巴克禮普世版聖經(試讀本)【前期文章索引】

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十二章2017.06.05

Ūi-tio̍h chiah-ê tāi-chì chò kiàn-chèng Hit-ūi kóng, "Tio̍h, Góa liâm-piⁿ lâi!" Amen! Chú Iâ-so͘, chhiáⁿ Lí kàng-lîm! 21 Goān Chú Iâ-so͘ ê un-tián kah lín tāi-ke tông-chāi! Amen!

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十一章2017.05.29

M̄-koh bô chheng-khì ê mi̍h, í-ki̍p hêng-ûi khó-ò͘ⁿ kah kóng-pe̍h-chha̍t ê lâng choa̍t-tùi bē-tit ji̍p-khì hia, kan-taⁿ ū miâ kì tī Iûⁿ-ko ê oa̍h-miā-chheh ê lâng chiah ē-tit ji̍p-khì.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十章2017.05.22

Jiân-āu sí-bông kah im-hú mā siū hiat lo̍h-khì hóe-ô͘. Chit-ê hóe-ô͘ chiū-sī tē-jī pái ê sí. 15 Miâ bô kì-chài tī oa̍h-miā chheh ê lâng mā lóng siū hiat lo̍h-khì hóe-ô͘.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十九章2017.05.15

Chhun lo̍h-lâi ê kun-peng lóng hō͘ khiâ-bé hit-ūi ê chhùi thò͘-chhut ê kiàm sat-hāi. Só͘-ū ê poe-chiáu lóng lâi chia̍h in ê bah, chia̍h kàu pá.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十八章2017.05.08

Sian-ti, sìn-tô͘ kah tē-chiūⁿ só͘-ū siū sat-hāi ê lâng ê hoeh lóng tī chit-ê siâⁿ chhōe-tio̍h, Pa-pí-lûn chiah siū chhú-hoa̍t."

2017.05.01

Lí só͘ khòaⁿ-tio̍h hit-ê cha-bó͘-lâng, chiū-sī teh chiáng-koán tē-chiūⁿ hiah-ê kun-ông ê hit-chō tōa-siâⁿ."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十六四章2017.04.24

Jiân-āu tùi thiⁿ-téng kàng-lo̍h tōa-lia̍p pha̍uh, ta̍k-lia̍p ê tāng-liōng lóng ū kúi-nā-cha̍p kong-kin. Lâng ūi-tio̍h pha̍uh ê chai-hō chiū siat-to̍k Siōng-Chú, in-ūi hit-ê chai-hō hui-siông giâm-tiōng.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十五章2017.04.17

Sèng-tiān lāi-bīn chhiong-móa Siōng-Chú ê êng-kng kah koân-lêng chhèng chhut-lâi ê ian. It-ti̍t kàu chhit-ê thiⁿ-sài ê chhit-hāng chai-hō kiat-sok í-chêng, bô lâng ē-tàng ji̍p-khì sèng-tiān.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十四章2017.04.10

Hit-ê chiú-khut tī siâⁿ-gōa hō͘ lâng thún-ta̍h, chiū ū hoeh tùi chiú-khut lâu chhut-lâi, koân tāi-iok nn̄g kong-chhioh, tn̂g chha-put-to ū saⁿ-pah kong-lí.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十三章2017.04.03

Tī chia su-iàu ū tì-hūi. Chhong-bêng ê lâng ē-tàng sǹg-chhut hit-chiah béng-siù ê sò͘-jī, in-ūi hit-ê sò͘-jī tāi-piáu chi̍t-ê lâng. Hit-ê sò͘-jī chiū-sī la̍k-pah la̍k-cha̍p-la̍k.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十二章2017.03.27

Liông tùi hū-jîn-lâng hoat siū-khì, chiū khì kah hū-jîn-lâng kî-tha ê kiáⁿ-sun, chiū-sī chun-siú Siōng-Chú ê kài-bēng kah ūi Iâ-so͘ chò kiàn-chèng ê lâng kau-chiàn. Hit sî, liông chiū khiā tī hái-piⁿ ê soa-téng.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十一章2017.03.20

Tī thiⁿ-téng Siōng-Chú ê sèng-tiān chiū khui. Sèng-tiān lāi-bīn I ê iok-kūi khòaⁿ hiān-hiān. Sòa lo̍h-lâi ū sih-nà, hiáng-siaⁿ, lûi tân, tē-tāng kah tōa-pha̍uh.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十章2017.03.13

Thiⁿ-sài kā góa kóng, "Lí tio̍h koh soan-pò͘ koan-hē Siōng-Chú tùi kok-chióng bîn-cho̍k, kok-ka, gí-giân kah kun-ông ī-giân ê tāi-chì."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第九章2017.03.06

Hiah-ê lâng hoān-tio̍h thâi-lâng, siâ-su̍t, îm-loān kah thau-the̍h ê chōe, mā bô hóe-kái.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第八章2017.02.27

Jiân-āu góa koh khòaⁿ, ū thiaⁿ-tio̍h chi̍t-chiah tī khong-tiong teh poe ê eng-chiáu tōa-siaⁿ kóng, "Ū chai-hō à, ū chai-hō à, tòa tī tē-chiūⁿ ê lâng ū chai-hō à, in-ūi kî-tha saⁿ-ê thiⁿ-sài teh-beh koh pûn lat-pah!"

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第七章2017.02.20

In-ūi chē tī pó-chō ê Iûⁿ-ko beh chò in ê bo̍k-chiá, chhōa in lâi-kàu oa̍h-miā ê chúi-chôaⁿ. Siōng-Chú ē tùi in ê ba̍k-chiu chhit-khì in lóng-chóng ê ba̍k-sái."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第六章2017.02.13

In-ūi in siū-khì ê tōa ji̍t-chí í-keng kàu à, siáⁿ-lâng khiā ē-tiâu?"

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第五章2017.02.06

Hit sì-ê oa̍h-mi̍h ìn kóng, "Amen!" Hiah-ê tiúⁿ-ló chiū phak lo̍h-khì kèng-pài.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第四章2017.01.30

Goán ê Chú, goán ê Siōng-Chú, Lí eng-kai tit-tio̍h êng-kng, chun-kùi kah koân-lêng, in-ūi Lí bat chhòng-chō bān-bu̍t. Bān-bu̍t ê siū chhòng-chō kah chûn-chāi lóng sī Lí ê chí-ì.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第三章2017.01.23

"Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng-Sîn kā chiah-ê kàu-hōe só͘ kóng ê ōe."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二章2017.01.16

"Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng-Sîn kā chiah-ê kàu-hōe só͘ kóng ê ōe."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第一章2017.01.09

Lí só͘ khòaⁿ-tio̍h góa chiàⁿ-chhiú hit chhit-lia̍p chheⁿ kah chhit-ki kim teng-tâi ê ò-biāu sī án-ne: chhit-lia̍p chheⁿ sī chhit-keng kàu-hōe ê sù-chiá, chhit-ki teng-tâi sī chhit-keng kàu-hōe."

巴克禮普世版(試讀本) 猶大書第一章2017.01.02

Goān to̍k-it ê Siōng-Chú lán ê Kiù-Chú, thong-kòe lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, tit-tio̍h êng-kng, ui-giâm, koân-lêng, khùi-la̍t, tùi bān-sè í-chêng kàu hiān-kim, ti̍t-kàu éng-oán. Amen!

巴克禮普世版(試讀本) 約翰三書第一章2016.12.26

Goān lí pêng-an! Lí tī chia ê pêng-iú lóng kā lí chhéng-an. Chhiáⁿ thè góa kā múi-chi̍t-ê pêng-iú chhéng-an.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰二書第一章2016.12.19

Kah()平 平(pêⁿ-pêⁿ)受 上 主(siū siōng-chú)揀 選(kéng-soán)ê姊 妹(chí-mōe)ê kiáⁿ(),mā kā()請 安(chhéng-an)

巴克禮普世版(試讀本) 約翰二書第一章2016.12.19

Kah lí pêⁿ-pêⁿ siū Siōng-Chú kéng-soán ê chí-mōe ê kiáⁿ-jî mā kā lí chhéng-an.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第五章2016.12.12

Sè-kiáⁿ, lín tio̍h kín-sīn siám-phiah ngó͘-siōng.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第四章2016.12.05

Thiàⁿ Siōng-Chú mā tio̍h thiàⁿ hiaⁿ-tī á-sī chí-mōe. Che sī lán tùi Ki-tok niá-siū ê kài-bēng.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第三章2016.11.28

Chun-siú Siōng-Chú ê kài-bēng ê lâng chiū-sī kah I kiat-liân. Tùi Siōng-Chú siúⁿ-sù hō͘ lán ê Sèng-Sîn, lán chai Siōng-Chú ū kah lán kiat-liân.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第二章2016.11.21

Lín nā chai Ki-tok sī kong-gī, mā tio̍h chai si̍t-hêng kong-gī ê lâng chiah sī Siōng-Chú ê kiáⁿ-jî.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第一章2016.11.14

Lán nā sêng-jīn lán ê chōe, Siōng-Chú sī chin-si̍t koh kong-gī, I ē sià-bián lán ê chōe, sé-tû lán it-chhè ê put-gī. 10 Lán nā kóng m̄-bat hoān-chōe, sī kā Siōng-Chú khòaⁿ-chò kóng pe̍h-chha̍t, I ê tō-lí bô tī lán ê sim-lāi.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得後書第三章2016.11.07

Tio̍h óa-khò lán ê Kiù-Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián, lâi hō͘ lán tùi I ê jīn-bat kè-sio̍k chìn-pō͘. Goān êng-kng kui hō͘ I, tùi chit-má ti̍t-kàu éng-oán! Amen!

巴克禮普世版(試讀本) 彼得後書第二章2016.10.29

Hit-chióng lâng ê chêng-hêng tú chhin-chhiūⁿ sio̍k-gí só͘ kóng, "Káu-á tò-tńg-khì chia̍h ka-kī só͘ thò͘ ê mi̍h, ti-á sé chheng-khì sûi-sî koh khì nòa tī thô͘-môe ê tiong-ng."

巴克禮普世版(試讀本) 彼得後書第一章2016.10.22

In-ūi sian-ti ê ōe m̄-sī tùi lâng ê ì-sù kóng chhut, sī lâng hō͘ Sèng-Sîn kám-tōng lâi kóng-chhut Siōng-Chú ê ōe.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第五章2016.10.15

Lín tio̍h ēng thiàⁿ-sim ê sio-chim lâi hō͘-siōng chhéng-an. Goān só͘-ū sio̍k Ki-tok ê lâng lóng tit-tio̍h pêng-an!

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第四章2016.10.08

Só͘-í hiah-ê chiàu Siōng-Chú ê chí-ì siū-khó͘ ê lâng, tio̍h ēng hó phín-hēng chiong in ê lêng-hûn kau-tài hō͘ sìn-si̍t ê Chō-bu̍t-Chú.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第三章2016.10.01

Iâ-so͘ í-keng chiūⁿ-thiⁿ, taⁿ tī Siōng-Chú ê chiàⁿ-pêng teh chiáng-koán chèng thiⁿ-sài í-ki̍p lêng-kài ê chip-chèng-chiá kah chiáng-koân-chiá.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第二章2016.09.25

Lín í-chêng chhin-chhiūⁿ iûⁿ bê-lō͘, chit-má í-keng tńg-lâi kui tī lín lêng-hûn ê Bo̍k-chiá, mā sī Kàm-hō͘-jîn.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第一章2016.09.18

Chóng-sī Chú ê tō-lí éng-oán chûn-chāi. Chit-ê sìn-sit chiū-sī thoân hō͘ lín ê hok-im.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第五章2016.09.11

Lín tio̍h chai, hō͘ chi̍t-ê sit-bê ê lâng tò tńg-lâi ê lâng, ē kiù i ê lêng-hûn thoat-lī sí-bông, koh hō͘ chin-chē chōe tit-tio̍h sià-bián.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第四章2016.09.04

Só͘-í lâng chai-iáⁿ tio̍h chò hó-sū. M̄ khì chò chiū-sī hoān-chōe.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第三章2016.08.28

Kong-gī sī hô-pêng só͘ kiat ê kóe-chí, sī chhiok-chìn hô-pêng ê lâng iā ê chèng-chí só͘ sán-seng-.ê.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第二章2016.08.21

ú chhin-chhiūⁿ seng-khu nā bô lêng-hûn chiū-sī sí-khì, sìn-gióng nā bô hêng-tōng mā sī sí-khì.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第一章2016.08.14

Khòaⁿ-kò͘ khó͘-lān-tiong ê ko͘-jî kóaⁿ-hū koh pó-siú ka-kī bô hō͘ sè-sio̍k ê hú-pāi ù-jiám, tùi Thiⁿ-Pē Siōng-Chú khòaⁿ khí-lâi, che chiah-sī chheng-khì bô lah-sap ê kèng-khiân.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第十三章2016.08.07

Goān Siōng-Chú ê un-tián kah lín chèng-lâng tông-chāi.Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第十二章2016.07.31

in-ūi lán ê Siōng-Chú si̍t-chāi sī húi-bia̍t ê hóe.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第十一章2016.07.24

In-ūi Siōng-Chú kā lán an-pâi koh-khah hó ê kè-ōe. Siōng-Chú ê chí-ì chiū-sī chiah-ê lâng tio̍h kah lán chò-hóe chiah ē-tàng oân-choân si̍t-hiān.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第十章2016.07.17

Lán m̄-sī kiaⁿ-tio̍h chiah kiâⁿ hoan-thâu soah tîm-lûn. Lán sī ū sìn-sim lâi tit-kiù ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第九章2016.07.10

Chhin-chhiūⁿ án-ne, Ki-tok í-keng ū chi̍t pái hiàn ka-kī ê sèⁿ-miā lâi tam-tng chèng-lâng ê chōe. I ē tē-jī pái chhut-hiān, m̄-sī beh tùi-hù chōe, sī beh chín-kiù hiah-ê pek-chhiat teh thèng-hāu I chài-lîm ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第八章2016.07.03

Góa ē sià-bián in ê put-gī, bô koh kì-tit in ê chōe-ok."( chù: ILB 31:31-34) 13 Siōng-Chú kì-jiân kóng-khí sin ê bêng-iok, chiū hō͘ thâu chi̍t-ê bêng-iok piàn-chò kū-.ê. Hit-ê chiām-chiām kū-khì koh soe-thè ê chiū liâm-piⁿ siau-sit.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第七章2016.06.26

Mô͘-se ê lu̍t-hoat siat-li̍p bô oân-choân ê lâng chò chè-si-tiúⁿ, m̄-koh ū lu̍t-hoat liáu-āu, Siōng-Chú ēng chiù-chōa lâi siat-li̍p I ê Kiáⁿ éng-oán chò oân-choân ê chè-si-tiúⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第六章2016.06.19

Iâ-so͘ chò lán ê sian-hong, í-keng ūi-tio̍h lán ji̍p-khì hia, chiàu Be̍k-ki-sé-tek ê pâi-pan sūn-sī chiâⁿ-chò éng-oán ê Chè-si-tiúⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第五章2016.06.12

Tōa-lâng teh chia̍h pn̄g, in sio̍k-lêng ê sim-khiàu ū siū-kòe si̍t-chè ê chhau-liān chiah ē-hiáu hun-pia̍t hó-pháiⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第四章2016.06.05

Só͘-í lán tio̍h hó-táⁿ lâi chiū-kīn Siōng-Chú un-tián ê pó-chō, thang niá-siū liân-bín, mā thang tit-tio̍h un-tián, chò lán ki̍p-sî ê pang-chō͘.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第三章2016.05.29

Án-ne kóng khí-lâi, in bē-tàng chìn-ji̍p an-hioh, sī in-ūi in m̄-sìn.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第二章2016.05.22

In-ūi Iâ-so͘ ū chhin-sin keng-le̍k siū-khó͘ kah chhì-thàm, chiū ē-tàng pang-chō͘ hiah-ê siū chhì-thàm ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第一章2016.05.15

Thiⁿ-sài kám m̄-sī lóng teh chò Siōng-Chú chhe-ēng ê Sèng-Sîn, siū chhe-phài lâi ho̍k-sāi teh-beh niá-siū chín-kiù ê lâng?

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第一章2016.05.15

Thiⁿ-sài kám m̄-sī lóng teh chò Siōng-Chú chhe-ēng ê Sèng-Sîn, siū chhe-phài lâi ho̍k-sāi teh-beh niá-siū chín-kiù ê lâng?

巴克禮普世版(試讀本) 腓利門書第一章2016.05.08

Goān Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kah lín tông-chāi! Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 提多書第三章2016.05.01

Goān Siōng-Chú ê un-tián kah lín tāi-ke tông-chāi!

巴克禮普世版(試讀本) 提多書第二章2016.04.24

Chiah-ê tāi-chì lí tio̍h kóng, tio̍h khó͘-khǹg, chhiong-hun ūn-iōng lí ê chit-koân lâi chek-pī lâng. M̄-thang hō͘ lâng kā lí khòaⁿ-khin.

巴克禮普世版(試讀本) 提多書第一章2016.04.17

In ka-kī chhùi kóng bat Siōng-Chú, m̄-koh in ēng hêng-ûi lâi hó͘ⁿ-jīn. In khó-ò͘ⁿ, pōe-ge̍k, chò bē-chhut sím-mi̍h hó tāi-chì.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太後書第四章2016.04.10

Goān Chú kah lí ê sim-lêng tông-chāi! Goān Siōng-Chú ê un-tián kah lín tông-chāi!

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太後書第三章2016.04.03

Án-ne ho̍k-sāi Siōng-Chú ê lâng tit-tio̍h chhiong-hun ê chong-pī, thang chò ta̍k-chióng ê hó-sū.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太後書第二章2016.03.27

Án-ne in sui-jiân í-keng tī Mô͘-kúi ê chiáng-tiong, mā ē hō͘ Chú ê lô͘-po̍k bán-hôe lâi oân-sêng Siōng-Chú ê chí-ì.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太後書第一章2016.03.20

Goān Chú hō͘ i tī Chú chài-lîm hit ji̍t, tùi Chú tit-tio̍h liân-bín! Lí mā chin chheng-chhó i tī Í-hut-só͘ hiah-ni̍h gâu ho̍k-sāi góa.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第六章2016.03.13

Ū-lâng chū-chheng ū chit-chióng ê tì-sek soah tī sìn-gióng-siōng phian-lī chin-lí. Goān Siōng-Chú ê un-tián kah lín tông-chāi!

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第五章2016.03.06

Chhin-chhiūⁿ án-ne, hó hêng-ûi mā chin bêng-hián, hiah-ê bô bêng-hián ê mā khàm bē-tiâu.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第四章2016.02.28

Lí ka-kī tio̍h kín-sīn, mā tio̍h chù-ì lí ê kà-sī, siông-siông koan-sim chiah-ê tāi-chì lâi chò, in-ūi án-ne chò chiah ē kiù lí pún-sin kah thiaⁿ lí ê kà-sī ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第三章2016.02.21

Tāi-ke lóng kong-khai sêng-jīn lán sìn-gióng ê ò-biāu sī jōa-ni̍h-á tōa: chiū-sī Iâ-so͘ hián-hiān chò lâng, ū Sèng-Sîn lâi chèng-si̍t, chhut-hiān hō͘ thiⁿ-sài khòaⁿ, tī gōa-pang soan-iông, hō͘ sè-kan-lâng siong-sìn, siū chiap-la̍p khì tī thiⁿ-téng êng-kng.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第二章2016.02.14

M̄-koh hū-jîn-lâng nā an-hūn siú-kí chhî-siú sìn-gióng, ū thiàⁿ-sim koh sèng-kiat, chiū ē in-ūi seⁿ-kiáⁿ lâi tit-tio̍h kiù.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第一章2016.02.07

Kî-tiong ū Hú-bí-nái kah A-le̍k-san-tāi, góa í-keng chiong in kau hō͘ Sat-tàn, hō͘ in siū kéng-kài m̄-thang koh húi-pòng siat-to̍k Siōng-Chú.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦後書第三章2016.01.31

Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián, kah lín tāi-ke tông-chāi!

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦後書第二章2016.01.24

lâi an-ùi lín ê sim, hō͘ lín ū khùi-la̍t thang chò ta̍k-hāng hó-sū, soan-káng ta̍k-chióng ê hó-ōe.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦後書第一章2016.01.17

thang hō͘ lán ê Chú Iâ-so͘ ê miâ tùi lín tit-tio̍h êng-kng, lín mā tùi I tit-tio̍h êng-kng. Che lón sī lán ê Siōng-Chú kah Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第五章2016.01.10

Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kah lín tông-chāi!

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第四章2016.01.03

Só͘-í lín tio̍h ēng chiah-ê ōe hō͘-siōng kó͘-lē.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第三章2015.12.27

Án-ne lín ê sìn-sim ē-tàng kian-kò͘, tī lán ê Chú Iâ-so͘ kah I ê chèng sìn-tô͘ koh-chài lâi-lîm ê sî, tī lán ê Thiⁿ-Pē Siōng-Chú ê bīn-chêng, ē-tàng sèng-kiat bô thang hiâm.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第二章2015.12.20

Lín si̍t-chāi sī goán ê kong-êng kah hoaⁿ-hí.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第一章2015.12.13

Koh thèng-hāu I ê Kiáⁿ tùi thiⁿ kàng-lîm. Siōng-Chú hō͘ I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, lâi chín-kiù lán thoat-lī chiong-lâi ê sím-phòaⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 歌羅西書第四章2015.12.06

Góa Pó-lô chhin-pit siá-phoe kā lín chhéng-an. Lín tio̍h siàu-liām góa chit-má teh chē-kaⁿ. Goān Siōng-Chú ê un-tián kah lín tông-chāi!

巴克禮普世版(試讀本) 歌羅西書第三章2015.11.29

Chò put-gī ê lâng ē siū put-gī ê pò-èng, in-ūi Siōng-Chú ēng kāng chi̍t-ê phiau-chún tùi-thāi múi chi̍t-ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 歌羅西書第二章2015.11.22

Piáu-bīn khòaⁿ khí-lâi, pài thiⁿ-sài, ké khiam-pi, ge̍k-thāi ka-kī ê seng-khu, kah-ná sī ū tì-hūi, kî-si̍t tùi khòng-chè jio̍k-thé ê chêng-io̍k lóng bô lō͘-ēng.

巴克禮普世版(試讀本) 歌羅西書第一章2015.11.15

Ūi-tio̍h chit-ê bo̍k-tek, góa khò Ki-tok tī góa lāi-bīn ūn-hêng ê tōa lêng-le̍k, chīn-la̍t teh phah-piàⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 腓立比書第四章2015.11.08

Goān Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kah lín tông-chāi!

巴克禮普世版(試讀本) 腓立比書第三章2015.11.01

I ē ēng hō͘ bān-bu̍t khut-ho̍k ê koân-lêng lâi kái-piàn lán pi-chiān ê jio̍k-thé, hō͘ lán chiâⁿ-chò kah I kāng-khoán êng-iāu ê thé.

巴克禮普世版(試讀本) 腓立比書第二章2015.10.25

In-ūi i ūi-tio̍h chò Ki-tok ê kang hiám-hiám sí-khì, ka-kī piàⁿ-miā chò-kang siūⁿ beh pó͘ lín ho̍k-sāi góa bô kàu-gia̍h ê só͘-chāi.

巴克禮普世版(試讀本) 腓立比書第一章2015.10.18

lâi kah góa chò-hóe cheng-chiàn, lín khòaⁿ-kòe góa án-chóaⁿ chiàn-tàu, chit-má lín koh thiaⁿ-tio̍h góa iáu-teh chiàn-tàu.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第六章2015.10.11

Goān Siōng-Chú ê un-tián kah só͘-ū ēng put-piàn ê thiàⁿ-sim lâi thiàⁿ Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lâng tông-chāi!

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第五章2015.10.04

Chóng-sī, che mā sek-iōng tī lín ta̍k-lâng. Tiōng-hu tio̍h thiàⁿ i ê hū-jîn-lâng chhin-chhiūⁿ ka-kī; hū-jîn-lâng mā tio̍h kèng-ùi i ê tiōng-hu.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第四章2015.09.27

Koh tio̍h ēng jîn-chû hō͘-siōng khoán-thāi, chûn liân-bín ê sim. Tāi-ke hō͘-siōng sià-bián, tú chhin-chhiūⁿ Siōng-Chú thong-kòe Ki-tok bat kā lín sià-bián kāng-khoán.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第三章2015.09.20

Goān êng-iāu tī kàu-hōe tiong, thong-kòe Ki-tok Iâ-so͘ kui hō͘ Siōng-Chú, ti̍t-kàu bān-sè-tāi, tāi-tāi bû-chīn. Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第二章2015.09.13

Óa-khò Sèng-Sîn ê pang-chō͘, lín mā chò-hóe siū khí-chō lâi chiâⁿ-chò Siōng-Chú só͘ tòa ê só͘-chāi.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第一章2015.09.06

Kàu-hōe sī Ki-tok ê seng-khu, sī hō͘ Siōng-Chú só͘ chhiong-móa ú-tiū bān-bu̍t ê Hit-ūi Ki-tok só͘ chhiong-móa.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第六章2015.08.30

Hiaⁿ-tī chí-mōe ah, goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kah lín tông-chāi! Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第五章2015.08.23

Kì-jiân lán khò Sèng-Sîn teh oa̍h, tio̍h chiàu Sèng-Sîn ê ín-chhōa lâi seng-oa̍h. 26 Lán m̄-thang tui-kiû hi-êng, m̄-thang hō͘-siōng kek-khì, mā m̄-thang hō͘-siōng oàn-tò͘.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第四章2015.08.16

Hiaⁿ-tī chí-mōe ah, án-ne lán m̄-sī lí-pī ê kiáⁿ, lán sī chū-iû ê cha-bó͘-lâng ê kiáⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第三章2015.08.09

Lín kì-jiân sio̍k Ki-tok, chiū-sī A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ-sun, chiū ē-tàng sêng-siū Siōng-Chú tùi A-pek-la̍h-hán ê èng-ín.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第二章2015.08.02

Góa bô kī-choa̍t Siōng-Chú ê un-tián, in-ūi tùi lu̍t-hoat nā ē-tàng kah Siōng-Chú ū hô-hó ê koan-hē, án-ne Ki-tok kám m̄-sī pe̍h-pe̍h thè lán sí?

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第一章2015.07.26

In chiū in-ūi góa ê iân-kò͘ kui êng-kng hō͘ Siōng-Chú.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第十三章2015.07.19

Goān Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián, Siōng-Chú ê thiàⁿ-thàng, Sèng-Sîn ê siong-thong, kah lín tāi-ke tông-chāi.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第十二章2015.07.12

Mā khióng-kiaⁿ góa āu-piàn koh khì lín hia ê sî, góa ê Siōng-Chú hō͘ góa tī lín ê bīn-chêng kiàn-siàu, góa ē ūi-tio̍h chin-chē lâng thî-khàu, in-ūi in tùi í-chêng só͘ hoān ê chōe, ù-òe, kan-îm kah hòng-tōng, kàu taⁿ iáu-bōe hóe-kái.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第十一章2015.07.05

M̄-koh ū-lâng ēng bí-lô-á tùi siâⁿ-chhiûⁿ ê thang-á kā góa lūi lo̍h-lâi, hō͘ góa thoat-lī i ê chhiú.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第十章2015.06.28

In-ūi chin-chiàⁿ ta̍t-tit o-ló ê sī Chú só͘ o-ló ê lâng, m̄-sī chū-khoa ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第九章2015.06.21

Tio̍h kám-siā Siōng-Chú, I siúⁿ-sù lán bē-tàng kó͘-kè ê un-tián.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第八章2015.06.14

Só͘-í lín tio̍h tī kàu-hōe kong-khai chèng-si̍t lín tùi in ê thiàⁿ-sim, mā tio̍h chèng-si̍t goán tùi lín ê khoa-kháu.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第七章2015.06.07

Taⁿ góa hui-siông hoaⁿ-hí, in-ūi góa ē-tàng oân-choân sìn-jīm lín!

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第六章2015.05.31

18 Góa beh chò lín ê Thiⁿ-Pē, Lín beh chò Góa ê kiáⁿ-jî. Che sī choân-lêng ê Chú kóng-.ê.( chù: SBN 7:14)

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第五章2015.05.24

Siōng-Chú hō͘ hit-ê bô chōe ê Ki-tok lâi taⁿ lán ê chōe, sī beh hō͘ lán kah I kiat-liân, lâi kah Siōng-Chú kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第四章2015.05.17

Goán só͘ tiōng-sī ê m̄-sī khòaⁿ-ē-tio̍h-.ê, sī khòaⁿ bē-tio̍h-.ê, in-ūi khòaⁿ-ē-tio̍h ê sī chiām-sî, khòaⁿ bē-tio̍h ê sī éng-oán.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第三章2015.05.10

Chit-ê êng-kng sī tùi Chú, chiū-sī tùi Sèng-Sîn hoat chhut-lâi ê êng-kng, teh kā lán kái-chō piàn-chiâⁿ kah I kāng-khoán ê hêng-siōng, hō͘ lán ū koh-khah tōa ê êng-kng.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第二章2015.05.03

Goán bô chhin-chhiūⁿ chin-chē lâng kā Siōng-Chú ê tō-lí tòng-chò siong-phín lâi phah-bē, tian-tò sī chò chi̍t-ê sêng-si̍t ê lâng, siū Siōng-Chú ê chhe-phài, óa-khò Ki-tok lâi soan-káng tō-lí.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第一章2015.04.26

Goán m̄-sī teh kiông-chè lín tio̍h sìn sím-mi̍h, tian-tò sī teh chò lín ê tâng-kang thang hō͘ lín hoaⁿ-hí, in-ūi lín ê sìn-gióng ū khiā-chāi.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十六章2015.04.19

Góa ê thiàⁿ-sim kah só͘-ū sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ ê lâng tông-chāi. Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十五章2015.04.12

Só͘-í, chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-mōe ah, lín tio̍h khiā hō͘ chāi, m̄-thang iô-tāng, tio̍h siông-siông chīn-la̍t ūi Chú chò-kang, in-ūi lín chai ūi Chú sin-khó͘ chò-kang it-tēng bē liáu-jiân.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十四三章2015.04.05

Ta̍k-hāng tāi-chì tio̍h chiàu tia̍t-sū kui-kui kí-kí lâi chò.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十三章2015.03.29

Án-ne sìn-sim, ǹg-bāng, thiàⁿ-sim chit saⁿ-hāng ē éng-oán chûn-chāi, kî-tiong siōng tiōng-iàu ê sī thiàⁿ-sim.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十二章2015.03.22

Lín tio̍h pek-chhiat him-bō͘ koh-khah tōa ê un-sù. Ta

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十一章2015.03.15

Nā ū-lâng iau, tio̍h tī chhù-ni̍h seng chia̍h, chiah bián chū-hōe soah piàn-chò siū Siōng-Chú sím-phòaⁿ. Kî-tha ê tāi-chì tán góa khì lín hia ê sî chiah lâi kái-koat.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十章2015.03.08

Lín tio̍h chiàu góa ê bô͘-iūⁿ khì chò. Ūi-tio̍h hō͘ chèng-lâng hoaⁿ-hí, góa m̄-bat kiû ka-kī ê lī-ek, lóng sī kiû chèng-lâng ê lī-ek, thang hō͘ in tit-kiù.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第九章2015.03.01

Góa giâm-keh toàn-liān góa ê seng-khu kàu ē-tàng kā i oân-choân khòng-chè, chiah bián góa chio lâng lâi chham-ka pí-sài, ka-kī soah hō͘ lâng tô-thài tiāu.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第八章2015.02.22

Só͘-í nā chia̍h-mi̍h ē hō͘ góa ê hiaⁿ-tī á-sī chí-mōe ê sìn-gióng siū chó͘-gāi, góa choa̍t-tùi m̄ chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h, chiah bián hō͘ in tī sìn-gióng-siōng

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第七章2015.02.15

I nā bô koh kè sī koh-khah ū hok-khì. Che sī góa siūⁿ-hoat, chóng-sī góa siūⁿ goa mā ū siū Siōng-Chú ê Sèng-Sîn khé-sī.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第六章2015.02.08

In-ūi lín sī I hù-chhut tāi-kè bé lâi-.ê, só͘-í tio̍h ēng lín ê seng-khu lâi êng-kng Siōng-Chú.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第五章2015.02.01

Lín kám m̄-sī tio̍h phoe-phòaⁿ kàu-hōe-lāi ê lâng? Sèng-keng ū kì-chài: Lín tio̍h kā siâ-ok ê lâng tùi lín tiong-kan kóaⁿ chhut-khì.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第四章2015.01.25

Lín ài tó chi̍t-hāng? Góa khì lín hia ê sî, lín ài góa gia̍h chhôe-á khì á-sī tòa thiàⁿ-sim kah un-jiû ê sim khì?

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第三章2015.01.18

Lín sī Ki-tok-.ê, Ki-tok sī Siōng-Chú-.ê.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第二章2015.01.11

Sèng-keng ū kì-chài: Siáⁿ-lâng chai Chú ê sim-ì? Siáⁿ-lâng ē-tàng thè I chhut chú-ì? M̄-koh lán lêng-sèng ê lâng ū Ki-tok ê sim-chì.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第一章2015.01.04

Só͘-í chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Ài-beh khoa-kháu ê lâng tio̍h ēng Chú lâi khoa-kháu.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十六章2014.12.28

Goān êng-kng thong-kòe Iâ-so͘ Ki-tok kui tī to̍k-it choân-tì ê Siōng-Chú, ti̍t-kàu éng-oán.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十五章2014.12.21

Án-ne góa ē-tàng chiàu Siōng-Chú ê chí-ì hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí khì lín hia, kah lín chò-hóe hióng-siū an-hioh. 33 Goān siúⁿ-sù pêng-an ê Siōng-Chú kah lín tông-chāi.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十四章2014.12.14

M̄-koh sim-lāi ū giâu-gî lâi chia̍h ê lâng ē siū tēng-chōe, in-ūi in m̄-sī chhut-tī sìn-sim. M̄-sī chhut-tī sìn-sim lâi chò ê lóng sī chōe.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十三章2014.12.07

Tio̍h ēng Chú Iâ-so͘ Ki-tok lâi chong-pī ka-kī, m̄-thang ūi-tio̍h boán-chiok su-io̍k lâi tô͘-bô͘ jio̍k-thé ê tāi-chì.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十二章2014.11.30

M̄-thang hō͘ pháiⁿ iâⁿ-kòe lín, tio̍h ēng hó lâi iâⁿ-kòe pháiⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十一章2014.11.23

In-ūi bān-bu̍t lóng sī tùi I hia lâi, óa-khò I, ūi-tio̍h I lâi oa̍h. Goān I tit-tio̍h êng-kng ti̍t-kàu éng-oán.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十章2014.11.16

M̄-koh kóng-kàu Í-sek-lia̍t-lâng, Í-sài-a kóng,“Góa kui-ji̍t chhun-chhiú teh thèng-hāu m̄ sūn-ho̍k koh pōe-ge̍k ê chú-bîn.”

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第九章2014.11.09

Sèng-keng ū án-ne kì-chài,“Lí khòaⁿ, Góa chiong ē hō͘ lâng that-tio̍h ê chio̍h, ē hō͘ lâng poa̍h-tó ê tōa-chio̍h, khǹg tī Sek-an, m̄-koh sìn-khò I ê lâng bē tú-tioh sit-bāng.”

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第八章2014.11.02

sī thiⁿ-téng, sī tē-chiūⁿ, á-sī jīm-hô siū-chō-bu̍t, lóng bē-tàng chhiat-tn̄g Siōng-Chú thong-kòe Chú Ki-tok Iâ-so͘ tùi lán ê thiàⁿ!

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第七章2014.10.26

Kám-siā Siōng-Chú, thong-kòe Chú Iâ-so͘ Ki-tok lâi kiù góa! Án-ne góa ê lāi-sim sī sūn-ho̍k Siōng-Chú ê lu̍t-hoat, m̄-koh góa ê jio̍k-thé sī sūn-ho̍k chōe ê hoat-chek.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第六章2014.10.19

In-ūi chōe ê tāi-kè sī sí, m̄-koh Siōng-Chú thong-kòe Chú Ki-tok Iâ-so͘ pe̍h-pe̍h sù hō͘ lán ê un-tián sī éng-oán ê oa̍h-miā.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第五章2014.10.12

Lu̍t-hoat ê chè-tēng, hō͘ chōe-kòa ke-thiⁿ, m̄-koh chōe-kòa ke-thiⁿ, Siōng-Chú ê un-tián koh-khah ke-thiⁿ. 21 Án-ne, chōe thong-kòe sí lâi chi-phòe, Siōng-Chú ê un-tián thong-kòe gī lâi chi-phòe, hō͘ lán tùi Chú Iâ-so͘ Ki-tok lâi tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第四章2014.10.05

Ūi-tio̍h lán ê chōe-kòa, Siōng-Chú chiong Iâ-so͘ kau hō͘ lâng hāi sí, koh ūi-tio̍h beh hō͘ lán kah Siōng-Chú ū hô-ha̍p ê koan-hē, Siōng-Chú ū hō͘ Iâ-so͘ koh-oa̍h.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第三章2014.09.28

Án-ne, lán in-ūi chit-ê sìn soah hō͘ lu̍t-hoat sit-khì kong-hāu? Tong-jiân m̄-sī, tian-tò sī khak-li̍p lu̍t-hoat.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第二章2014.09.21

Lāi-chāi ê Iû-thài-lâng chiah sī chin-chiàⁿ ê, lāi-sim chiap-siū kat-lé ê lâng chiah sī chin-chiàⁿ ê kat-lé, m̄-sī khò lu̍t-hoat ê tiâu-bûn ê kat-lé. Chit-khoán lâng siū o-ló m̄-sī tùi lâng, sī tùi Siōng-Chú.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第一章2014.09.14

In sui-jiân chai, chiàu Siōng-Chú ê kài-bēng, chò chiah-ê tāi-chì ê lâng eng-kai sí. In m̄-nā ka-kī chò, sīm-chì mā chàn-sêng pa̍t-lâng án-ne chò.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十八章2014.09.07

I hó-táⁿ soan-iông Siōng-Chú ê Kok-tō͘, koh chiong Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê hok-im kà-sī lâng, lóng bô siū lâng chó͘-tòng.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十七章2014.08.31

Kî-tha ê lâng chiah lī-iōng chûn-pang á-sī chûn-téng ē phû ê mi̍h chiūⁿ-hōaⁿ. Án-ne, goán choân-pō͘ lóng an-choân chiūⁿ-hōaⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十六章2014.08.24

A-ki-phàⁿ kā Hui-su-to͘ kóng, "Chit-ê lâng nā bô tùi Lô-má hông-tè siōng-sò͘, chá to̍h thang pàng i khì."

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十五章2014.08.17

In-ūi chiàu góa khòaⁿ, ah-sàng hoān-lâng, nā bô chí-bêng i ê àn-chêng sī bô ha̍p-lí."

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十四章2014.08.10

Kòe nn̄g nî, Pho-kiû Hui-su-to͘ sòa-chiap Hui-le̍k-su chò chóng-tok. Hui-le̍k-su ūi-tio̍h beh hō͘ Iû-thài-lâng hoaⁿ-hí, kè-sio̍k kā Pó-lô koaiⁿ tī kaⁿ-ni̍h.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十三章2014.08.03

Chiū kóng, "Tán kò lí ê lâng kàu-ūi, góa ē siông-sè chhù-lí lí ê àn-kiāⁿ. Chóng-tok chiū hoan-hù kā Pó-lô khu-liû tī Hi-lu̍t ê gê-mn̂g.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十二章2014.07.27

Keh-tńg-ji̍t, iâⁿ-tiúⁿ ài beh chai Pó-lô hō͘ Iû-thài-lâng kò ê si̍t-chêng, chiū kā i tháu khui, bēng-lēng chiah-ê chè-si-tiúⁿ kah choân gī-hōe chū-chi̍p, chhōa Pó-lô lo̍h-lâi, hō͘ i khiā tī in ê bīn-chêng.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十一章2014.07.20

Kun-koaⁿ chún i, Pó-lô chiū khiā tī kiā-á-téng, tùi bîn-chiòng pí chhiú-sè. Kûn-chiòng sûi-sî tiām lo̍h-lâi, Pó-lô chiū ēng Hi-pek-lâi-ōe tùi in kóng,

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十章2014.07.13

Pó-lô kóng, "Í-āu bē-tàng koh kìⁿ-tio̍h i ê bīn" chit-kù ōe hō͘ in hui-siông siong-sim. Liáu-āu in chiū sàng i chiūⁿ chûn.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十九章2014.07.06

Kin-á-ji̍t só͘ hoat-seng ê jiáu-loān, khióng-kiaⁿ bē bián-tit hō͘ lâng cha-mn̄g, koh kóng lán mā bô lí-iû thang piān-kái."

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十八章2014.06.29

In-ūi tī kong-khai ê piān-lūn, i chhut-la̍t piān-tó Iû-thài-lâng, kin-kì Sèng-keng lâi chèng-bêng Iâ-so͘ sī Ki-tok.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十七章2014.06.22

M̄-koh ū chi̍t-kóa lâng tòe Pó-lô khì, chiâⁿ-chò sìn-tô͘. Kî-tiong ū A-lio̍k-soaⁿ hōe-tiûⁿ ê gī-oân Tiu-nî-siu, koh ū chi̍t-ê miâ-kiò Tāi-má-lí ê hū-jîn-lâng, iáu-koh ū kî-tha kúi-nā-lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十六章2014.06.15

Pó-lô kah Se-lah lī-khui kaⁿ-ga̍k, chiū khì Lū-tí-a in tau, kah hiah-ê sìn-tô͘ saⁿ-kìⁿ, kā in kó͘-lē liáu-āu chiah lī-khui hia.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十五章2014.06.08

In kā Sū-lī-a kah Ki-lī-ka kiâⁿ thàu-thàu, kian-kò͘ ta̍k kàu-hōe ê sìn-sim.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十四章2014.06.01

Āu-lâi in kah bûn-tô͘ chò-hóe tòa chám-jiân-á kú.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十三章2014.05.25

Bûn-tô͘ móa-sim hoaⁿ-hí, koh hō͘ Sèng-Sîn chhiong-móa.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十二章2014.05.18

Pa-ná-pa kah Sò-lô oân-sêng in ê jīm-bū liáu-āu, chiū tùi Iâ-lō͘-sat-léng tńg-khì, chhōa kiò-chò Má-khó ê Iok-hān chò-hóe khì.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十一章2014.05.11

In chiū chiàu án-ne chò, tùi Pa-ná-pa kah Sò-lô keng-chhiú, kià khì hō͘ hia ê tiúⁿ-ló.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十章2014.05.04

Pí-tek chiū bēng-lēng in hōng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ niá-siū sé-lé. Āu-lâi in chhiáⁿ Pí-tek kah in koh tòa kúi-nā ji̍t.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第九章2014.04.27

Pí-tek tī Iok-phàⁿ kah chi̍t-ê chè-phôe sai-hū Se-bûn chò-hóe tòa chin-chē ji̍t.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第八章2014.04.20

Āu-lâi ū-lâng tī A-só-to͘ khòaⁿ-tio̍h Hui-le̍k, i iân-lō͘ ta̍k-ê siâⁿ-chhī thoân hok-im, ti̍t-kàu Kai-sat-lī-a.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第七章2014.04.13

I kūi-lo̍h-khì, tōa-siaⁿ kiò, kóng, "Chú ah, m̄-thang ēng chit-ê chōe kui hō͘ in!" I kóng soah chiū sí-khì. Sò-lô mā chàn-tông bô͘-sat Su-thê-hoán.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第六章2014.04.06

Hit sî, chē tī gī-hōe tiong ê lâng lóng lia̍h Su-thê-hoán kim-kim khòaⁿ, khòaⁿ-tio̍h i ê bīn ná chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài ê bīn.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第五章2014.03.30

In chiū ta̍k-ji̍t tī sèng-tiān, tī jîn-ke, kà-sī lâng, thoân Iâ-so͘ Ki-tok ê hok-im.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第四章2014.03.23

I kā chhân-hn̂g bē-tiāu, chiong só͘ bē ê chîⁿ tòa-lâi kau hō͘ sù-tô͘.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第三章2014.03.16

Siōng-Chú í-keng siat-li̍p I ê Lô͘-po̍k, seng chhe I lâi kā lín sù-hok hō͘ lín, hō͘ lín ta̍k-lâng oa̍t-tńg-sin lī-khui siâ-ok."

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二章2014.03.09

Koh tit-tio̍h chèng-lâng hoaⁿ-hí chiap-la̍p. Chú chiong tit-kiù ê lâng ji̍t-ji̍t ke-thiⁿ hō͘ in.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第一章2014.03.02

Jiân-āu in liam-khau liam-tio̍h Má-thê-a. I chiū ka-ji̍p cha̍p-it-ê sù-tô͘ ê hâng-lia̍t.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第二十一章2014.02.23

Iâ-so͘ koh ū chò chin-chē hāng tāi-chì. Nā beh chiong chiah-ê tāi-chì chi̍t-hāng chi̍t-hāng siá lo̍h-lâi, góa siūⁿ choân-sè-kài mā bô só͘-chāi thang té hiah-ê kì-lo̍k ê chheh.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第二十章2014.02.16

Kì-chài chiah-ê tāi-chì sī beh hō͘ lín sìn Iâ-so͘ sī Ki-tok, sī Siōng-Chú ê Kiáⁿ, koh hō͘ lín thong-kòe sìn, khò I ê miâ lâi tit-tio̍h oa̍h-miā.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十九章2014.02.09

Hit ji̍t sī Iû-thài-lâng chún-pī cheh ê ji̍t, bōng koh bô hn̄g. In chiū kā Iâ-so͘ bâi-chòng tī hia.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十八章2014.02.02

In koh tōa-siaⁿ hoah: "M̄-thang pàng chit-ê, tio̍h pàng Pa-lia̍p-pa!" Chit-ê Pa-lia̍p-pa sī chi̍t-ê thó͘-húi.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十七章2014.01.26

Góa í-keng ū hō͘ in bat Lí ê miâ, mā beh kè-sio̍k chí-sī in. Thang hō͘ Lí tùi Góa ê thiàⁿ-thàng tī in lāi-bīn, Góa mā tī in lāi-bīn."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十七章2014.01.26

Góa í-keng ū hō͘ in bat Lí ê miâ, mā beh kè-sio̍k chí-sī in. Thang hō͘ Lí tùi Góa ê thiàⁿ-thàng tī in lāi-bīn, Góa mā tī in lāi-bīn."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十六章2014.01.19

Góa í-keng chiong chiah-ê tāi-chì kā lín kóng, sī beh hō͘ lín tī Góa ê lāi-bīn ū pêng-an. Lín tī sè-kan ē ū khó͘-lān, m̄-koh lín thang hòng-sim, Góa í-keng iâⁿ-kòe sè-kan."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十五章2014.01.12

Lín mā tio̍h ūi Góa chò kiàn-chèng, in-ūi lín tùi khí-thâu to̍h kah Góa chò-hóe."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十四章2014.01.05

M̄-koh beh hō͘ sè-kan-lâng chai-iáⁿ Góa thiàⁿ Thiⁿ-pē, mā ū chiàu Thiⁿ-pē ê bēng-lēng khì chò.""Khí lâi, lán lâi khì."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十三章2013.12.29

Iâ-so͘ ìn kóng, "Lí beh ūi-tio̍h Góa lâi pàng-sak sèⁿ-miā sī-bô? Góa si̍t-chāi kā lí kóng, ke iáu-bōe thî í-chêng, lí ē saⁿ pái m̄ jīn Góa."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十二章2013.12.22

Góa chai Siōng-Chú ê kài-bēng sī éng-oán ê oa̍h-miā, só͘-í Góa só͘ kóng ê lóng sī chiàu Thiⁿ-Pē kā Góa kóng-.ê."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十一章2013.12.15

Chiah-ê chè-si-tiúⁿ kah Hoat-lī-sài-phài ê lâng ū hoat-chhut bēng-lēng, nā ū-lâng chai Iâ-so͘ tī tó-ūi, tio̍h lâi pò-kò, hō͘ in thang khì kā I lia̍h khí-lâi.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十章2013.12.08

Tī hia ū chin-chē lâng sìn Iâ-so͘.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第九章2013.12.01

Iâ-so͘ ìn kóng, "Lín nā chheⁿ-mê, chiū bô chōe; taⁿ lín kóng, ' Goán ū khòaⁿ-kìⁿ.' Án-ne lín goân-chāi ū chōe."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第八章2013.11.24

Hiah-ê Iû-thài-lâng chiū the̍h chio̍h-thâu beh kā I tìm, m̄-koh Iâ-so͘ siám-khui, tùi sèng-tiān chhut-khì.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第七章2013.11.17

Chiàu lán ê lu̍t-hoat, bô seng sím-mn̄g koh cha-bêng i ū chò sím-mi̍h, lán kám ē-tàng kā i tēng-chōe? 52 In chiū ìn kóng, " Lí mā sī tùi Ka-lī-lī-séng lâi ê sī-bô? Lí khì cha-khó Sèng-keng chiū chai, Ka-lī-lī-séng bô chhut sian-ti."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第七章2013.11.17

Chiàu lán ê lu̍t-hoat, bô seng sím-mn̄g koh cha-bêng i ū chò sím-mi̍h, lán kám ē-tàng kā i tēng-chōe? 52 In chiū ìn kóng, " Lí mā sī tùi Ka-lī-lī-séng lâi ê sī-bô? Lí khì cha-khó Sèng-keng chiū chai, Ka-lī-lī-séng bô chhut sian-ti."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第六章2013.11.10

Iâ-so͘ ìn kóng, " Góa kám m̄-sī kéng lín cha̍p-jī lâng? M̄-koh lín tiong-kan ū chi̍t-ê sī mô͘-kúi?" 71 Iâ-so͘ kóng án-ne sī teh chí Ka-lio̍k-lâng Se-bûn ê kiáⁿ Iû-tāi. I sī cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t-ê, teh-beh chhut-bē Iâ-so͘.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第五章2013.10.27

I siá ê chheh lín to m̄ sìn, ná-ē sìn Góa ê ōe?"

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第四章2013.10.20

Che sī Iâ-so͘ tùi Iû-thài-séng lâi-kàu Ka-lī-lī-séng í-āu só͘ kiâⁿ ê tē-jī pái sîn-jiah.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第三章2013.10.13

Sìn Kiáⁿ ê lâng ū éng-oán ê oa̍h-miā. M̄ sūn-ho̍k Kiáⁿ ê lâng m̄-nā bē tit-tio̍h oa̍h-miā, hoán-tńg hō͘ Siōng-Chú siông-siông siū-khì."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第二章2013.10.06

Koan-hē lâng ê tāi-chì, bô su-iàu lâng koh lâi tùi I chèng-bêng, in-ūi I chin liáu-kái lâng ê lāi-sim.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第一章2013.09.29

Iâ-so͘ koh kā in kóng, " Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Lín ē khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, Siōng-Chú ê thiⁿ-sài tī Jîn-chú ê téng-bīn teh khí-khí lo̍h-lo̍h."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十四章2013.09.22

In chiū phak lo̍h-khì kā I pài. Jiân-āu hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí tńg-khì Iâ-lō͘-sat-léng, 53 kè-sio̍k ta̍k-ji̍t tī sèng-tiān lāi o-ló Siōng-Chú.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十三章2013.09.15

In chiū tńg-khì chún-pī phang-liāu kah phang-iû. An-hioh-ji̍t, hiah-ê hū-jîn-lâng chiàu lu̍t-hoat ê kui-tēng hioh-khùn.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十二章2013.09.08

In kóng, " Lán ná-tio̍h koh su-iàu sím-mi̍h chèng-kì? Lán í-keng ū thiaⁿ-tio̍h I chhin-chhùi kóng à."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十一章2013.09.01

Chèng-lâng lóng thàu-chá chiū khì sèng-tiān thiaⁿ Iâ-so͘ kóng tō-lí.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十章2013.08.25

In chhim-chiàm kóaⁿ-hū ê ke-hóe, thiau-kang kî-tó chin tn̂g, in ē siū koh-khah tāng ê hêng-hoa̍t."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十九章2013.08.18

M̄-koh lóng chhōe bô pō͘, in-ūi jîn-bîn lóng chin tì-ì teh thiaⁿ Iâ-so͘ ê ōe.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十八章2013.08.11

I sûi-sî khòaⁿ-kìⁿ, chiū tòe Iâ-so͘ khì, kui êng-kng hō͘ Siōng-Chú. Kûn-chiòng khòaⁿ-tio̍h chit-ê tāi-chì, lóng o-ló Siōng-Chú.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十七章2013.08.04

Bûn-tô͘ mn̄g Iâ-so͘ kóng, " Chú ah, che ē tī siáⁿ-mi̍h só͘-chāi hoat-seng?" Iâ-so͘ ìn kóng, " Ū si-thé ê só͘-chāi, eng-chiáu chiū ē chū-chi̍p khì tī hia."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十六章2013.07.28

A-pek-la̍h-hán kā i kóng, ' In nā m̄ thiaⁿ Mô͘-se kah sian-ti ê ōe, chiū-sī ū-lâng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, in mā m̄ siū khó͘-khǹg.'"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十五章2013.07.21

M̄-koh lí ê sió-tī sí ū koh-oa̍h, phah-m̄-kiàn koh chhōe-tio̍h. Lán eng-kai tio̍h lâi hoaⁿ-hí khèng-chiok!'"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十四章2013.07.14

" Iâm chin ū lō͘-ēng, m̄-koh iâm nā sit-bī, beh án-chóaⁿ hôe-ho̍k i ê kiâm-bī? 35 Sit-bī ê iâm bē-tàng lo̍h-hn̂g, mā bē-tàng kauh-pûi. Chí ū hiat tiāu. Ū hīⁿ-khang thang thiaⁿ ê lâng, tio̍h thiaⁿ!"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十三章2013.07.07

Lí khòaⁿ, lín ê chhù ē hong-hòe. Góa koh kā lín kóng, lín choa̍t-tùi bē-tàng khòaⁿ-tio̍h góa, ti̍t-kàu lín kóng, ' Hōng Chú ê miâ lâi ê Hit-ūi eng-kai tit-tio̍h o-ló.'"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十二章2013.06.30

Góa kā lí kóng, chòe-āu ê chi̍t-sián-gō͘-lî nā bô hêng chheng-chhó, lí choa̍t-tùi bē-tàng tùi kaⁿ-ni̍h chhut-lâi."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十一章2013.06.23

In teh tán Iâ-so͘ kóng m̄-tio̍h ōe ê sî, thang lia̍h I ê ōe-phāng.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十章2013.06.16

M̄-koh só͘ su-iàu ê kan-tāⁿ chi̍t-hāng. Má-lī-a í-keng kéng-tio̍h hó ê hit hūn, bô-lâng ē-tàng kā i chhiúⁿ khì."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第九章2013.06.09

Iâ-so͘ tùi i kóng, " Chhiú hōaⁿ gû-lê iáu-koh it-ti̍t teh oa̍t-thâu khòaⁿ āu-bīn ê lâng, bē kham-tit chò Siōng-Chú Kok-tō͘ ê chú-bîn."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第八章2013.06.02

I ê pē-bú tio̍h-kiaⁿ koh kî-koài. Iâ-so͘ bēng-lēng in m̄-thang chiong só͘ hoat-seng ê tāi-chì kā lâng kóng.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第七章2013.05.26

Kâng-toh ê lâng sim-lāi siūⁿ, chit-ê teh sià chōe ê sī siáⁿ-lâng? 50 Iâ-so͘ koh tùi hit-ê hū-jîn-lâng kóng, "Lí ê sìn-sim ū kiù-tio̍h lí, chò lí an-sim tńg-khì."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第六章2013.05.19

M̄-koh thiaⁿ-liáu bô khì chò ê lâng, sī chhin-chhiūⁿ lâng khí chhù tī thô͘-téng, bô hē tē-ki, hō͘ khe-lâu chhiong-tio̍h, chiū sûi-sî tó lo̍h-khì, hit-keng chhù ē tó kah chin siong-tiōng."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第五章2013.05.12

Lâng nā lim kū-chiú liáu-āu, chiū bē ài lim hit-ê sin-chiú, in-ūi lâng lóng kóng, ' Kū-chiú khah hó.'"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第四章2013.05.05

Iâ-so͘ chiū kè-sio̍k tī Ka-lī-lī-séng ê kok hōe-tn̂g thoân Hok-im.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第三章2013.04.28

La̍h-be̍k sī Má-thó͘-sat-la̍h ê kiáⁿ, Má-thó͘-sat-la̍h sī Í-lo̍k ê kiáⁿ, Í-lo̍k sī Ngá-lia̍t ê kiáⁿ, Ngá-lia̍t sī Má-le̍k-lia̍t ê kiáⁿ, Má-le̍k-lia̍t sī Kai-lâm ê kiáⁿ, Kai-lâm sī Í-ná-sū ê kiáⁿ, 38 Í-ná-sū sī Siat ê kiáⁿ, Siat sī A-tong ê kiáⁿ, A-tong sī Siōng-Chú ê kiáⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二章2013.04.21

Iâ-so͘ chiū kah pē-bú tńg-khì kàu Ná-sat-le̍k, lâi hàu-sūn in. I ê lāu-bú kā chiah-ê ōe lóng kì tī sim-lāi. 52 Iâ-so͘ ê tì-hūi kah nî-hòe ná ke-thiⁿ, Siōng-Chú kah lâng mā ná thiàⁿ I.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第一章2013.04.14

Eⁿ-á chiām-chiām tōa-hàn, sim-lêng mā ji̍t-ji̍t ióng-chòng. I tiàm tī khòng-iá it-ti̍t kàu, i tī Í-sek-lia̍t tiong-kan kong-khai chhut-hiān hit ji̍t.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十六章2013.04.07

Jiân-āu hiah-ê sù-tô͘ chhut-khì ta̍k só͘-chāi thoân Hok-im, ū Chú kah in tâng-kang, ēng in só͘ kiâⁿ ê sîn-jiah lâi chèng-bêng in só͘ thoân ê tō-lí.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十五章2013.03.31

Boa̍t-tāi-lia̍p ê Má-lī-a, kah Iok-sek ê lāu-bú Má-lī-a, ū khòaⁿ-tio̍h bâi-chòng Iâ-so͘ ê só͘-chāi.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十四章2013.03.24

Hit sî ke chiū thî tē-jī pái. Pí-tek siūⁿ-khí Iâ-so͘ kā i kóng ê ōe: "Ke thî nn̄g pái í-chêng, lí ē saⁿ pái m̄ jīn Góa." chiū tōa-siaⁿ thî-khàu.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第三章2013.03.21

Goān êng-iāu tī kàu-hōe tiong, thong-kòe Ki-tok Iâ-so͘ kui hō͘ Siōng-Chú, ti̍t-kàu bān-sè-tāi, tāi-tāi bû-chīn. Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十三章2013.03.10

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十二章2013.03.03

In-ūi hiah-ê kûn-chiòng sī tùi in ū chhun ê lâi hiàn, m̄-koh chit-ê hū-jîn-lâng sui-jiân chin sàn-chhiah, iáu-koh kā choân-pō͘ ê seng-oa̍h-hùi lóng hiàn lo̍h-khì."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十一章2013.02.24

In chiū ìn Iâ-so͘ kóng, " Goán m̄-chai." Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, " Góa mā bô beh kā lín kóng, Góa sī khò siáⁿ-mi̍h koân-pèng lâi chò chiah-ê tāi-chì."

2013.02.18

In chhim-chiàm kóaⁿ-hū ê ke-hóe, thiau-kang kî-tó chin tn̂g, in ē siū koh-khah tāng ê hêng-hoa̍t."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十章2013.02.17

Iâ-so͘ kā i kóng, " Lí tńg-khì, lí ê sìn-sim hō͘ lí tit-tio̍h i-hó." Chheⁿ-mê ê lâng sûi-sî koh ē khòaⁿ-kìⁿ, chiū tòe Iâ-so͘ khì.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第九章2013.02.03

Iâm pún-sin chin ū lō͘-ēng, m̄-koh iâm nā sit-khì i ê kiâm-bī, beh ēng siáⁿ-mi̍h lâi hôe-ho̍k i ê bī? Lín ê lāi-bīn eng-kai tio̍h ū iâm ê chok-iōng, tāi-ke tio̍h hō͘-siōng hô-hó."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第八章2013.01.27

Tī chit-ê kan-îm chōe-ok ê sè-tāi, ūi-tio̍h góa kah góa ê ōe kám-kak kiàn-siàu ê lâng, Jîn-chú tī Thiⁿ-Pē ê êng-kng kah sèng thiⁿ-sài chò-hóe chài-lîm ê sî, mā ē in-ūi i kám-kak kiàn-siàu."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第七章2013.01.20

Kûn-chiòng put-chí kî-koài kóng, " I só͘ chò ê tāi-chì lóng sī hó, hō͘ chhàu-hī-lâng ē thiaⁿ-kìⁿ, é-káu ê lâng ē kóng-ōe."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第六章2013.01.13

Iâ-so͘ bô-lūn ji̍p-khì sím-mi̍h chng-siā, siâⁿ-chhī, hiong-chhoan, lâng chiū kā pēⁿ-lâng khǹg tòa ke-lō͘, kiû Iâ-so͘ chì-chió hō͘ in bong I ê saⁿ-á-ki ê chhiu. Só͘-ū bong-tio̍h ê lâng lóng tit-tio̍h i-hó.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第五章2013.01.06

Iâ-so͘ giâm-giâm kèng-kài in m̄-thang hō͘ lâng chai chit-ê tāi-chì. I chiū hoan-hù tio̍h hō͘ cha-bó͘-gín-á chia̍h mi̍h-kiāⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第四章2012.12.30

In chiū tōa kiaⁿ hō͘-siōng kóng-lâi kóng-khì, "Chit-ê sī siáⁿ-lâng, liân hong kah chúi-éng to lóng sūn-ho̍k I?"

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第三章2012.12.23

Chun-hêng Siōng-Chú chí-ì ê lâng chiū-sī góa ê hiaⁿ-tī, chí-mōe kah lāu-bú."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第二章2011.11.06

Só͘-í Jîn-chú iā sī an-hioh-ji̍t ê Chú.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第一章2011.10.30

Tān-sī i chhut-khì, chiū tōa-tōa soan-thoân, sì-kòe pò-iông chit-ê sū; tì-kàu Iâ-so͘ bô thang koh hián-jiân ji̍p siâⁿ, chí-ū tòa tī gōa-bīn khòng-iá ê só͘-chāi. Lâng tùi sì-hng chiū-kūn I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第28章2011.10.23

kìⁿ-nā góa só͘ ū bēng-lēng lín ê, tio̍h kà-sī in siú; koh góa ji̍t-ji̍t kap lín tī-teh, kàu sè-kan ê lō͘-bé.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第27章2011.10.16

In chiū khì, hong chio̍h kap siat peng, lâi kò͘-siú hit ê bōng.

巴克禮普世版 漢羅+Ruby(修訂1)2011.10.09

()boeh應 驗(èng-giām)早 前(chá-chêng)上主(siōng-chú)交代(kau-tài)chiah-ê先 知(sian-ti)(só͘)(kóng)ê()(I)boeh叫 做(kiò-chò)Ná-sat-le̍k(lâng)

馬太福音第二章 漢羅+Ruby(試讀本)2011.10.02

()boeh應 驗(èng-giām)早 前(chá-chêng)(thok)chiah-ê先 知(sian-ti)(só͘)(kóng)ê()(I)boeh叫 做(kiò-chò)拿 撒 勒 人(ná-sat-le̍k-lâng)

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第26章2011.09.25

Pí-tek chiū kì-tit Iâ-so͘ ê ē kóng, Koe iáu-bē thî, lí boeh saⁿ pái m̄ jīn góa. Chiū chhut-khì gōa-bīn, tōa thî-khàu.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第25章2011.09.18

Chiah-ê lâng boeh khì ji̍p éng-oán ê hêng-hoa̍t; tān-sī gī ê lâng ji̍p éng-oán oa̍h.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第24章2011.09.11

tāng-tāng kā i hêng-hoa̍t, hō͘ i kap ké-hó ê lâng tú-tio̍h kāng-khoán ê miā-ūn, tī hia boeh ū thî-khàu kā-gê chhiat-khí.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第23章2011.09.04

In-ūi góa kā lín kóng, Taⁿ liáu-āu, lín bô khòaⁿ-tio̍h góa; thèng-hāu lín kóng, Tī Chú ê miâ lâi ê, tit-tio̍h hok-khì.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第22章2011.08.28

Bô lâng ē ìn I chi̍t kù; tùi hit ji̍t iā bô lâng káⁿ koh mn̄g I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第21章2011.08.21

Chiū ài boeh lia̍h I, tān-sī kiaⁿ chèng lâng; in-ūi chèng lâng lia̍h I chò sian-ti.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第20章2011.08.14

Iâ-so͘ khó-lîn in, bong in ê ba̍k-chiu; in liâm-piⁿ khòaⁿ-tio̍h, chiū tè I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第19章2011.08.07

Tān-sī tāi-seng ê chē-chē boeh chò lō͘-bé; lō͘-bé ê boeh chò tāi-seng.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第18章2011.07.31

Án-ne lín ta̍k lâng bô ēng sim sià-bián lín ê hiaⁿ-tī, chiū góa ê Thiⁿ Pē iā boeh án-ne khoán-thāi lín.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第17章2011.07.24

Tān-sī bián-tì that-gāi in, lí khì hái-ni̍h pàng tiò, lia̍h tāi-seng chiūⁿ-tiò ê hî, khui i ê chhùi, boeh tit-tio̍h gûn chi̍t ê; the̍h-lâi, ūi-tio̍h góa kap lí la̍p hō͘ in.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第16章2011.07.17

Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Khiā tī chia ê, ū lâng iáu-bē sí, ē khòaⁿ-tio̍h Jîn-chú tī I ê kok lâi.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第15章2011.07.10

Kì-jiân hō͘ chèng lâng sì-sòaⁿ, chiū chiūⁿ chûn, kàu Má-ka-tàn ê kau-kài.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十四章2011.07.03

kiû I nā sái hō͘ in bong I ê saⁿ-á-ku ê chhiu; kìⁿ-nā bong ê lâng chiâu-chn̂g hó.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十三章2011.06.26

Iâ-so͘ tī hia bô kiâⁿ chē-chē koân-lêng, in-ūi in bô sìn I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十二章2011.06.19

In-ūi kìⁿ-nā kiâⁿ góa tī thiⁿ-téng ê Pē ê chí-ì ê, chiū-sī góa ê hiaⁿ-tī, chí-bē, kap lāu-bú.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十一章2011.06.12

Góa sim-lāi un-jiû khiam-sùn; lín pē góa ê taⁿ, lâi tùi góa o̍h, lín ê sim-sîn chiū ē tit-tio̍h an-hioh. 30 In-ūi góa ê taⁿ sī khoài, góa ê tàⁿ sī khin.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十章2011.06.05

Kìⁿ-nā ūi-tio̍h bûn-tô͘ ê miâ, kan-ta ēng chi̍t poe léng-chúi hō͘ chiah-ê sòe-kiáⁿ ê chi̍t ê lim ê, góa si̍t-chāi kā lín kóng, i choa̍t-tùi bē sit-lo̍h i ê siúⁿ.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第九章2011.05.29

Thang siu-sêng ê sī chōe, chò kang ê sī chió; só͘-í lín tio̍h kiû hn̂g Chú pek kang khì kā I siu-sêng.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第八章2011.05.15

Thong siâⁿ ê lâng chhut-khì, chhōe-tio̍h Iâ-so͘; í-keng kìⁿ-tio̍h, chiū kiû I lī-khui in ê tē-kài.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第七章2011.05.08

br>

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第六章2011.05.01

Só͘-í m̄-thang ūi-tio̍h bîn-á-ji̍t khòa-lū; in-ūi hit ê bîn-á-ji̍t, i boeh ka-kī khòa-lū. Chi̍t ji̍t ê kan-khó͘ tī chi̍t ji̍t kàu-gia̍h.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第五章2011.04.24

In-ūi lín nā kan-ta thiàⁿ hiah-ê thiàⁿ lín ê lâng, kám ē-tàng tit-tio̍h sím-mi̍h pò-siúⁿ? Liân hiah-ê thiu-hiòng ê mā ē-hiáu án-ne chò.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第四章2011.04.17

Hit sî, tùi Ka-lī-lī, Te-ka-pho-lī, Iâ-lō͘-sat-léng, Iû-thài, kap Iok-tàn-hô tùi-hōaⁿ, ū chin tōa tīn ê lâng lâi tòe I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第三章2011.04.10

Koh ū siaⁿ tùi thiⁿ-téng lâi, kóng, " Chit-ê sī Góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, Góa chin-chiàⁿ kah-ì ê."

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第二章2011.04.03

Khì kàu chi̍t ê kiò-chò Ná-sat-le̍k ê siâⁿ, tiàm hia khiā-khí; sī boeh èng-giām chá-chêng thok chiah ê sian-ti só͘ kóng ê ōe, I boeh kiò chò Ná-sat-le̍k-lâng.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第一章2011.03.27

tān-sī chit-ê eⁿ-á chhut-sì í-chêng bô kap i tâng-pâng. Eⁿ-á chhut-sì, Iok-sek chiū kā I hō miâ kiò-chò Iâ-so͘.