《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

070 chhiám, 掠鳥á人nê鳥á網


lia̍h() chiáu() á lâng()() gōa() leh nê chiáu() á bāng()hn̄g-hn̄g(遠 遠) poe() lâi() chi̍t-tīn(一 陣) chiáu() á,

hò͘ⁿ-kî(好奇)i() mn̄g() :「 () leh chhòng siáⁿ-mi̍h(啥 物) ?」

góa() leh nê pe̍h() pò͘() tiâu() á。」
「Beh chhòng siáⁿ() ?」
「Beh khòaⁿ() súi lah。」
「Ná ē khòaⁿ() () bāng() á,kan-na khòaⁿ() tio̍h nn̄g() ki() tekko(竹篙)?」
poe() khah óa leh to̍h khòaⁿ() chin() chheng-chhó(清 楚) 。」

Kui tīn() chiáu() á hò͘ⁿ-kî(好奇)kín() poe() óa khì() khòaⁿ() chheng-chhó(清 楚)kiat-kó(結 果) lóng chóng() tiâu bāng()

gû ' ì(愚意)ba̍k() chiu peh ho͘ kim() ,chiah bē tiòng() lâng() kè-chhek(計 策)