Lahjih寓言【前期文章索引】

080 chhiám, 蜜蜂2021.07.11

gûì(愚意)phîkhì(脾氣) po̍k() ()sī hó(是好) tāi,m̄nā siong() pa̍tlâng(別 人) ,mā sńg() kakī。

079 chhiám, 虎頭蜂2021.07.04

gûì(愚意)khò() () hō͘ () gō͘()

078 chhám, Chhò柴ê斧頭2021.06.27

gûì(愚意)láusi̍tlâng(老 實 人) tit() tio̍h chàncho͘(贊助) ;痟 thamsim(貪 心) phah kiat()chhinchhiūⁿ(親 像) leh chòchha̍t(做 賊)

077 chhám, 苦楝á kah苦楝舅2021.06.20

gûì(愚意)chūsìn(自信) chò() kakī; () lâng() khah gâu,m̄ bián() hiaupai。

076 chhám, 蜈蚣舅爭beh做大2021.06.13

gûì(愚意)lí sī(你是) ()góa sī(我是) góa()chò() kakī, hō͘siōng(互 相) chuntiōng(尊 重) ,mài sio() phiⁿ。

075 chhám, 烏鶖山烏鶖仝一家2021.06.06

gûì(愚意) :Lóng () kakī,lóng () Fonmosan, lán() tio̍h hō͘siōng(互 相) chuntiōng(尊 重) ,m̄thang kèkàu(計較)

074 chhám, Niáu鼠á表演行路2021.05.30

gûì(愚意)pēbó(爸母) seⁿchiâⁿ(生 成)koàiⁿsì(慣 勢) sêng() chūjiân(自 然)koàiⁿsì(慣 勢) to̍h ()

073 chhiám,坐膨椅ê狗kah顧厝ê狗盤嘴錦2021.05.23

gûì(愚意) :Kanna hiángsiū(享 受)tíntāng(振 動)sitkhì(失去) óa khò() to̍h chai() tāi。

072 chhiám,樹蔭kha閃涼2021.05.16

gûì(愚意)chinchiàⁿ(真 正)chai() () pháiⁿ, siū lâng(受 人) inhūi(恩惠) koh khòaⁿ() lâng() () ba̍ktē(目地)

071 chhiám,掛 linlong'á ê狗á:2021.05.09

gû-ì(愚意) :Ah () lô͘-môa(鱸鰻) khùi() ê lâng() ,khah ē ēng() chhàu() iāng, lâi() am-khàm(掩 蓋) ka-kī ê sim-hi(心虛)

070 chhiám, 掠鳥á人nê鳥á網2021.05.02

gû ' ì(愚意)ba̍k() chiu peh ho͘ kim() ,chiah bē tiòng() lâng() kè-chhek(計 策)

069chhiám,八月siáu媽祖2021.04.25

gû ' ì(愚意)tāisîn(大 神) tāitō(大道)chiàu() kahchí(甲 子) hiángsiū(享 受) hiuⁿian(香 煙) ,m̄bat kóngōe(講 話) ,lóng ()chú() chohgia̍t(作 孽) o͘pe̍h(烏白) ()

068 chhiám, 無良心ê牛販á2021.04.18

gû ' ì(愚意)() phīⁿ() hō͘ lâng() lêng() leh,kù chāi() lâng() anpâi(安排)

067 chhiám, 一把箸2021.04.11

gû ' ì(愚意)thoânkiat(團 結) to̍h ū() le̍kliōng(力 量)

066 chhiám, Tio̍h傷ê Bāhio̍h2021.04.04

gû ' ì(愚意)chhianbān(千 萬) m̄thang siongsìn(相 信) pháiⁿ lâng() pian() ê hóthiaⁿ(好 聽) ōe()

065 chhiám,擴大機khêng分喇叭2021.03.28

gû ' ì(愚意)gōa() kiâⁿ() lâng() ê phênglūn(評 論)chún()

064 chhiám, Hah-hih ê狗á2021.03.21

gû ’ ì(愚意) :Kakī nōasèng(懶 性) () chúnsî(準 時)kòai() lâng() () chiàu() khí() kang()

063 chhiám, Kā貓á掛linlong'á2021.03.14

gū ' ì(愚意)chiù chōa(咒 誓) hō͘ pa̍t lâng(別 人) ()

062 chhiám, 匏á苦瓜lám leh吼2021.03.07

gû ’ ì(愚意)() lísèng(理 性) ê phoephêng(批 評) ,mài chhap. i()

061 chhiám, 阿媽騙gín'á講話2021.02.28

gû ’ ì(愚意)kóng()chi̍tthò(一 套)chò()chi̍tthò(一 套) ê lâng()sìn() tit()in’ūi(因為) ē hō͘ i() phiàn() leh lōnglōng se̍h。

060 chhiám, 孔雀笑青苔á2021.02.21

gū ‘ ì(愚意)pēbú(父母) seⁿsêng(生成) ,súi bái bē () . tit()chūsìn(自 信) siōng iàukín(要 緊)

059 chhiám, 白頭khok'á交陪粟鳥á2021.02.14

gū ‘ ì(愚意)chhianbān(千 萬) m̄thang kau() tio̍h pháiⁿ pêngiú(朋 友) ,chiah bē chia̍h() tio̍h kiⁿ。

058 chhiám, 雞á笑白鴒鷥無腳腿仁2021.02.07

gû ’ ì(愚意)chū’iû(自由) chūchāi(自 在) khah si̍tchāi(實 在) ,khah iâⁿ() hō͘ lâng() koaiⁿ()láng() á lāi() () khóanthāi(款 待)

057 chhiám, 兔á相招beh去死2021.01.31

gû ' ì(愚意)ū() () phēng,chiah chai() ū() lâng() () lán() khah hiauhēng, ióngkám(勇 敢) o̍ah() lo̍h() . khì() chiah () púnténg(本 等)

056 chhiám, 點光明燈2021.01.24

gū ’ ì(愚意)kngbêng(光 明)kng() koh bêng() ,to̍h bē () bêng()kongbêng(功 名)kongbêng(功 名) līlo̍k(利祿)chùtiāⁿ(註 定) itseng(一 生) tuikiû(追 求) chiúsek(酒 色) châikhì(財 氣)khòailo̍k(快 樂)

055 chhiám, 番á油燈2021.01.17

gū ì(愚意)chiatséng(節 省) lênggoân(能 源) () chi̍t() hāng() bítek(美德)

054 chhiám, 斷尾溜ê膨鼠:2021.01.10

gû' ì(愚意)káipiàn(改 變) pa̍tlâng(別 人)putjû(不 如) káipiàn(改 變) kakī

053 chhiám, 牛車夫kah大力士2021.01.03

gū ' ì(愚意)ióngkám(勇 敢) bīntùi(面 對) lânkoan(難 關) ,chiah () káikoat(解 決) lântê(難題) () pānhoat(辦 法)

052 chhiám, 胃kah腳冤家2020.12.27

gū - ì(愚意)ha̍p-chok(合 作) chè-chō(製 造) khùi-la̍t(氣 力)thoân-kiat(團 結) siōng ū() kàu() la̍t()

051 chhiám, 台灣犬jiok野兔2020.12.20

gū - ì(愚意)ūi() tio̍h oa̍h-miā(活 命) ê ì-chì(意志)iâⁿ() kòe() jīm-hô(任 何) phah piàⁿ()

050_chhiám, 樹á kah斧頭2020.12.13

gū - ì(寓意)pang-chān(幫 贊) te̍k-jîn(敵人) to̍h () siau-bia̍t(消 滅) ka-kī(家己)

049_chhiám, 風kah日頭相輸2020.12.06

gū - ì(寓意)pà-tō(霸道) kiông-pek(強 迫) () it-tēng(一 定) ē iâⁿ()tián-hiān(展 現) si̍t-le̍k(實力)jia̍t-chêng(熱 情) chiah () pún-téng(本 等)

048_chhiám, 狗á貓á相換食物2020.11.29

gū - ì(寓意)kok-lâng(各 人) ū() kok-lâng(各 人) ê pún-téng(本 等)sûi() lâng() ū() sûi() lâng() ê châi-lêng(才 能) ,ná-tio̍h him-siān(欣 羨) pa̍t-lâng(別 人)

047_chhiám, 粉鳥鷹招紅鶯、黃鶯飛行表演2020.11.22

gū - ì(寓意)ba̍k-chiu(目 睭) peh ho͘ kim()hīⁿ-khang(耳 孔) ngiáu ho͘ lāi() ,chiah bē hō͘ lâng() phiàn()chai()

046_chhiám, 機車店kah音樂教室2020.11.15

gū - ì(寓意)kāng-tô͘(仝 途) sio-kī(相忌)bô-kâng(無 仝) tô͘()() it-tēng(一 定) ē sio-kēng chhī()

045_chhiám, 羊mé-á bih tiàm牛牢內2020.11.08

gū - ì(寓意)tô-seng(逃 生) tio̍h chim-chiok(斟 酌) ,m̄-thang ūi() tio̍h chi̍t-sî(一時) ê an-choân(安 全) ,soah bē kì-tit(記得) lēng-gōa(另 外) chi̍t() chióng() chai-hāi(災 害)

044_chhiám, Tn̄g-tio̍h臭 腥 母2020.11.01

gū - ì(寓意) :Ē-tàng seⁿ-sí(生死) sio() thīn-.ê,chiah () chin-chiàⁿ(真 正) mah-chih ê hó-pêng-iú(好 朋 友)

043_chhiám, Lò͘蟹á坦橫行_22020.10.25

gū - ì(寓意)chò-lâng(做 人) ài ū() chú-kiàn(主 見) ,m̄-thang hō͘ lâng() khan() leh kiâⁿ()

042_chhiám, Lò͘蟹á坦橫行_12020.10.18

gū - ì(寓意)pē-bú(父母) seⁿ-sêng(生 成)sūn() () chū-jiân(自 然) to̍h () ,m̄-thang bián-kióng(勉 強)

041_chhiám, 烏鴉á嘴ta2020.10.11

gū - ì(寓意)kái-koat(解 決) tāi-chì iōng-sim(用 心) siūⁿ()su-khó(思考) seⁿ() khiáu-khì(巧 氣)ū() khiáu-khì(巧 氣) to̍h ē kán-tan(簡 單) kái-koat(解 決) tāi-chì。

030_chhiám, Niáu鼠á͘報恩情2020.10.04

gū - ì(寓意) :M̄-thang khòaⁿ() niáu chhí() á () tiám()chhiū() á͘ ki() ē keⁿ () lâng()chhiū() á͘ ki() mā ē kiù-lâng(救 人)

029_chhiám, 雞公、狗á͘ kah石虎2020.09.27

gū - ì(寓意)ū() khá-khì(巧 氣) ,to̍h ē khin-sang(輕 鬆) kái-koat(解 決) tāi-chì。

028_chhiám, 兩隻niáu鼠2020.09.20

gū - ì(寓意)kán-tan(簡 單) seng-oa̍h(生 活) khah chū-chāi(自 在)kiaⁿ-hiâⁿ(驚 惶) khióng-pò͘(恐 怖) ê hiáng-siū(享 受) tian-tò(顛倒) hāi()

027_chhiám, 野狗食羊á͘ ê理由2020.09.13

gū - ì(寓意) :Pháiⁿ lâng() nā-sī(若是) beh kā lán() khia khang() khia phāng()lán() án chóaⁿ() ka soat-bêng(說 明)() () 效。

026_chhiám, 水牛káng拖牛車2020.09.06

gū - ì(寓意) :Kut-la̍t lâng() tiām-tiām(恬 恬) á͘ chò() ,pân-tōaⁿ lâng() chò-kang(做 工) ōe() sái() liáu-liáu(了 了)

025_chhiám, 貪心ê狗2020.08.30

gū - ì(寓意) :Siuⁿ tham-sim(貪 心)kiat-kó(結 果) ()siang() thâu() () chi̍t() ngauh。」

024_chhiám, 鴨bî-á kah ko̍k-ko̍k雞á͘2020.08.23

gū - ì(寓意)khò͘-thâu(褲 頭) kat() sio-liâm(相 黏) () hêng-iông(形 容) kám-chêng(感 情) ()chin-chiàⁿ(真 正) pa̍k() sio-liân(相 連) khak-si̍t(確 實) () khong-khám pō͘-sò͘(步數)

023_chhiám, 兩隻相phah ê雞kak-á͘2020.08.16

gū - ì(寓意)kiau-ngō͘(驕 傲) hiau-pai ē jiá-lâi(惹來) chai-hāi(災 害)khiam-pi(謙 卑) sio() niū() chiah eng-kai(應 該)

022_chhiám, 胡蠅食蜜2020.08.09

khé-sī(啟示)tham-sim(貪 心) () io̍h() i() ,siáu tham() jiá() hō-toan(禍 端) 。。

021_chhiám, Chiok有夠力2020.08.02

khé-sī(啟示)jîn-seng(人 生) lō͘()chi̍t-pō͘(一 步) chi̍t() kha-ìn(腳印)kha-ta̍h(腳 踏) si̍t-tē(實地) ,siōng ū() kàu() la̍t()

010_chhiám, 好玄誤大事2020.07.26

gū - ì(寓意)hò͘ⁿ-kî(好奇) sim() ē-tàng hoat-hiān(發 現) sin-kî(新奇) ,siuⁿ kòe() hò͘ⁿ-hiân(好 玄) ē gō͘() tāi-sū(大事)

009_chhiám, 猴山á弄狗熊2020.07.19

gū - ì(寓意) :M̄-siauh-hiauⁿh ê gûi-hiám(危 險) sńg chhiò() m̄-thang chhì()

008-chhiám, 不理異象2020.07.12

gū - ì(寓意) :『 kìⁿ() koài() put() koài()() koài() chū() pāi() 。』To̍h () () lán()put() () ī-siōng(異 象) 。」

007-chhiám, Niáu鼠á入牛角穩tak-tak2020.07.05

gū - ì(寓意)khiáu() to̍h () chhong-bêng(聰 明)khiáu() m̄ tio̍h ūi() to̍h piàn() kan-khiáu(奸 巧)

006-chhiám, 白頭khok-á來做siū2020.06.28

gū - ì(寓意) :Tú () ê koan-sim(關 心) () thiàⁿ-sim(疼 心)kòe-tō͘(過 度) ê koan-ài(關 愛) () jiáu-loān(擾 亂)

005-chhiám, 台灣犬有夠巧2020.06.21

gū - ì(寓意) :「 iâu-giân(謠 言) chí() î() tì-chiá(智者) 。」 khiáu-khiáu(巧 巧) lâng() m̄-thang hō͘ iâu-giân(謠 言) phiàn-phiàn(騙 騙) khì()

004-chiam, 猴山á拜託龜救命2020.06.14

gū - ì(寓意)() nn̄g() ńg() á () ()() gâu, saⁿ() kin() niau() () káⁿ() beh () () kin() niáu chhí()

003-chiam, Gín-á掠tō͘-kâu2020.06.07

gū - ì(寓意)tì-sek(智識) to̍h () le̍k-liōng(力 量) ,m̄-bat to̍h () sông, hun()chheng() to̍h () gōng()

002-chiam, 貓á kéⁿ-tio̍h魚á刺2020.05.31

gū - ì(寓意)thò͘() liân-siân, sìn() kháu() khui() ()kóng-ōe(講 話) () sǹg() ōe() ,to̍h () () sìn-iōng(信 用)

001-chiam, 檸檬冰水2020.05.24

gū - ì(寓意) :Bē-sái chia̍h()kóng() ,soah o͘-pe̍h(烏白) khan-thoa(牽 拖)

220-chiam, Pân-tōaⁿ ê 蟬á:2020.05.17

khé-sī(啟示)thoa-soa(拖 沙) ê hiō-kó(後果)

219-chiam, 兩隻雞公2020.05.10

gū - ì(寓意)() sek-tòng(適 當) ê () gâu, ū-sî(有時) ē jiá-lâi(惹來) chai-eh(災厄)

218-chiam, 貓á掠niáu鼠2020.05.03

khé-sī(啟示)lia̍h() ku() cháu() pih()

217-chiam, 哇雞kah烏雉雞:2020.04.26

khé-sī(啟示)lâng() () siōng-hó(相 好) ,to̍h hō͘-siong(互 相) o-ló; hō͘-siong(互 相) o-ló,to̍h jú lâi()()

216-chiam, 貓á beh咬雞á2020.04.19


khé-sī(啟示) :Ah ah() () kóng() chêng-lí(情 理) ê ok-pà(惡霸)khi-hū(欺負) lâng()bián() kóng() tō-lí(道理)

215-chiam, 、鼓井水雞2020.04.12

khé-sī(啟示)siūⁿ() thò-tòng(妥 當) chiah chò() ,chiah bē hiō-hóe(後 悔)sàm-su(三思) () hō͘() hêng() ,chiah bē chia̍h() tio̍h kiⁿ() 。)

214-chiam, 賊á偷掠雞公2020.04.05

khé-sī(啟示)() ha̍h-ēng(合 用) ê ki-su̍t(技術) ,khah gâu ruby>() () óng-jiân(枉 然)

213-chiam, 巧氣ê田蛤á2020.03.29

khé-sī(啟示)liu-liu(溜溜) chhiu-chhiu, chia̍h() nn̄g() lúi() ba̍k() chiu。 () chi̍t() pái koai() ,chiah-bē hō͘ lâng() phiàn()chai()

212-chiam, 蟬chhòng-tī雞公2020.03.22

khé-sī(啟示)tiⁿ-giân(甜 言) bi̍t-gí(蜜語) m̄-thang gō͘-kái(誤解) () kim-giân(金 言) gio̍k-gí(玉 語)hoa-giân(花 言) khá-gí(巧語) tiāⁿ() tio̍h () an() hó-sim(好 心)

211-chiam, M̄關雞母,phah人boa̍h-hio̍h:2020.03.15

khé-sī(啟示)ām-kún(頷 頸) seⁿ() liû() tú-tio̍h à。 hóe() sio() ba̍k-bâi(目 眉)chúi() im() kàu() phīⁿ-khang(鼻 孔)

210-chiam, 草螟á弄雞公2020.03.08

khé-sī(啟示)chū() choh-gia̍t(作 孽)oàn() siáⁿ-lâng(啥 人)

209-chiam, 牛蜂2020.03.01


khé-sī(啟示)lâng() ūi() châi() ()chiáu() ūi() chia̍h() bông()gû-phang(牛 蜂) ūi() tio̍h suh hoeh() () miā()

208-chiam, 貪食ê胡蠅:2020.02.23

khé-sī(啟示)tham-chia̍h(貪 食)cheⁿ() phòa() gia̍h()sí-lō͘(死路) chi̍t-tiâu(一 條)siáu() tham() nǹg ke() lam。 tham() () chhut-thâu(出 頭) () () bóe()

207-chiam, 伯勞猫á chhōe食物2020.02.16

khé-sī(啟示)pa̍t-lâng(別 人) ê chhò-ngō͘(錯 誤) () góa() kéng-kài(警 戒) ê po-lê(玻璃) kiàⁿ()

206-chiam, 迷信hām正信2020.02.09


khé-sī(啟示)kian-sìn(堅 信) chû-pi(慈 悲)hí-siá(喜 捨)phok-ài(博 愛) ,to̍h () chèng-sìn(正 信)

205-chiam 瓊花kah茶花2020.02.02

khé-sī(啟示)ian-hóe(煙 火) hó-khòaⁿ(好 看) () gōa ()khêng-hoe(瓊 花) khui-hoe(開 花) () chi̍t-mê(一 暝)

204-chiam, 雞榆kah菅芒2020.01.26

khé-sī(啟示)jiû-jio̍k(柔 弱) seng() chi() tô͘()nó͘-.sī(老氏) kài() kong-kiông(剛 強)

203-chiam, 腳各樣2020.01.19

khé-sī(啟示) : Τio̍h ài tâng-sim(同 心) hia̍p-le̍k(協 力) chiah-bē hō͘ lâng() khòaⁿ-phòa(看 破) kha-chhiú(腳 手)

202-chiam, 家豬恥笑山豬2020.01.12

khé-sī(啟示) :Kah m̄-bat chū-iû(自由) ê lâng() kóng() chū-iû(自由)si̍t-chāi(實 在) pe̍h() liáu() kang()

201-chiam, 臭屁ê喇叭2020.01.05

khé-sī(啟示)chhò-im(噪 音) chhá() sí-lâng(死 人)hòng-sàng-thâu(放 送 頭) tio̍h chún-chat(撙 節)