《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | || 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第七章

Hit Cha̍p-sì-bān Sì-chheng ê Í-sek-lia̍t-lâng
1 Jiân-āu góa khòaⁿ-tio̍h sì-ê thiⁿ-sài khiā tī tē ê sì-kak-thâu, kā tē sì-bīn ê hong tòng tiâu-teh, hō͘ hong bē chhoe lâi tē, hái kah it-chhè ê chhiū-ba̍k. 2 Góa koh khòaⁿ-tio̍h lēng-gōa chi̍t-ê thiⁿ-sài chhiú the̍h éng-oán oa̍h-miā Siōng-Chú ê ìn, tùi ji̍t-chhut ê só͘-chāi khí-lâi, tùi niá-siū koân-pèng thang siong-hāi tē kah hái hit sì-ê thiⁿ-sài tōa-siaⁿ hoah, 3 kóng, "Goán iáu-bōe tī lán ê Siōng-Chú lô͘-po̍k ê thâu-hia̍h khap-ìn chò kì-hō í-chêng, lín m̄-thang siong-hāi tē, hái kah chhiū-ba̍k." 4 Góa ū thiaⁿ-tio̍h Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ-sun kok chi-cho̍k ê tiong-kan siū khap-ìn ê jîn-sò͘ chóng-kiōng ū cha̍p-sì-bān sì-chheng. 5 Sio̍k Iû-tāi chi-cho̍k siū khap-ìn ê ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, sio̍k Liû-piān chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, sio̍k Ka-tek chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, 6 sio̍k A-siat chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, sio̍k La̍p-tāi-lī chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, sio̍k Má-ná-se chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, 7 sio̍k Se-biān chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, sio̍k Lī-bī chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, sio̍k Í-sat-ka chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, 8 sio̍k Se-pò͘-lûn chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, sio̍k Iok-sek chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng, sio̍k Piān-ngá-bín chi-cho̍k ū chi̍t-bān nn̄g-chheng.

Ta̍k-só͘-chāi Lâi ê Chi̍t-tōa-tīn Lâng
9 Jiân-āu góa koh khòaⁿ-tio̍h chi̍t-tōa-tīn lâng, bô-lâng sǹg ē-liáu ê sò͘-ba̍k, tùi ta̍k kok, ta̍k cho̍k, ta̍k-khoán jîn-bîn, ta̍k-chióng gí-giân ê lâng, lóng khiā tī pó-chō ê bīn-chêng, chhēng pe̍h-saⁿ, chhiú giâ chang-chhiū-ki. 10 In tōa-siaⁿ hoah: Goān chín-kiù kui hō͘ chē tī pó-chō ê Siōng-Chú, mā kui hō͘ Iûⁿ-ko! 11 Chèng thiⁿ-sài khiā tī pó-chō kah tiúⁿ-ló í-ki̍p sì-ê oa̍h-mi̍h ê sì-chiu-ûi, phak lo̍h-khì pó-chō chêng kèng-pài Siōng-Chú, 12 kóng: " Amen! Goān o-ló, êng-kng, tì-hūi, kám-siā, chun-kùi, koân-lêng, khùi-la̍t lóng kui hō͘ lán ê Siōng-Chú, ti̍t-kàu tāi-tāi bô chīn. Amen!" 13 Tiúⁿ-ló tiong-kan ū chi̍t-ê mn̄g góa kóng, "Chiah-ê chhēng pe̍h-saⁿ ê sī siáⁿ-lâng? In sī tùi tó-ūi lâi?" 14 Góa ìn kóng, "Sin-seⁿ, lí chiah chai-iáⁿ." I kā góa kóng, "Chiah-ê sī keng-kòe hit-ê tōa-chai-lān chhut-lâi-.ê. In ēng Iûⁿ-ko ê hoeh chiong in ê saⁿ sé kah pe̍h-pe̍h-pe̍h. 15 In chiū-án-ne tī Siōng-Chú ê pó-chō chêng, mê-ji̍t tī I ê sèng-tiān ho̍k-sāi I. Chē tī pó-chō ê Hit-ūi ē kah in tông-chāi lâi pó-siú in. 16 In bē koh iau, mā bē koh chhùi-ta, ji̍t-thâu kah it-chhè ê sio-jia̍t lóng bē kā in siong-hāi. 17 In-ūi chē tī pó-chō ê Iûⁿ-ko beh chò in ê bo̍k-chiá, chhōa in lâi-kàu oa̍h-miā ê chúi-chôaⁿ. Siōng-Chú ē tùi in ê ba̍k-chiu chhit-khì in lóng-chóng ê ba̍k-sái."