《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

日頭後ê月光

面目全非ê你 Bīn-bo̍k-choân-hui ê lí 變chiâⁿ天頂ê日頭 Piàn chiâⁿ thiⁿ-téng ê ji̍t-thâu 逐工起床lóng ē chhiō-tio̍h 你ê光 Ta̍k-kang khí-chhn̂g lóng ē chhiō-tio̍h lí ê kng


你講 Lí kóng 我無法度koh tī 你 ê 身軀邊 Góa bô-hoat-tō͘ koh tī lí ê sin-khu piⁿ 愛我做伊光後ê月娘 Ài góa chò lí kng-āu ê goe̍h-niû 相倚做伴 Sio-óa chò-phōaⁿ

*刊tī掌門詩刊NO.82(2022/9月)