《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | | 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十二章

1 Thiⁿ-sài koh pò góa khòaⁿ siâⁿ-lāi ke-lō͘ tiong ū oa̍h-miā-chúi ê hô, chheng-liāng chhin-chhiūⁿ chúi-chiⁿ, tùi Siōng-Chú kah Iûⁿ-ko ê pó-chō lâu chhut-lâi. 2 Hô ê siang-pêng ū oa̍h-miā-chhiū, múi-nî kiat cha̍p-jī pái ê kóe-chí, múi-kò-goe̍h kiat chi̍t-pái. Chhiū-hio̍h ē-tàng chò i-tī lia̍t-kok ê lō͘-ēng. 3 Siâⁿ-lāi lóng bô koh ū chiù-chó͘. Siōng-Chú kah Iûⁿ-ko ê pó-chō ē tī siâⁿ-lāi. 4 I ê lô͘-po̍k ē ho̍k-sāi I, mā ē khòaⁿ-tio̍h I ê bīn, I ê miâ ē siá tī in ê thâu-hia̍h. 5 Bô koh-chài ū àm-sî, mā bô su-iàu teng ê kng kah ji̍t-thâu ê kng, in-ūi Chú, Siōng-Chú ē kā in chiò-kng, in ē éng-oán chiáng-koân chò ông.

Ki-tok Kàng-lîm
6 Hit-ê thiⁿ-sài koh kā góa kóng, "Chiah-ê ōe chin-si̍t khó-khò. Siúⁿ-sù I ê Sèng-Sîn hō͘ chèng sian-ti ê Chú, Siōng-Chú ū chhe I ê thiⁿ-sài chiong it-tēng sûi-sî ē hoat-seng ê tāi-chì chí-sī I ê lô͘-po̍k." 7 Iâ-so͘ kóng, "Lín tio̍h chù-ì thiaⁿ, Góa liâm-piⁿ ē kàu lín tiong-kan. Chun-siú chit-pún chheh ī-giân ê ōe ê lâng chin ū hok-khì!" 8 Góa, Iok-hān sī chhin-sin thiaⁿ-tio̍h koh khòaⁿ-tio̍h hiah-ê tāi-chì ê lâng. Góa thiaⁿ-tio̍h koh khòaⁿ-tio̍h liáu-āu chiū phak lo̍h-khì hit-ê chiong chiah-ê tāi-chì kā góa chí-sī ê thiⁿ-sài kha-chêng beh kā i pài. 9 M̄-koh i kā góa kóng, "Chhian-bān m̄-thang! góa kah lí í-ki̍p hiah-ê ūi Iâ-so͘ chò kiàn-chèng ê lâng, pêⁿ-pêⁿ lóng sī chò lô͘-po̍k-.ê. Lí tio̍h pài Siōng-Chú!" 10 Thiⁿ-sài koh kā góa kóng, "M̄-thang chiong chit-ê chheh ī-giân ê ōe hong-ba̍t, in-ūi ī-giân si̍t-hiān ê ji̍t-kî teh-beh kàu à. 11 Hō͘ put-gī ê lâng kè-sio̍k chò put-gī, hō͘ ù-òe ê lâng kè-sio̍k ù-òe, hō͘ hó-lâng kè-sio̍k chò hó, hō͘ sèng-kiat ê lâng kè-sio̍k sèng-kiat." 12 Iâ-so͘ kóng, "Góa liâm-piⁿ kàu! Góa beh tòa pò-siúⁿ lâi, chiàu ta̍k-lâng ê só͘-chò kā i pò-èng. 13 Góa sī khí-thâu ê α kah kiat-bóe ê Ω, sī khai-sí kah kiat-sok." 14 Hiah-ê kā ka-kī ê saⁿ-á-khò͘ sé chheng-khì ê lâng chin ū hok-khì! In ū koân thang chia̍h oa̍h-miā-chhiū ê kóe-chí, koh ē-tàng tùi chiah-ê mn̂g ji̍p-siâⁿ. 15 M̄-koh hiah-ê káu-lūi, kiâⁿ siâ-su̍t ê, kiâⁿ îm-loān ê, thâi lâng ê, pài ngó͘-siōng ê, kah só͘-ū ài kóng-pe̍h-chha̍t koh kan-chà ê lâng tio̍h lâu tī siâⁿ-gōa. 16 " Góa, Iâ-so͘ í-keng chhe-phài Góa ê thiⁿ-sài khì chiah-ê kàu-hōe, tùi lín chèng-bêng chiah-ê tāi-chì: Góa sī Tāi-pi̍t ê kin-thâu, koh sī i ê kiáⁿ-sun, sī kng-iàⁿ-iàⁿ ê khé-bêng-chheⁿ." 17 Sèng-Sîn kah sin-niû lóng kóng, "Lâi! Thiaⁿ-kìⁿ ê lâng lóng tio̍h kóng, "Lâi!" Chhùi-ta ê lâng tio̍h lâi. Ì-ài ê lâng thang pe̍h-pe̍h niá-siū oa̍h-miā ê chúi.

Kiat-lūn
18 Góa, Iok-hān giâm-siok kéng-kò thiaⁿ-tio̍h chit-pún chheh ī-giân ê ōe ê lâng: Nā ū-lâng kā i ke-thiⁿ, Siōng-Chú ē chiong chit-pún chheh só͘ kì-chài ê chai-hō ke-thiⁿ hō͘ i. 19 Nā ū-lâng san-tû chit-pún ī-giân ê chheh ê ōe, Siōng-Chú mā ē tùi chit-pún chheh só͘ kì-chài i eng-kai-tit oa̍h-miā-chhiū kah sèng-siâⁿ ê hūn-gia̍h san-tû. 20 Ūi-tio̍h chiah-ê tāi-chì chò kiàn-chèng Hit-ūi kóng, "Tio̍h, Góa liâm-piⁿ lâi!" Amen! Chú Iâ-so͘, chhiáⁿ Lí kàng-lîm! 21 Goān Chú Iâ-so͘ ê un-tián kah lín tāi-ke tông-chāi! Amen!