《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

002-chiam, 貓á kéⁿ-tio̍h魚á刺(niau)á kéⁿ-tio̍h()á(chhì)(chi̍t)(chiah)(niau)á hèng chhńg魚 頭(hî-thâu)()sè-jī(khì)hō͘魚 刺(hî-chhì)kéⁿ tī嚨喉(nâ-âu)(thiàⁿ)kah beh()趕 緊(kóaⁿ-kín)(khì)chhōe白 鴒 鷥(pe̍h-lêng-si):「拜 託(pài-thok)(góa)嚨喉(nâ-âu)ê魚 刺(hî-chhì)ngiáu出 來(chhut-.lâi)(góa)(lia̍h)10(bóe)()á kā()(soat)多謝(to-siā)!」

白 鴒 鷥(pe̍h-lêng-si)(kiò)(niau)á(chhùi)peh(khui)輕 輕(khin-khin) 鬆 鬆(sang-sang)to̍h kā魚 刺(hî-chhì)()出 來(chhut-.lâi)(niau)á輕 鬆(khin-sang)kah,趕 緊(kóaⁿ-kín)白 鴒 鷥(pe̍h-lêng-si)(soat)多謝(to-siā),oat-.leh to̍h beh離 開(lī-khui)

白 鴒 鷥(pe̍h-lêng-si):「()()(kóng)beh(lia̍h)10(bóe)()á hō͘(góa)?」

(niau)á(kóng):「(góa)(kiaⁿ)(chúi),ná(ū)hit-lō châi-tiāu掠魚(lia̍h-hî)á?」

寓意(gū - ì)(thò͘)liân-siân,(sìn)(kháu)(khui)()講 話(kóng-ōe)()(sǹg)(ōe),to̍h()()信 用(sìn-iōng)

註解:
kéⁿ-tio̍h:[被食物或小骨頭卡住喉嚨]
hèng chhńg:[喜歡用嘴巴吸取剔除食物]
sè-jī:[小心]
ngiáu:[用尖棒子挑起挖取的動作]
嘴peh開:[嘴張開]
oat:[轉彎改變方向]
ná有:(哪有)[怎麼有?]
hit-lō châi-tiāu:[那種能力]
吐liân-siân:[信口開河]