《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

043_chhiám, Lò͘蟹á坦橫行_2Lò͘()á行 路(kiâⁿ-lō͘)(kiâⁿ)坦 橫(thán-hoâiⁿ),hō͘(lâng)供 體(keng-thé)橫 行(hoâiⁿ-hêng)霸道(pà-tō)。」 Lò͘()á阿母(a-bú)決 定(koat-tēng)一 定(it-tēng)tio̍h改 變(kái-piàn),m̄-thang koh坦 橫(thán-hoâiⁿ)(kiâⁿ)。」To̍h()Lò͘()á-kiáⁿ(o̍h)向 前(hiòng-chêng)(kiâⁿ)

Lò͘()á-kiáⁿ抗 議(khòng-gī)(kóng):「(lán)()父母(pē-bú)生 成(seⁿ-sêng),m̄()橫 行(hoâiⁿ-hêng)霸道(pà-tō)。」

寓意(gū - ì)做 人(chò-lâng)ài(ū)主 見(chú-kiàn),m̄-thang hō͘ (lâng)(khan)leh(kiâⁿ)


註解:
供體(keng-thé):[以譬喻或含沙射影的方式罵人。譬相]
生成(seⁿ-chiâⁿ):[天生自然]
橫行霸道(hoâiⁿ-hêng pà-tō)
牽leh行(khan leh kiâⁿ):[牽著走]