疼你e5厝邊【前期文章索引】

思念故鄉ê母親2006.06.04

她ê靈魂已經變成永生
展開雙翼ûn-ûn-á飛到我ê身邊

Hō͘母親ê六節詩2006.05.28

Oh!當我死後離開chit-ê憂傷ê世界
我祈禱靈魂──kap母親仝款──ē-tàng chhōe-tio̍h
Tī神ê城門內有一個歇睏ê所在

春天2006.05.21

我kā對開ê窗á phah-kah開開開
猶koh小khóa驚去看tio̍h teh等待ê冬天
但,春天卻已經ûn-ûn-á進入我ê心城

花蕊tó位去2006.05.14

彩虹一般榮耀ê花環
赤裸ê大地tùi憂鬱中koh醒起來

看tio̍h樹林線2006.05.07

當你信心軟弱、靈性倒退ê時
得tio̍h無koh再失敗ê ǹg望果子

感 恩 之 歌2006.04.30

上天恩賜大地ê豐收
有唱bē了ê喜樂kap感恩之歌

熱天花園ê黃昏2006.04.23

Tī寂靜ê熱天暗暝
滿天星辰kap花香

小 溪2006.04.16

Hit-ê雜亂ê狂想曲
Chiah變成溫柔ê催眠曲

番 紅 花2006.04.09

柔軟ná絲á、薄kah ná吹氣玻璃
春之酒滿杯芳芳

暴 風 雨2006.04.02

風,吹起千首ê合唱曲
是tùi廣瀚ê時空世界來ê
四季,tùi我ê面頰hôe過
Teh演奏交響曲

看tio̍h樹林線2006.03.26

被棄sak tī偏僻高地ê艱苦堅強生涯
確信ē-tàng tùi chiah-ê樹á
當你信心軟弱、靈性倒退ê時
得tio̍h無koh再失敗ê ǹg望果子

感 恩 之 歌2006.03.19

心中teh唱收割馬車之歌
上天恩賜大地ê豐收
有唱bē了ê喜樂kap感恩之歌

熱天花園ê黃昏2006.03.12

然後,一時寧靜
一片烏暗掃過天頂
掩蓋大地
Tī寂靜ê熱天暗暝
滿天星辰kap花香

小 溪2006.03.05

伊,kah-ná知影我siōng合意ê歌曲
因此無停teh唱hit段音樂

番 紅 花2006.02.26

我kā伊khǹg倒tńg去原來發見ê草裡
伊是扇型邊飾ê細蕊杯狀花
柔軟ná絲á、薄kah ná吹氣玻璃
春之酒滿杯芳芳

被上帝開光點眼ê盲人調音師─邱瑞淵2006.02.19

回想起chiah-ê歷程,邱瑞淵感覺,這也是做童乩kap做基督徒無仝款ê所在。做一個童乩,必須受限制tī頭殼頂ê小神或邪靈,看時看日跟tòe行;但是,做一名基督徒,心卻是自由ê,只要mài做pháiⁿ事,上帝所應允ê日子,日日是好日。

紫 丁 香2006.02.12

Tī知影in ê名字chìn前
我早to̍h愛tio̍h春風吹來ê芳香
Tī玫瑰iáu未開花爭豔ê時
夏日已經向我iat手

春 臨 大 地2006.02.05

手中感覺嫩(chiⁿ)草teh成長
柔軟koh順順順——親像天鵝絨
四月ê微風吹過面頰
清新ê紫丁香
kap青青青ê大地

春 至2006.01.29

昨暝,世界一片白霜
無一點á跡象顯示寒冬teh beh結束
Tòe teh來ê只是春天ê柔和

預 報2006.01.22

蘋果樹koh穿銀白iáⁿ目ê花衫
一夜之間,puh出來嫩(chíⁿ)芛(íⁿ)
我掠做(fa41)是teh歇睏

四 季2006.01.15

神創造綠色kap棕色ê世界
Koh hō͘雪片紛紛飄落來
暗時,星瞬間消失無去
Kā大地漆成做銀白

Hō͘安•蘇利文2006.01.08

無聲koh無影ê空間
她帶來真有秩序ê生命韻律
用手摸來了解chit-ê宇宙
是一份語言ê禮物kap渴望


她留落來豐盛ê年華
超越她ê願景,知識ê種籽tī心中
形成世紀ê花蕊

注意林清水兄ê譯詩《心城》2006.01.01

Smithdas雖然是一位盲聾啞ê詩人,伊所顯示出來ê了不起ê一點是詩中ê色彩。只要各位注意看,就可以看tio̍h伊詩中所加上各種色彩,十分鮮明,叫人賞心悅目。

顯出上帝ê大能2005.12.18

耶穌應講:「...伊出世就青瞑,是為tio̍h bēh ti伊ê身上顯出上帝ê大能。」(約翰福音九章3節)

最清潔2005.12.11

以後,敬文tú-tio̍h金萬夫婦ê時,lóng帶敬佩ê心情kā in phah招呼,金萬夫婦也親切kā伊請安。

趁猶日時tio̍h做工──關懷視障一路行過來2005.12.04

有一種高人一等卻自以為了不起 ê 同情施捨,是無「心」點 bē to̍h ê 蠟燭,hō͘ 受施者真大 ê 傷害。所以弱勢團体常常要求 ê 是尊重,卻m̄是同情,he 是指無「心」 ê 同情;有「心」 ê 同情是關懷 kap 尊重,無「心」 ê 施捨是歧視 kap 高傲。

勇敢ê台灣人朱萬花2005.11.27

伊chit塊CD,我敢講是世界第一塊使用漢羅台語歌詞ê開先鋒。Ǹg望這小步會當帶動台語勇壯成長

老公,你好(2)2005.11.20

親愛ê老公,我知影你也有苦衷,你tio̍h表現kah-ná lóng無在乎,然後充滿期待,有一工,我iáu ē-tàng像以前仝款,ē-tàng hō͘你依賴加án-ne一點點á。

老公,你好(1)2005.11.13

你過來kā我攬teh,心疼我ê改變,「bē-sái,外面siuⁿ危險。」兩分鐘後,你tī書房裡繼續teh sńg AutoCar,bē bē記得hoah一聲「絕對bē-tàng家己出門,你可能會跋到tī水溝裡!」

蠟燭無心bē to̍h2005.10.30

弱勢團体常常要求ê是尊重,卻無需要同情,he是指無「心」ê同情;有「心」ê同情是關懷kap尊重,無「心」ê施捨是歧視kap高傲。

盲人興學2005.10.23

盲人接受英語函授教育,不但thang提昇in ê學習kap知識領域,koh-khah thang擴大盲人ê就業機會。延聘盲人做校長kap教職員,koh-khah有[立竿見影]ê功效。

玻璃屋2005.10.16

我ê世界看起來真大,但是我所摸能tio̍h ê,卻kan-ta眼前一方、手上一片。

有職業ê失業人口2005.10.09

Tī希望家己瞭解kap做到koh-khah chē ê同時,我突然發現家己是失了聲,啞然ê。Chit-ê日誌一定有續集,或緊或慢,to̍h無法度計算。

Mr. 伊特,你beh往toh位去?2005.10.02

伊特伸出伊ê手臂,你怎樣kap伊ê雙手合作neh?你也伸出雙手kap伊同齊探索,á是kā 二號餐送到伊手裡。

耶穌tī路上看見一個生落來就失明ê人2005.09.25

耶穌tī路上看見一個生落來就失明ê人。伊ê門徒問伊:「老師,chit-ê人生來就失明,是誰ê罪造成ê?是伊家己ê罪或是伊父母ê罪neh?」耶穌回答:「伊失明kap伊家己或伊父母ê罪lóng無關係,而是beh tī伊身上彰顯上帝ê作為。」——約翰福音九章1∼3節

今á日無詩2005.09.18

滾滾山洪kah-ná猛獸吞落了全莊
一腳踏空可憐魂斷
今á日無詩
親人ê目睭濕了又koh濕

當生命進入倒算計時——李長興ê故事2005.09.11

死亡kap苦難有可能ná親像冷冽ê寒冬,但是耶穌基督ê死kap復活,帶hō͘咱新ê ǹg望kap生命;上帝所注入ê chit股強大暖意,kā咱講,春天,就beh來臨。

目屎ná落雨2005.09.09

勇敢ê台灣人─朱萬花2005.08.28

Kah-ná南投ê庄腳人kap田庄人,lóng是勇敢ê台灣人。

現代中文譯本點字聖經ê誕生2005.08.21

我現在參與台語文運動,mā想tio̍h盲人需要台語羅馬字ê點字聖經,阮tāi先beh開發台語明盲字自動轉換介面ê電腦軟体,仝款將台語羅馬字聖經轉譯做點字,hō͘ in kap咱仝款ē-tàng用母語來讀聖經

頭一pái ê接觸2005.08.07

我想tio̍h馬太福音第六章22-23節:「身軀ê燈就是目睭;你ê目睭若金,thong身軀就光。你ê目睭若花,thong身軀就暗。你內面ê光若暗,hit-ê暗jōa大ah!」

瞎子摸象ê誤解2005.07.08

首先,『瞎子』是帶有歧視ê字眼,現在大家lóng改稱目睭無看ê做『盲人』或是『視障者』。Koh講這個譬如非常無適當,這是對盲人無了解而且無公平;你若hō͘盲人夠額ê時間hō͘伊摸(看)完全部ê大象,伊會kā你講大象就是大象。阮盲人[目中無人],但明眼人卻[視若無睹];請你『mài干單看tio̍h我無看ê』,人ê智慧kap能力lóng是有限ê,包括明眼人kap視障者,對代誌ê認知lóng是侷限tī一角,無辦法像上帝看到整個宇宙。你所認知ê盲人可能只是『象是大柱』,或是『象是大喇叭』,或是『象是大牆』。」

HANDICAP =差點2005.07.08

聽講台灣目前因為無照員工人數比例倩殘障人士ê罰金累積有幾若十億,chit種叫做「殘障福利基金」有用來做殘障人士ê福利路用,但並m̄是真健康社會應該有ê現象。大家tio̍h-ài有「HANDICAP=差點」ê精神,咱ê社會才會祥和、文明。