k iā,"chi̍t bān, nn̄gbān, saⁿbān …", kui thô͘kha lóng sī.

"lí khòaⁿ! Chùn'a!"Hōng'a hoah tōa siaⁿ, chí hit tâi tiānsī."lí khòaⁿ! lí lah! sī lí lah!"Chùn'a kiaⁿ chi̍t tiô, siang chhiú kā Hōng'a ê io pàng khì."Koh lâi te̍kpia̍t pòkò, kin'áji̍t ēpo͘, thiⁿ bó tang lō͘ Gio̍ksan gînhâng chhiúⁿkiap àn …"Koh pàng chhiúⁿkiap hiāntiûⁿ ê lo̍kiáⁿ."iùsut'á, 20 thóng hòe, 155 konghun, phīⁿ thâu chi̍t lia̍p o͘ kì …"Taⁿ hāi a, hit ê chìnchêng, i ū khì Gio̍ksan gînhâng khòaⁿ kúinā pái, bêngbêng bô khòaⁿ tio̍h ū kàmsī ê hipsiòngki. Iausiū oh, m̄ chai tī tóūi khì hō͘ hip khì? kóaⁿkín hia ê chîⁿ khioh-khioh leh, ūntōng tē'á tē chi̍t tē, anchoân bō tì leh, sái o͘-to͘-bái cháu khì éng hô Hōng'a in bó a hia bih.

Keh choán ji̍t chiâⁿsi̍t chài Hōng'a khì Soho bé súi saⁿ. Chùn'a kiaⁿ hō͘ lâng jīn tio̍h, anchoân bō tì tiâu-tiâu, m̄ káⁿ thǹg lo̍hlâi. O͘-to͘-bái thêng tiàm Soho thâuchêng, kā Hōng'a kóng,"lí ji̍pkhì tō hó. Góa tòa chia tán."Hōng'a phêpauá kōaⁿ leh, kakī chi̍tê lâng ji̍pkhì, chi̍t lâu kàu gō͘ lâu, se̍h nn̄g tiám gōa cheng chiah chhutlâi. Siang chhiú kōaⁿ saⁿê tē'á chiah tōa ê.

Seng chhēng chi̍t su pâng kim hoekan o͘ ê lého̍k hō͘ Chùn'a khòaⁿ, tn̂gtn̂g thoa kàu thô͘kha. Koh lâi ōaⁿ chi̍t thò pe̍h pho pho ê iûⁿ chng, kah chi̍t niá té-té-té ê bê lí kûn. Sòa lo̍hlâi thǹg kah kngkng, moa chi̍t su húnâng á pòaⁿ thangkng ê lāité saⁿ kûn, lāibīn chi̍t niá ū le-suh ê sèsè e̍h-e̍h ê saⁿkak khò͘,"lí khòaⁿ! Kháiia̍t kongchú Tân Kimhōng!"chi̍tsiang saⁿ chhùn koân kia̍h'á se̍h chi̍t liàn, chhe chi̍t sut á oaihN chi̍t tò. Chùn'a khòaⁿ kah chē bē tiâu, khí kông peh khílâi kha lâi chhiú lâi, ngia̍uh-ngia̍uh bong. Hōng'a m̄ hō͘ i bong."lí kakī kóng ê, thànchîⁿ hoat pōng, beh chhōa góa khì Kháiia̍t, tòa kongchú thò pâng ""bêng á chài, bêng á chài lâikhì tòa."Tō beh kap Hōng'a sńg. Hōng'a kā sak cháu, m̄ kap i sńg."bêng á chài, bêng á chài chiah phah sǹg."Súi saⁿ súi khò͘ siu siu khí lâi. Kìchāi Chùn'a chhit ko͘ chiâⁿ peh ko͘ chiâⁿ, m̄ tō sī m̄.

Hit kúi ji̍t tiānsī bô sinbûn, thiⁿ bó tang lō͘ Gio̍ksan gînhâng chhiúⁿkiap àn pò kúi 偌 pái. Ta̍k pái hipsiōng chhutlâi, phīⁿ thâu chi̍t lia̍p kì, chiàⁿbīn, piⁿ'á bīn lóng ū, chhengchheng chhóchhó. Chùn'a bih tī Hōng'a in bó a hia, kui ji̍t m̄ káⁿ chhutmn̂g, ná káⁿ khì tòa Kháiia̍t?! Kan-na chásî o͘-to͘-bái chài Hōng'a ùi éng hô khì Tāipak siōngpan, anchoân bō khàm ba̍tba̍t, m̄ káⁿ thǹg khílâi. Ánne kòe saⁿ lépài, ji̍tsî koaiⁿ chhù lāi, àmsî hō͘ Hōng'a 刁 kó͘tóng chhòng tī, ōaⁿ súi saⁿ súi khò͘ hō͘ i khòaⁿ, hiâu-hoe sái ba̍kbé, bî bîchhiò, kā i siâⁿ,"Kháiia̍t kongchú Tân Kimhōng."Tō sī kan-na m̄ hō͘ i bong.

Ánne ta-sò koh chheⁿiau, tī hia siūkhó͘ siūⁿ bô pō͘. Túhó bô gōa kú hôpêng pēⁿīⁿ pēⁿ àn po̍khoat, Tâipak Chhī"satsí (SARS)"tōa liûhêng. Chùn'a khòaⁿ tiānsī teh pò, keálō͘, tiàm ni̍h sìkè lóng sûi lâng tah chi̍tê ma-su-khuh, bīn am kah bā-bā, m̄ káⁿ chhoán khùi, kiaⁿ hō͘ lâng òe tio̍h"satsí". Chi̍t sî siūⁿtio̍h chi̍tê hó pō͘, thiàu khí lâi hiu,"Hōng'a, góa chhōa lí lâikhì Kháiia̍t."

Kòa chi̍tê N95 ma-su-khuh, koh lēnggōa ēng sepò͘ choh chi̍tê tōa chhùi am, túhó tōabīn khàm bā-bā, chhun hia̍h-á kap ba̍kchiu. O͘-to͘-bái sái leh, lâi kàu Soho, tōa 扮tō ji̍pkhì. Bé chi̍t su nâ hái ê sechong, kim tauh-liú-á ê sia-chuh, Italíah si á ne-khu-tái, koh chi̍tsiang satba̍k'á hî thâu chiamchiam ê o͘ phôeê.

Nn̄g kòjîn chhēng chhēng hósè, he chapo͘ ê suibóng bô sèng kám lâm chheⁿ Gary Cooper ê phàithâu, lâng kóng saⁿ phiat lâng tō ian, mā ū saⁿ, sì pun chhengchhun lâm chheⁿ Koa Chùnhiông ê pānsè. He chhâ bó͘ ê suibóng bô kongchú bêngseng Grace Kelly ê hongtō͘, lâng kóng koân屐 saⁿ chhùn io̍h, kha-chhng thâu tō ū hong, mā ū sì, gō͘ pun tōatáⁿ gējîn X Hiáutan ê chusè. Nn̄g lâng N95 kiam sepò͘ ê ma-su-kuh tah leh, tha-khu-sih chē leh, sáng-sáng sèsè lâi kàu Kháiia̍t.

Tòa gō͘ chheⁿ Kháiia̍t tōa pn̄g tiàm kongchú thò pâng, chia̍h ê sī Hoatkok sek sai chhan, gû iû chhi-suh, gia̍h to gia̍h chhiám, lim ê sī n̂gkim kam tiⁿ ê siang-phéng, phih-phih pho̍k-pho̍k pù-phok-á, khin-khin khiang-khiang chiúpoeá; chhēng ê sī pòaⁿ thangkng ê sebāng kòa le-suh, khòaⁿ khílâi iⁿ-iⁿ iáⁿ-iáⁿ, khah siông sī bong bong so-so, thǹg kah kngkng; khùn ê sī tah báng-tà ê hônghō͘ bînchhn̂g, tó lo̍hkhì nńg-nńg sìm-sìm, iô iô chhe̍k-chhe̍k, hoaⁿhoaⁿ híhí, kui mê bián khùn.

Nn̄g mê nn̄g ji̍tthâu kàu bóe choântêng lum sa-bi-suh(room service), chi̍t pō͘ bián ta̍h chhut kongchú pângkeng ê mn̂g. Hit ji̍t tiongtàu līkhui gō͘ chheⁿ Kháiia̍t, he siàuliân bo͘-i(boy) chhēng chi̍t sin âng jiông khan kim si chèho̍k, tì chi̍t téng keⁿ̄g ko koân bō, khàm chi̍tê N95 ma-su-khuh, khiā chiàⁿchiàⁿ tī tōamn̂g kháu tán. Bō'á thǹg khílâi, kā in tàm tōa lé, kóng,"Thank yo͘, tosiā kng lîm."Chùn'a thêng chi̍t khapō͘, kiâⁿ óa khì, tu chi̍t tiuⁿ chi̍t chheng kho͘ ê chih-puh hō͘ i, kóng,"Very good. "He bo͘-i koh áu chi̍tê tōa lé, ia̍t chi̍t hēchhiú, hut chi̍t ē tha-khu-sih tú lâi kàu bīnthâuchêng.

Chi̍tlō͘ hi-hi haha, chhiò tńglâi kàu éng hô. Hāngá kháu khiā nn̄g ê kéngchhat á teh tán. Hâ té chhiuⁿ, chhēng tòng chhèngchí ê saⁿ, kòa ' khòng satsí ' ê ma-su-khuh, chhun chhiú cha̍h leh m̄ hō͘ in kòe."chhiáⁿ lín chit-má chiāmsî m̄ thongkòe.""Ai-ioh, sī siáⁿmi̍h tāichì?"Hōng'a késian mn̄g."hāngá lāi teh lia̍h lâng.""chinchiàⁿ ê? lia̍h siáⁿmi̍h lâng?"Hōng'a késian kiaⁿ."chhiúⁿ gînhâng ê, ū chhiuⁿ gûihiám.""Ôa, beh kiaⁿ sílâng!"nn̄g ê kóaⁿkín liu soan.

Kòelâi pài it Chùn'a chài Hōng'a lâi kàu Kháiia̍t tōamn̂g kháu, túhó chi̍t tùi a-tok-á chhiú khan chhiú ùi lāibīn chhutlâi. Chapo͘ ê thì kngthâu, kòa hīⁿkau, chhâ bó͘ ê chhēng gû'á khò͘, moa tésaⁿ, hiān tō͘châi. Hit ê chhēng âng jiông khan kim si ê bo͘-i khiā ti̍tti̍t, keⁿ̄g ko bō'á thuh khí lâi kiâⁿ tōa lé, kóng,"Thank yo͘! Come again."He a-tok-á kàisêng bô khòaⁿ tio̍h iā bô thiaⁿ tio̍h, ma-su-khu kòa tiâu leh, tī tōamn̂g kháu lám leh siochim, teh kóng bye-bye. Hōng'a ùi Kháiia̍t oânkang chhutji̍p ê āupiah mn̂g ji̍pkhì. Che ji̍t siōngpan, chiàusiông sàu thô͘kha chheng pângkeng, kàu àm sî cha̍p tiám hāpan, kui ji̍t bi-bi-á chhiò. Khoán hit keng kongchú thò pâng ê sî, bong he bînchhn̂g nńg-nńg sìm-sìm, iô iô chhe̍k-chhe̍k, chhùi ná liām,"Kháiia̍t kongchú Tân Kimhōng …, Bóng hihán lah."


「一百萬!一百萬!一百萬!…」鳳a大聲hiu,雙手gia̍h koân概成teh hoah萬歲。「一百萬!一百萬!…」俊a tòe伊hán,kā鳳a規身軀mo͘h起來se̍h。俊a人細hiuⁿ,鳳a身肥thún,顛一下差一sut á siak倒。不過事實總數是99萬,算二擺a,kah無一百萬。Hoah一百萬加真爽tō是。

「來!我chhōa你來去Soho買súi衫!據在你kéng,看beh幾十領…」kā鳳a kûi leh chim,chim kah 鳳a ngiau,gī-gī笑。He錢若金紙一把一把la̍k-la̍k iā,「一萬,二萬,三萬…」,規土腳攏是。

「你看!俊a!」鳳a hoah大聲,指hit台電視。「你看!你lah!是你lah!」俊a驚一tiô,雙手kā鳳a ê腰放去。「Koh來特別報告,今á日下晡,天母東路玉山銀行搶劫案…」Koh放搶劫現場ê錄影。「查甫人,20 thóng歲,155公分,鼻頭一粒烏痣…」Taⁿ害a,hit個進前,伊有去玉山銀行看幾nā擺,明明無看著有監視ê hip相機。夭壽oh,m̄知tī tó位去hō͘ hip去?趕緊hia ê錢khioh-khioh--leh,運動袋á袋一袋,安全帽tì leh,駛o͘-to͘-bái走去永和鳳a in母a hia bih。

隔轉日成實載鳳a去Soho買súi衫。俊a驚hō͘人認著,安全帽tì tiâu-tiâu,m̄敢thǹg落來。O͘-to͘-bái停tiàm Soho頭前,kā鳳a講:「你入去tō好。我tòa chia等。」鳳a皮包á kōaⁿ leh,家己一個人入去,一樓到五樓,se̍h二點外鐘才出來。雙手kōaⁿ三個袋á chiah大ê。

先穿一su pâng金花干烏ê禮服hō͘俊a看,長長拖到土腳。Koh來換一套白波波ê洋裝,kah一領té-té-té ê迷你裙。續落來thǹg kah光光,moa一su粉紅á半通光ê內底衫裙,內面一領有le-suh ê細細e̍h-e̍h ê三角褲,「你看!愷悅公主陳金鳳!」一雙三寸koân屐á se̍h一liàn,差一sut á oaihN一倒。俊a看kah坐bē tiâu,起狂peh起來腳來手來,ngia̍uh-ngia̍uh摸。鳳a m̄ hō͘伊摸。「你家己講ê ,thàn錢發pōng,beh chhōa我去愷悅,tòa公主套房 」「明á chài,明á chài來去tòa。」Tō beh kap鳳a sńg。鳳a kā sak走,m̄ kap伊sńg。「明á chài,明á chài才拍算。」Súi衫súi褲收收起來。據在俊a七姑成八姑成,m̄ tō是m̄。

Hit幾日電視無新聞,天母東路玉山銀行搶劫案報幾偌擺。Ta̍k擺hip相出來,鼻頭一粒痣,正面、邊á面攏有,清清楚楚。俊a bih tī鳳a in母a hia,規日m̄敢出門,ná敢去tòa愷悅?!Kan-na早時o͘-to͘-bái載鳳a ùi永和去台北上班,安全帽khàm密密,m̄敢thǹg起來。按呢過三禮拜,日時關厝內,暗時hō͘鳳a刁古董創治,換súi衫súi褲hō͘伊看,hiâu-hoe使目尾,微微笑,kā伊siâⁿ:「愷悅公主陳金鳳。」Tō是kan-na m̄ hō͘伊摸。

按呢ta-sò koh生iau,tī hia受苦想無步。Tú好無外久和平病院病案爆發,台北市「殺死(SARS)」大流行。俊a看電視teh報,街á路、店裡四界攏隨人tah一個ma-su-khuh,面掩kah bā-bā,m̄敢喘khùi,驚hō͘人òe著「殺死」。一時想著一個好步,跳起來hiu:「鳳a,我chhōa你來去愷悅。」

掛一個N95 ma-su-khuh,koh另外用紗布作一個大嘴掩,tú好大面khàm bā-bā,chhun hia̍h-á kap目睭。O͘-to͘-bái駛leh,來到Soho,大扮tō入去。買一su藍海ê西裝,金tauh-liú-á ê sia-chuh,意大利絲á ne-khu-tái,koh一雙虱目á魚頭尖尖ê烏皮鞋。

二個人穿穿好勢,he查甫ê雖罔無性感男星Gary Cooper ê派頭,人講衫撇人tō ian,mā有三、四分青春男星柯俊雄ê扮勢。He查某ê雖罔無公主明星Grace Kelly ê風度,人講koân屐三寸io̍h,kha-chhng頭tō有風,mā有四、五分大膽藝人X曉丹ê姿勢。二人N95兼紗布ê ma-su-kuh tah leh,tha-khu-sih坐leh,sáng-sáng勢勢來到愷悅。

Tòa五星愷悅大飯店公主套房,食ê是法國式西餐,牛油chhi-suh,gia̍h刀gia̍h chhiám,lim ê是黃金甘tiⁿ ê siang-phéng,phih-phih pho̍k-pho̍k pù-phok-á,khin-khin khiang-khiang 酒杯á;穿ê是半通光ê紗網掛le-suh,看起來iⁿ-iⁿ iáⁿ-iáⁿ,khah常是摸摸so-so,thǹg kah光光;睏ê是tah báng-tà ê皇后眠床,倒落去nńg-nńg sìm -sìm,搖搖chhe̍k-chhe̍k,歡歡喜喜,規暝免睏。

二暝二日頭到尾全程lum sa-bi-suh(room service),一步免踏出公主房間ê門。Hit日中晝離開五星愷悅,he少年bo͘-i(boy)穿一身紅絨牽金絲制服,tì一頂雞卵糕koân帽,khàm一個N95 ma-su-khuh,khiā正正tī大門口等。帽á thǹg起來,kā in tàm大禮,講:「Thank yo͘,多謝光臨。」俊a停一腳步,行óa去,tu一張一千kho͘ ê chih-puh hō͘伊,講:「Very good。 」He bo͘-i koh áu一個大禮,ia̍t一下手,hut一下 tha-khu-sih tú來到面頭前。

一路hi-hi哈哈,笑轉來到永和。巷á口khiā二個警察á teh等。Hâ短槍、穿擋槍chí ê衫,掛『抗殺死』ê ma-su-khuh,伸手遮leh m̄ hō͘ in過。「請恁chit-má暫時m̄通過。」「Ai-ioh,是啥物代誌?」鳳a假仙問。「巷á內teh掠人。」「真正ê?掠啥物人?」鳳a假仙驚。「搶銀行ê,有槍危險。」「Ôa,beh驚死人!」二個趕緊溜soan。

過來拜一俊a載鳳a來到愷悅大門口,tú好一對a-tok-á手牽手ùi內面出來。查甫ê剃光頭、掛耳鉤,查某ê穿牛á褲、moa短衫、現肚臍。Hit個穿紅絨牽金絲ê bo͘-i khiā直直,雞卵糕帽á thuh起來行大禮,講:「Thank yo͘!Come again。」He a-tok-á概成無看著也無聽著,ma-su-khu掛tiâu leh,tī大門口lám leh相chim,teh講bye-bye。鳳a ùi愷悅員工出入ê後壁門入去。這日上班,照常掃土腳清房間,到暗時十點下班,規日bi-bi-á笑。款hit間公主套房ê時,摸he眠床nńg-nńg sìm-sìm,搖搖chhe̍k-chhe̍k,嘴ná念:「愷悅公主陳金鳳…,Bóng稀罕lah。」