《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | || 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十一章

Nn̄g-ê Kiàn-chèng-jîn
1 Góa ū niá-siū chi̍t-ki chhin-chhiūⁿ koái-á ê chhioh, koh ū siaⁿ tùi góa kóng, "Khí-lâi, khì niû Siōng-Chú ê sèng-tiān kah chè-tôaⁿ, mā tio̍h sǹg tī hia kèng-pài ê jîn-sò͘. 2 M̄-koh sèng-tiān ê gōa-īⁿ m̄-bián niû, in-ūi gōa-īⁿ í-keng kau hō͘ Gōa-pang-lâng. In ē thún-ta̍h sèng-siâⁿ sì-cha̍p-jī goe̍h-ji̍t. 3 Góa ē chhe-phài Góa nn̄g-ê chhēng môa-pò͘-saⁿ ê kiàn-chèng-jîn. In beh thoân Siōng-Chú ê sìn-sit chi̍t-chheng nn̄g-pah la̍k-cha̍p ji̍t." 4 Chit nn̄g-ê kiàn-chèng-jîn chiū-sī khiā tī choân-tē ê Chú bīn-chêng hit nn̄g-châng kan-ná-chhiū kah nn̄g-ê teng-tâi. 5 Nā ū-lâng beh kā in siong-hāi, in ē tùi chhùi thò͘ hóe chhut-lâi kā tùi-te̍k sio-bia̍t. Nā ū-lâng ài beh hāi in, it-tēng chhin-chhiūⁿ án-ne siū sat-hāi. 6 Chit nn̄g-ê kiàn-chèng-jîn ū koân thang kā thiⁿ koaiⁿ khí-lâi, thang hō͘ in teh thoân tō-lí ê ji̍t-chí bē lo̍h-hō͘. In mā ū koân chiáng-koán chúi hō͘ i piàn-chò hoeh, koh chiàu in só͘ ài put-koán-sî thang ēng ta̍k-chióng ê chai-hō kong-kek tāi-tē. 7 In chò kiàn-chèng liáu-āu, tùi bô-té chhim-kheⁿ khí-lâi hit-chiah béng-siù ē kah in kau-chiàn. Béng-siù ē chiàn-iâⁿ soah kā in kā-sí. 8 In ê sin-si ē tó tī tōa siâⁿ-chhī ê ke-lō͘. Lâng kā chit-ê siâⁿ-chhī pí-phēng chò Só͘-to-má kah Ai-ki̍p, in ê Chú mā tī hia hō͘ lâng tèng si̍p-jī-kè. 9 Tùi ta̍k-ê bîn-cho̍k, ta̍k-ê cho̍k-kûn, ta̍k-chióng gí-giân, ta̍k-ê kok-ka ê tiong-kan ū-lâng lâi khòaⁿ in ê sin-si saⁿ-ji̍t-pòaⁿ kú, koh m̄-chún lâng kā in bâi-chòng. 10 Tòa tī tē-chiūⁿ ê lâng ē in-ūi in ê sí lâi hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, kau-ōaⁿ lé-mi̍h, in-ūi chit nn̄g-ê sian-ti ū hō͘ tòa tī tē-chiūⁿ ê lâng siū chin-chē khó͘-chhó͘. 11 Kòe hit saⁿ-ji̍t-pòaⁿ liáu-āu, ū oa̍h-khì tùi Siōng-Chú hia lâi ji̍p-khì in lāi-bīn, in chiū peh khí-lâi khiā. Khòaⁿ-tio̍h ê lâng lóng tōa tio̍h-kiaⁿ. 12 Hit nn̄g-ê sian-ti chiū thiaⁿ-tio̍h tùi thiⁿ lâi ū tōa-siaⁿ tùi in kóng, "Khí-lâi chia! " In chiū tī tùi-te̍k ê ba̍k-chiu chêng chē hûn chiūⁿ-thiⁿ. 13 Tú hit-sî hoat-seng tōa tē-tāng, hit-chō siâⁿ tó cha̍p-hūn chi-it, in-ūi tē-tāng sí-khì ê ū chhit-chheng lâng. Kî-tha ê lâng tōa tio̍h-kiaⁿ, kui êng-kng hō͘ thiⁿ-téng ê Siōng-Chú. 14 Tē-jī ê chai-hō í-keng kòe-khì, tē-saⁿ ê chai-hō liâm-piⁿ kàu.

Tē-chhit Ki Lat-pah
15 Tē-chhit-ê thiⁿ-sài chi̍t-ē pûn lat-pah, thiⁿ-téng ū tōa ê siaⁿ teh kóng, "Sè-kan ê kok chiâⁿ-chò lán ê Siōng-Chú kah I ê Ki-tok ê kok-tō͘. I beh chò-ông kàu tāi-tāi bô chīn. 16 Tī Siōng-Chú bīn-chêng chē tī in chō-ūi ê jī-cha̍p-sì-ê tiúⁿ-ló, bīn phak lo̍h-khì kèng-pài Siōng-Chú, 17 kóng, "Hiān-chāi chûn-chāi, chá to̍h chûn-chāi choân-lêng ê Chú Siōng-Chú, goán kám-siā Lí, in-ūi Lí í-keng chiáng-koân lâi chò ông. 18 Lia̍t-kok tōa siū-khì, Lí mā tōa siū-khì. Sí-lâng siū sím-phòaⁿ ê sî-kî kàu à. Lí ê lô͘-po̍k chiū-sī hiah-ê sian-ti, kah chèng sìn-tô͘ í-ki̍p kèng-ùi Lí ê miâ ê, bô-lūn tōa-sè, lí pò-siúⁿ in ê sî-kî kàu à. Pāi-hoāi tāi-tē ê lâng siū Lí húi-bia̍t ê sî-kî kàu à." 19 Tī thiⁿ-téng Siōng-Chú ê sèng-tiān chiū khui. Sèng-tiān lāi-bīn I ê iok-kūi khòaⁿ hiān-hiān. Sòa lo̍h-lâi ū sih-nà, hiáng-siaⁿ, lûi tân, tē-tāng kah tōa-pha̍uh.