《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

022_chhiám, 胡蠅食蜜


()(bi̍t)ê seng-lí(lâng)()tiuⁿ-tî tī門 口(mn̂g-kháu)(tiâⁿ)kòng(phòa)(chi̍t)(koàn)(bi̍t),siâⁿ(lâi)(chi̍t)(tōa)(tui)胡 蠅(hô͘-sîn)胡 蠅(hô͘-sîn)(tham)(tiⁿ),jú(chia̍h)(chai)滋味(chu-bī),jú(chia̍h)(sio)chiⁿ,soah chiⁿ-chiⁿ入 去(ji̍p-khì)膏膏(ko-ko)ê蜜 汁(bi̍t-chiap)(lāi)(kha)(si̍t)hō͘(bi̍t)(liâm)tiâu-tiâu,beh(cháu)(cháu)(khì),beh(poe)(poe)起 來(khí-.lâi)只好(chí-hó)(tán)()胡 蠅(hô͘-sîn)非 常(hui-siông)後 悔(hiō-hóe):「(ū)(kàu)不 幸(put-hēng)(ūi)tio̍h(tham)(tiⁿ),soah(lâi)失 去(sit-khì)性 命(sèⁿ-miā)。」

啟示(khé-sī)貪 心(tham-sim)()(io̍h)(i),siáu(tham)(jiá) 禍 端(hō-toan)。。

註解:
胡蠅:[蒼蠅]
kòng破:[打破]
相chiⁿ:[擠來擠去]
膏膏(ko-ko):[濃稠狀]
黏tiâu-tiâu:[緊緊附tio̍h、沾黏]
siáu貪:[貪得無厭、貪心不chiok]
惹:[引起、招來]
禍端:[災難]