《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

211-chiam, M̄關雞母,phah人boa̍h-hio̍h:

Hit-kho͘ ok-khia̍k-khia̍k,pháiⁿ-chhèng-chhèng ê惡徒(ok-tô͘) () koh (poe) (lâi)a,「趕 緊(kóaⁿ-kín) bih-tiàm 阿母(a-bú) ê 翼股(si̍t-kó͘) (lāi)。」雞母(ke-bó) (ū) (kàu) 緊張(kín-tiuⁿ)

「M̄ (koaiⁿ) 雞母(ke-bó),phah (lâng) boa̍h-hio̍h。」(che) () 啥 物(siáⁿ-mi̍h) 歪 理(oaiⁿ-lí)(lâng) to 侵 門(chhim-mn̂g) 踏 戶(ta̍h-hō͘) (lâi) (kàu) (lán) tau 厝 宅(chhù-the̍h),koh (kiò) (lán) m̄-thang 抵 抗(tí-khòng),lín 祖 媽(chó͘-má) chiah ()leh (sìn)táu ()(ūi)tio̍h chit-ê (ke)(ūi)tio̍h kiáⁿ(sun) ê 未來(bī-lâi) 活 命(oa̍h-miā),lín 祖 媽(chó͘-má) chûn-pān kah () (piàⁿ)。」

啟示(khé-sī)頷 頸(ām-kún) (seⁿ) (liû) tú-tio̍h à。(hóe) (sio) 目 眉(ba̍k-bâi)(chúi) (im) (kàu) 鼻 孔(phīⁿ-khang)

註解:
boa̍h-hio̍h:老鷹
Hit-kho͘(彼箍):那個人。
翼股(si̍t-kó͘):[翅膀]
sìn-táu(信táu):[相信]
chit-ê家:[這個家]
chûn-pān(=chhûn-pān):[存心做某事]