《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | || 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十九章

1 Jiân-āu, góa koh thiaⁿ-tio̍h tī thiⁿ-téng ū chhin-chhiūⁿ chi̍t-tōa-tīn lâng tōa-siaⁿ teh hoah, " Ha-lé-lú-iah!O-ló Siōng-Chú! Chín-kiù, êng-kng, koân-lêng, lóng sio̍k lán ê Siōng-Chú! 2 I ê sím-phòaⁿ chin-si̍t koh kong-gī, in-ūi I bat sím-phòaⁿ hit-ê ēng îm-loān pāi-hoāi tē-chiūⁿ ê tōa îm-hū, koh hêng-hoa̍t i lâu Siōng-Chú lô͘-po̍k ê hoeh ê chōe." 3 In koh-chài hoah: Ha-lé-lú-iah!O-ló Siōng-Chú! Siâⁿ hō͘ hóe sio ê ian chhèng chiūⁿ koân, éng-oán bē thêng!" 4 Hit jī-cha̍p-sì-ê tiúⁿ-ló kah sì-ê oa̍h-mi̍h phak lo̍h-khì kèng-pài chē tī pó-chō ê Siōng-Chú kóng, "Amen! Ha-lé-lú-iah! O-ló Siōng-Chú!"

Iûⁿ-ko ê Hun-iàn
5 Ū siaⁿ tùi pó-chō chhut-lâi kóng, "Só͘-ū Siōng-Chú ê lô͘-po̍k kah kèng-pài I ê lâng, bô-lūn tōa-sè lóng tio̍h o-ló lán ê Siōng-Chú!" 6 Góa koh ū thiaⁿ-tio̍h chhin-chhiūⁿ chi̍t-tōa-tīn lâng ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ chin-chē tiâu hô-liû ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ lûi tōa-tân ê siaⁿ, kóng, "Ha-lé-lú-iah! in-ūi lán ê Chú, choân-lêng ê Siōng-Chú í-keng chò Ông à! 7 Lán tio̍h hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, chiong êng-kng kui hō͘ I, in-ūi Iûⁿ-ko hun-in ê kî í-keng kàu à, I ê sin-niû í-keng chún-pī hó-sè à. 8 Siōng-Chú í-keng hō͘ i chhēng iù-môa-pò͘ pe̍h-siak-siak koh chheng-khì ê saⁿ." (in-ūi iù-môa-pò͘ sī teh chí sìn-tô͘ só͘ kiâⁿ ê chèng-gī hêng-ûi.) 9 Jiân-āu thiⁿ-sài kā góa kóng, "Lí tio̍h siá khí-lâi: siū iau-chhiáⁿ lâi hù Iûⁿ-ko hun-iàn ê lâng chin ū hok-khì." Koh kā góa kóng, "Che sī Siōng-Chú chin-si̍t ê ōe." 10 Góa chiū phak tī thiⁿ-sài ê kha-chêng beh kā i pài, m̄-koh i kā góa kóng, "Chhian-bān m̄-thang! góa kah lí í-ki̍p hiah-ê ūi Iâ-so͘ chò kiàn-chèng ê lâng, pêⁿ-pêⁿ lóng sī chò lô͘-po̍k-.ê. Lí tio̍h pài Siōng-Chú!" In-ūi hiah-ê ūi Iâ-so͘ chò kiàn-chèng ê lâng kah sian-ti kāng-khoán lóng sī siū Sèng-sîn ê kám-tōng.

Bān Ông Chi Ông
11 Góa koh khòaⁿ-tio̍h thiⁿ khui, tī hia ū chi̍t-chiah pe̍h-bé, khiâ tī bé-téng Hit-ūi kiò-chò " Tiong-sìn" kah " Chin-si̍t", i chiàu kong-gī lâi sím-phòaⁿ, lâi kau-chiàn. 12 I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ hóe-iām, thâu-khak-téng tì chin-chē ông-koan, seng-khu koh ū siá chi̍t-ê miâ, I pún-sin í-gōa bô-lâng bat chit-ê miâ. 13 I chhēng hit-niá tn̂g-phàu bak kah choân-sī hoeh. I ê miâ kiò-chò " Siōng-Chú ê Tō". 14 Thiⁿ-téng ê kun-peng khiâ pe̍h-bé lâi tòe I, lóng chhēng pe̍h koh chheng-khì ê iù-môa-pò͘-saⁿ. 15 Tùi I ê chhùi thò͘-chhut chi̍t-ki lāi-kiàm, ēng lâi cheng-ho̍k lia̍t-kok. I mā beh ēng thih-koái tī-lí in. I mā beh ta̍h choân-lêng Siōng-Chú tōa siū-khì ê chiú-khut. 16 Tī I ê tn̂g-phàu kah kha-thúi ū siá chi̍t-ê miâ: chiū-sī " Bān ông ê Ông, bān chú ê Chú". 17 Góa koh khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê thiⁿ-sài khiā tī ji̍t-thâu ê tiong-ng, tùi khong-tiong só͘-ū ê poe-chiáu tōa-siaⁿ hoah: "Lâi! chò-hóe lâi chham-ka Siōng-Chú ê tōa iàn-se̍k! 18 lâi chia̍h chiah-ê kun-ông ê bah, chiong-kun ê bah kah ióng-sū ê bah, bé kah khiâ-bé ê lâng ê bah, só͘-ū chū-iû ê lâng kah lô͘-lē ê bah, sī-sè kah sī-tōa ê bah." 19 Góa koh khòaⁿ-tio̍h hit-chiah béng-siù, tē-chiūⁿ ê kun-ông kah in ê kun-peng lóng chū-chi̍p, beh kah khiâ-bé Hit-ūi í-ki̍p I ê kun-peng kau-chiàn. 20 Hit-chiah béng-siù kah í-chêng tī i bīn-chêng kiâⁿ kî-chek ê ké-sian-ti chò-hóe siū lia̍h. Chit-ê ké-sian-ti bat ēng kî-chek lâi bê-he̍k hiah-ê ū béng-siù ê kì-hō kah pài béng-siù chō-siōng ê lâng. Hit-chiah béng-siù kah hit-ê ké-sian-ti nn̄g-ê hō͘ lâng oa̍h-oa̍h hiat lo̍h-khì ū liû-hông teh sio ê hóe-ô͘. 21 Chhun lo̍h-lâi ê kun-peng lóng hō͘ khiâ-bé hit-ūi ê chhùi thò͘-chhut ê kiàm sat-hāi. Só͘-ū ê poe-chiáu lóng lâi chia̍h in ê bah, chia̍h kàu pá.