Tui3台語開始【前期文章索引】

駱維仁博士kap《新使者雜誌》--(三)2009.01.25

我記落駱博士kap《新使者雜誌》中ê幾行代誌。Tī-chia必須代表所有ê同工感謝伊對雜誌ê照顧。Mā需要藉chit-ê機會向伊表達抱歉。

駱維仁博士kap《新使者雜誌》--(二)2009.01.11

第三項是《新使者雜誌》bat hō͘駱博士受苦。

駱維仁博士kap《新使者雜誌》--(一)2008.12.28

筆者bat參與部份現代中文譯本研讀本kap 1995年修訂版ê工作,chiah小khóa了解駱博士工作ê艱苦。伊如何善待阮chiah-ê卑微ê肢體,kap伊同工過ê人一定會提起。

聖經百科全書─聖經是什麼?、歐洲第一位基督徒2008.10.19

歐洲第一位基督徒是一個女人,伊是一個賣布ê生理人。

聖經百科全書─祭司‧先知2008.10.05

Tī以色列人ê社會中,先知、祭司、君王是三種真要緊ê人物。其中祭司是一種向上帝獻祭ê人。

聖經百科全書─願你的聖名受尊崇、悔改2008.09.21

Tī希伯來人ê觀念中,一件物件是聖ê,意思是伊kap其他物件有分別;悔改絕對m̄是一種精神狀況而已,伊必然會結出悔改ê果子。所以一個人悔改ah,伊m̄-nā有情感ê憂傷。

聖經百科全書─士師、主禱文2008.09.07

士師是指約書亞死後,掃羅iáu bōe受封作王以前,chit段時chūn hō͘上帝特別揀召為拯救以色列人ê英雄人物。

主禱文是主耶穌親自教示咱ê祈禱,天主教稱伊做「天主經」。

聖經百科全書─彼拉多kap耶穌ê死、安息日2008.08.24

教會史真清楚 kā咱講,彼拉多kap耶穌ê死絕對有關係。 十誡中kā咱講當守安息日無錯。禮拜日當去禮拜堂mā無錯。但,認為禮拜日就是安息日卻是m̄-tio̍h ê。

聖經百科全書─搬過節2008.08.10

搬過節是以色列人ê一個大節日。Chit-ê節日本來是一個游牧民族向上帝獻祭ê日子

聖經百科全書─hō͘ in聽見,卻bē明白?、猶太人kap撒瑪利亞人無往來2008.07.27

耶穌ê比喻m̄是beh人明白真理mah?怎樣chia講:「聽koh聽,mā無了解」neh?

聖經百科全書─先知耶利米ê出身、耶穌ê受氣2008.07.13

pôaⁿ過節是猶太人所有節期中siōng重要ê一個節期。法律上明文規定,tòa tī耶路撒冷十五英里以內ê成年男子lóng tio̍h參加

聖經百科全冊─十字架2008.07.10

br>

根據歷史ê考查,全世界第一個使用十字架刑罰犯人ê人是波斯人。波斯人認為土地是神聖ê,bē-sái tī土地上刑罰人,所以kā犯人giâ tī半空中處死。

聖經百科全書─ 馬其頓ê呼聲、割禮2008.06.29

割禮並m̄是單單以色列人chiah有,埃及、以東、亞捫、摩押、新疆一kóa信仰回教ê人lóng有割禮。

上帝kap咱同在2008.06.15

這一切ê事發生是beh應驗主託先知所講ê話:『你看,在室女ê有身生kiáⁿ,伊ê名beh叫做以馬內利』,『以馬內利』ê意思是『上帝kap咱同在』。」

真正ê安靜2008.06.08

人生中,kám有一種物件thang hō͘我 「永遠」,滿足neh?kám有一種氣力,thang tī我失去ê時,知影伊猶原teh支持、鼓勵我?得tio̍h時,hō͘我知影感恩、謙卑?對我來講,有tī無停止ê追求kap煩惱中.基督信仰hō͘我經驗了心靈ê滿足伊mā是我心神安靜ê來源。

「精、清、新」ê聖經版本2008.06.01

廣告上對chit-ê版本(以下一率稱《和合新版》)有幾個形容詞:「精」、「清」、「新」、「突破傳統、創新品質」。Tī-chia,我無beh講聖經公會蔡仁理牧師所講ê版權問題。我就用chit幾ê形容詞來檢查伊有無實質ê意義iá無。

Tháu-pàng上帝ê話?2008.05.18

「Tháu-pàng上帝ê話」chit句話tī華語教會中流行真久,最近我發現台語教會mā “ tòe”人tháu-pàng”上帝ê話loh。

有關宣教ê語言ê一kóa想法2008.05.04

一九四九年以後,大批外省人徙入台灣。推行目前ê華語tī執政者ê眼中變成要緊ê代誌。當執政黨ê語言政策jú來jú徹底ê時,台灣話所ē-tàng chhun-kiu ê空間就jú來jú窄。

語言、歷史訓練kap困境2008.04.13

Tùi歷史訓練講,國民政府對本土歷史ê輕視,致使真多年輕人kan-taⁿ知影中國史soah m̄知台灣史。