《白話字文獻e5文明觀》

| | || 轉寄

第二章《台灣府城教會報》、平面媒體、活字印刷術(三)

第二節 台灣第一份平面媒體-《台灣府城教會報》ê出現
一、《台灣府城教會報》ê創辦
印刷機ê傳入帶動「印刷業」ê興起,mā進一步帶動印刷品ê普遍,其中siōng重要ê tō是「報紙」ê產生。馬雅各捐贈印刷機hō͘台灣ê時chūn,雖然並無直接講著beh印刷報紙ê構想,kan-nā提起所捐贈ê印刷機beh作為辦白話字書刊ê用途。總是,若beh實行白話字教育,hō͘信徒thang透過對白話字ê jīn-bat來直接閱讀聖經等文字刊物,白話字報紙ê刊印kap傳播是落實白話字文字、宗教教育siōng方便ê方法。

1884年5月巴克禮牧師設立「聚珍堂」以後無lōa久,因為8月中法戰爭牽連著台灣ê關係,致使印刷ê khang-khòe停止一段時間,一直到1885年7月12號(光緒11年6月),tī台南新樓由巴克禮所發行ê白話字報紙:《Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò》(台灣府城教會報)創刊號chiah發刊。這份報紙ê出現有幾項時代ê意義:(1)伊是台灣報業史上ê第一份報紙,mā是台灣siōng長歲壽ê報紙。(2)伊是台灣第一ê大眾傳播媒體, mā ē-sái講是第一份平面媒體,伊ê發行hian開「台灣新聞史ê第一頁」,對台灣文化史ê貢獻不可否認。 值得注意ê是,《台灣府城教會報》創刊ê時,台灣巡撫劉銘傳mā發行官方ê漢文公報-《邸報》,m̄-koh官方ê公報對台灣社會教育影響無大。 (3)伊是當時中國境內siōng早ê教會報之一。 (4)伊是東南亞siōng早,亦是歷史siōng久長ê教會報刊。 由此可見這份報紙所扮演ê先驅地位kap重要性。

創刊號ê教會報篇幅有四ê版面,ùi第三期開始,加添到八ê版面,以後kúi年lóng是án-ne。發行人兼主編ê巴克禮牧師tī創刊號ê發刊詞ni̍h,寫著府城開始用印刷機來刊印報紙,以及鼓舞眾人學白話字ê主張:

…可惜lín本國ê字真oh,少少人看ē hiáu--tit。所以阮有設pa̍k物ê法度,用白話字來印冊,hō͘ lín眾人看khah快bat。亦近來tī chit ê府城阮有設chit ê印冊ê機器,thang印字親像chit號ê款式。Taⁿ阮ǹg-bāng lín眾人beh出力o̍h chiah-ê白話字;後來阮若印sím-mi̍h冊lin lóng ē-hiáu--tit看。人m̄-thang拍算因為伊bat孔子字所以m̄-bián o̍h chit號ê字;亦m̄-thang看輕伊,講是囝仔所讀ê...。(巴克禮:1885:1)

「第一張」ê「教會報」內容有以下幾項:(1)〈白話字ê利益〉,這是一篇「有獎徵文」ê文章。根據教會報紀錄,當時廈門ê牧師出一個題目,請漳、泉、台灣各教會ê人來做,題目是「白話字ê利益」。後來有接著九個人ê文章,就請馬醫生、甘牧師來做評審,第一名賞銀五個,第二名賞銀三個,第三名賞銀兩個。教會報將前一、二名ê文章連載刊tī報ni̍h,分別是由tòa tī「小溪」ê「葉漢章」先生kap tòa tī「府城」ê「劉茂清」先生所寫ê。教會報有說明beh刊出徵文文章ê原因是:「阮想著印hō͘教會ê人chiâu知,hō͘ ta̍k人欣慕tha̍k白話字。」可見是為著beh推sak白話字,所以將學白話字ê利益刊tī創刊號,鼓舞眾人來學。張學謙認為,這種透過徵文比賽、刊登文章來推銷白話字ê做法「ē-tàng講是台灣thōng早ê語言行銷(language marketing) ê例」。 巴克禮牧師tī創刊號ni̍h對白話字ê鼓舞,mā呈現了未來教會報以刊印白話字、推行白話字作為主要方向ê媒體特色。另外,創刊號koh有刊載〈論設立中學〉、〈今年ê大會〉kap〈教會ê消息〉三篇報導性質ê文章。〈論設立中學〉chit篇主要說明教會beh創辦「中學」(長榮中學)ê構想。是因為人tī「小學」tha̍k了,並無學著lōa深ê知識,所以有需要設立一間中學hō͘人thang 得著各種ê教育,親像「聖冊ê道理、tha̍k白話字、唐人字,寫字、地理、ta̍k國ê紀錄,算帳、天文」等等。文章mā預告講8月(1885年8月)beh開設這間中學,請父母若beh chhōa囝仔來tha̍k著先通知。Ùi chia ē-tàng知iáⁿ,這間全台灣第一間ê西式「中學」,當時除了宗教性ê教育以外,亦重視語文、數學、地理學、自然科學等各領域ê現代化教育。另外,〈今年ê大會〉kap〈教會ê消息〉兩篇文章屬於教會消息ê報導。〈今年ê大會〉內容是beh請各教會ê長老kap執事tī 9月初來府城聚集,beh開會議論tāi-chì。〈教會ê消息〉紀錄tī 1885年,信仰基督教ê人數kap所屬ê地方。創刊號最後koh說明,這第一張報紙是免費送人ê「贈閱」性質,後來著ài賣--人,價錢是每張六個銀。整體來講,創刊號ê教會報內容,顯示出以後教會報發行ê大方向,尤其是注重tī「白話字」ê推行,教育事業ê報導kap宣傳,以及教會消息ê報導這kúi ê方面,另外一方面mā突顯出長老教會對「文字事工」kap「教育事工」ê重視。

二、《台灣府城教會報》ê歷史發展 Tī 1885年創刊ê《台灣府城教會報》,由巴克禮牧師主持,發刊ê機構是屬於外國傳教士所組成ê「台南教士會」。後來《台灣府城教會報》chit ê名稱tī歷史上bat經過kúi遍ê改換。1892年1月第81卷開始,改做《台南府教會報》,1893年正月改稱《台南府城教會報》,1906年正月起koh改稱《台南教會報》。1913年7月因為教會內部組織ê改變,tòe著南北教會聯合ê發展事實,ùi第340卷開始換名做《台灣教會報》,內容增加4頁「北部事務」ê版面,每份變成12面ê篇幅。1932年,高雄中會ê《教會新報》kap台中中會ê《福音報》合併入來《台灣教會報》。後來,北部中會發行ê《芥菜子報》亦加入,成做《台灣教會公報》,chit ê名稱一直使用到chit-má。1942年3月,因為戰爭ê關係,日本總督府下令關閉教會公報社,停止營業。日治時期最後一期(684號)ê教會報,出現kúi nā篇用日文來呈現ê文章,論述戰爭時期「新體制」kap基督徒ê關係,略á看會出來戰時體制對教會報ê影響。Sòa--來,《台灣教會公報》亦因為日本當局來禁刊。一直到戰後ê 1945年,高金聲牧師申請復刊,將公報社改名做「光復印書局」(Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k),1945年12月chiah koh重新出刊,當期為<台灣教會月刊>,後一期koh改倒 tńg做《台灣教會公報》。1948年1月伊將經營權hêng hō͘南部大會,南部大會繼續以「台灣教會公報社」來出刊。1955年3月起,tī國民黨政府強勢推行國語政策之下,為著配合國語推行運動,教會報增加中文版ê副刊-「瀛光」。1962年,教會報ê發行ùi月刊改作半月刊。1969年3月,國民黨政府禁止使用羅馬字,第1049 kap1050期合刊做最後一期ê白話字公報。到1970年1月,《台灣教會公報》ùi白話字全面改換做中文來發行。1973年以後koh ùi半月刊改做週刊,一直到現在。

教會報ê主筆除了頭任ê巴克禮牧師以外,初期是由「台南教士會」ê宣教師輪流擔任。親像:甘為霖、宋忠堅、廉德烈、何希仁、梅監霧、滿雄才、馬大闢等宣教師。後來公報社歸hō͘南部大會接管以後,koh由王守勇、潘道榮kap高金聲等人來擔任主筆。 Tī khioh字ê事工方面,khioh字ê師父初期是蘇沙,後來接續ê是蘇耀雲、李本、方槌、方井等人。當時公報社分做「印刷部」、「發行部」,以及「販賣部」,蘇耀雲tī「印刷部」kap「販賣部」作工有33年之久。 另外,發行量方面,根據教會報ê紀錄,1885年創刊初期無到兩年,發行量tō ûi 500份增加到670份, 以後ta̍k年lóng維持大約700份,到1905年,印刷ê數量是千外份, 到1910年3月,增加到1100份, 1912年以後每月koh增加到1600份。 到1927年,每月發行1719份 ,到1935年3月第600卷ê發行量是1876份。 由此可見教會報ê發行量有不斷增加ê趨勢,tī戰前教會報停刊chìn前,發行量維持tī每月2000份左右ê發行量。銷售ê範圍除了大部分tī南、北部教會以外,亦寄到美國、英國,日本ê東京、京都、岡山kap佐賀等所在, Koh有中國ê廈門、泉州,以及新加坡、檳榔嶼,銷售ê範圍ē-sái講是非常ê闊。

Tī教會報ê內容、消息來源方面,主要有三種管道:(1)主筆書寫。(2)各教會牧師將家己教會ê消息寄來hō͘主筆,thang刊tī教會報,通知人知影。(3)讀者透過投稿ê方式將消息刊tī報紙。因為教會報主要扮演聯絡教會消息、傳達教會資訊ê重要媒介,所以除了主筆書寫文章以外,亦真需要來自各地方ê消息。透過各所在教會ê牧師、傳道將當地ê消息提供hō͘主筆,ē-thang收集無kâng地方ê訊息,親像教會報每期lóng有「喪喜事」ê報導,tō真需要各所在ê教會提供消息,主筆匯整了後刊印tī報紙,通知讀者知影。另外,教會報亦tiāⁿ-tiāⁿ鼓舞讀者用寫phoe、投稿ê方式,提供消息、建議,或者是將個人ê見解寄來報社。像講tī第200卷ê教會報ni̍h,主筆者講出對讀者ê ǹg-bāng:「看lín若有sím-mi̍h好消息,á-sī有想著sím-mi̍h新ê法度;á-sī beh辯論sím-mi̍h道理,lóng thang寫來hō͘阮印chiūⁿ報,做眾人ê利益。」Ùi chia來看,教會報ē-tàng講是由主筆、各教會牧師,以及眾讀者合力完成ê集體成果。另外,為著增加看報ê人數,教會報ê編輯亦用真chē種方式來鼓舞讀者看報。親像ùi第353卷到第356卷,tō連續刊出<競爭看報>ê系列文章, 方式是主筆每個月ùi教會報ê內容當中出題目來問讀者,包括親像「教會報所印錯ê字tī tó 1面?第kúi chōa?siáⁿ-mi̍h字?」、「報ni̍h講冊房有teh賣兩本ê字典。Hiah ê字典siáⁿ-mi̍h人做ê?亦每本kúi元?」、「8月ê報tó一層ê消息報 m̄-tio̍h,到9月chiah訂正(tèng-chèng)」。 亦有真趣味ê問題,像講「8月ê報所印ê mn̄g-tiám(?)有kúi ê?Hàiⁿ-tiám(!)」有kúi ê?Chheⁿ tiám(*)有kúi ê?」 等等有關教會報ê相關問題。連續kúi期結束以後,主筆統計讀者累積ê點數來排列名次,前三名有賞金,第三名到第十名ê獎勵是免費看一冬份ê教會報。透過這種獎勵ê方式m̄-nā thang鼓舞khah chē讀者來看報紙,亦有鼓勵讀者詳細看報ê用意。koh有tī 1905年3月第240卷ê<教會報>chit篇文章亦刊出講,當時教會報ta̍k月已經有千外份ê印刷量,總是,應該著有khah chē人來買,希望讀者tàu鼓舞這層tāi-chì,作者án-ne講:

Lín著去請iáu-bōe買教會報ê朋友來買,若有會友去招有5人來新買,阮就歡喜beh送伊chi̍t本新約聖冊,á-sī對冊房thang得著一角半ê pa̍k物冊。人若有招呼10人來新買,阮就歡喜送伊兩本,á-sī兩本價錢ê pa̍k物冊。

不管是透過競爭看報,或者是以獎品獎勵ê方式來鼓舞讀者買教會報,lóng是用現代行銷ê手法,來推銷、來鼓舞,ē-tàng看出當時主筆ê用心。