《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

教會需要敬虔謙卑ê聖經學者kah傳道人

陳小小ê踏話頭: 我四界推廣聖經閱讀,我beh大聲講:讀bat聖經ê siōng重要條件是「敬虔謙卑」。這比ē曉希臘文、希伯來文、系統神學、教會歷史、...lóng khah重要。

信望愛主打文ê柯志明老師文章,幫贊牧者kah神學院老師自我反省,m̄thang kakī掠準加讀幾本冊,to̍h認為kakī是tio̍h、kho頭、自大。有時台ákha敬虔謙卑ê會眾iáu比咱koh khah搭óa上帝ê心意。 甚至,我beh講若是咱謙卑敬虔,咱會koh khah要求kakī ê專業度。

【教會需要敬虔謙卑ê聖經學者kah傳道人】文/柯志明

通常,一个有道德ê人ētàng幫贊咱認bat道德真理,而且成做有道德ê人;顛倒來講,一个所謂ê職業「哲學家」á是「倫理學家」,就ánne koh khah容易帶hō͘咱道德困惑,而且hō͘咱誤入道德歧途,甚至成做一个「有哲學根據」ê道德敗類。有道德ê人kiámchhái是哲學家á是倫理學家,mā kiámchhái m̄是,m̄koh,伊定tio̍h是一个真正認bat koh實踐真理而且有美德ê人。

Ánne仝款,啥人ētàng hō͘你koh khah正確認bat上帝kah祂ê真理?Kám是職業ê神學院教師、聖經學者、神學家?Á是一个敬虔ê基督徒?古往今來ê事實有表明,答案kantaⁿ一个:敬虔ê基督徒。敬虔ê基督徒當然kiámchhái是職業ê神學家、聖經學者á是傳道人,m̄koh koh khah kiámchhái m̄是,事實上大部分m̄是。

#專業學術m̄是明白聖經ê要件
今á日,tio̍h,尤其是今á日,一个無(被認證á是hiáⁿ目)神學學位ê上帝奴僕,kám講一定比神學院ê神學教師koh khah m̄bat聖經?一个忠心牧養教會、為tio̍h堅固信徒,kui工奔波辛苦而且盡力傳福音ê傳道人,kám講一定比所謂ê職業神學家á是聖經博士koh khah m̄bat聖經?一个神學院教授kám講一定比非全職研究神學ê基督徒koh khah bat聖經?

若是聖經kantaⁿ是一本人ê創作,ánne對聖經ê「專業學術研究」to̍h是理解聖經bētàng欠缺ê要件。M̄koh,若是聖經是上帝ê作品,á m̄nā是人ê創作,ánne「專業學術研究」to̍h m̄是人明白聖經ê要件。 事實是,上帝m̄是已經死去ê作者,卻是一直teh講話、自我彰顯,而且kah聖經同在koh透過它講話ê自有永有者;祂ētàng藉tio̍h聖經主動對人顯明祂ê旨意,ētàng照kakī ê旨意來自由hō͘任何一个祂選召ê讀者明白聖經ê意義,而且hō͘伊去影響其他ê人á是改變世界,無論chitê人是啥人。

天地人間無任何人á是勢力á是環境ētàng阻擋上帝決定beh hō͘祂啟示ê人來明白祂tī聖經內面ê話。tùi有教會以來,有chiâⁿ千萬算bē清ê人無所謂(尤其當代主流學界認為ê)神學ê「專業學術」訓練,無聖經智識,甚至根本m̄bat字á是無讀過冊,m̄koh,in卻kantaⁿ靠敬虔注意聽上帝ê奴僕講道、讀經,確確實實聽tio̍h上帝ê話,敬虔koh乖乖á照所聽ê道理來生活,而且真實起造koh傳承教會。In是上帝真正ê kiáⁿ兒。

所以,上帝ē hō͘一个謙卑敬虔ê基督徒正確而且準確理解聖經,卻hō͘一个認為kakī是tio̍h、kho頭、自大ê所謂「專業」神學家kah聖經專家,讀m̄bat á是謬解聖經。這有聖經kakī ê話做證。M̄相信ê人ētàng繼續去膨風kakī ê神學專業kah學位,á是互相扶tháⁿ,去輕視hiahê以神學研究做職業ê基督徒,去區分啥人是á是m̄是學術上ê專業神學家,koh去質問啥人有讀過á是無讀過神學院á是有無神學學位。M̄koh若無上帝親臨,聖神光照引chhōa,chiahê世俗膨風kah互相扶tháⁿ,對明白聖經m̄nā一屑á都無好處,而且傷害真深。

#忠實解明聖經意義
確實是ánne,對聖經ê敬虔、誠實、頂真、專業、細膩ê研究非常重要而且珍貴,尤其是對聖經ê文本、語言、意義,以及有相關ê歷史研究,而且繼續不斷來辛苦做聖經翻譯工作,因為這大大幫贊世間人認bat聖經,而且確保世間人ētàng讀tio̍h可靠ê聖經文本,kā基督ê救恩福音傳到世界ta̍k角落。Ánne ê聖經學者kah專家對起造教會bētàng欠缺,bētàng忽視伊ê功勞。事實上,直到今á日,教會一代koh一代一直受惠tī chit種繼續不斷ê忠心koh謙卑ê聖經研究者。 仝款,全心疼上帝ê謙卑敬虔傳道人mā bētàng欠缺,in ētàng忠實解明聖經ê意義;tio̍h講有無法度完全解明ê所在,m̄koh bē扭曲聖經ê意義。In願意一生謙卑學習聖經,實踐聖經ê教導,而且承認無一定ētàng全部理解聖經,koh khah願意承認無上帝ê光照啟示to̍h bē ētàng明白聖經,所以時時祈求上帝ê臨在、感動、光照、引chhōa。

神學院教育真重要,釘根tī聖經ê基督信仰教育koh khah重要,無論án怎進行,á是tī tó位進行。若是神學院培養ê m̄是以上兩種ê上帝奴僕,ánne to̍h kah耶穌基督所傳ê福音以及祂帶來ê上帝國度無關係,甚至kah祂對敵,魔鬼ê差役to̍h ē就ánne出現。

教會真正需要ê是:敬虔謙卑ê聖經學者kah傳道人。In是上帝之道ê傳承者kah傳揚者。M̄koh,in無一定有神學學位,無一定是專業神學家,無一定是全職神學ê學術工作者,á kiámchhái是囚犯、奴隸、家庭主婦、作穡人、工人、醫生、教師、軍人、senglí人、官員,á是神父、牧師、傳道人,koh á是科學家、文學家、史學家、哲學家等等任何一種職業ê人。In ētàng正確解明聖經,甚至比專業ê神學學者koh khah ētàng為聖經辯護,koh khah ētàng保護基督信仰kah教會,koh khah明白上帝ê道kah旨意。

#細膩分辨,thang無知盲從
看,天下ê神學院gōani̍h chē!M̄koh事實表明,tùi神學院出來á是讀過神學院ê人,有ê幫贊起造教會,m̄koh有ê一直是教會ê威脅者,koh khah有ê專門teh拆毀教會,甚至koh成做siōng驚人ê敵基督ê人。

請聽上帝ê先知話:
「Lín會tio̍h驚kah gāng去!Lín是kakī 遮蓋來chheⁿmê!In醉m̄是因為酒;in顛來顛去m̄是因為厚酒。因為上主kā睏重眠ê神靈灌tī lín ê頂面,封密lín ê目chiu ,蓋密lín ê頭殼;lín ê目chiu to̍h是先知,lín ê頭殼to̍h是先見ê。所有ê默示對lín來講親像封teh ê字樣。人kā chitê字樣交hō͘ bat字ê人,講:「請讀hō͘我聽!」伊講:「我bētàng讀,因為封teh。」伊koh kā chitê字樣交hō͘ m̄bat字ê人,講:「請讀hō͘我聽!」伊會講:「我m̄bat字。」主講:「因為chiahê人民親近我,用嘴,用嘴唇尊敬我,心卻離開我遠遠。In尊敬我,只不過是遵thàn人所教示ê命令niāniā。所以,我beh koh用奇妙ê tāichì款待chiahê人民,hitê tāichì to̍h是奇妙koh奇異ê。In智慧人ê智慧會消滅,in聰明人ê聰明會蓋密。」 (賽29:9-14)

時代邪惡,教會敗壞,各人應該tī上帝面前,根據上帝ê吩咐教示,誠實摸心肝想看māi,自我省察,細膩分辦,m̄thang做一个自欺欺人á是無知盲從ê基督徒!